SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Sfânta Scriptură - text integral
versiunea ortodoxă

achizitionare: 20.07.2003

Sofonie

Capitolul 1.
Proorocie împotriva lui Iuda și a Ierusalimului. Ziua mâniei Domnului. 

 1. Cuvântul Domnului care a fost către Sofonie, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Iezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda. 

 2. "Voi nimici tatul de pe fața pământului", zice Domnul. 

 3. "Voi nimici oamenii și dobitoacele, păsările cerului și peștii mării! Voi face să se poticnească nelegiuiții și voi pierde pe oameni de pe fața pământului", zice Domnul. 

 4. "Și voi întinde mâna Mea împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor din Ierusalim și voi distruge din locul acesta pe Baal până la ultimele lui rămășițe, numele slujitorilor săi, împreună cu al preoților; 

 5. Și pe toți cei ce se închină, pe acoperișuri, oștirii cerului, și pe toți cei ce slăvesc pe Domnul, dar se jură și pe Milcom; 

 6. Pe cei ce se întorc de la Domnul, pe cei care nu-L caută pe Domnul și năzuiesc spre El". 

 7. Tăceți toți înaintea Domnului Dumnezeu, că aproape este ziua Lui, că Domnul a pregătit ospăț și a sfințit pe cei chemați ai Lui! 

 8. Și în ziua ospățului voi pedepsi pe căpetenii și casa regelui și pe toți cei care se îmbracă în veșminte străine; 

 9. Voi pedepsi pe cei care sar peste prag și umplu casa stăpânilor lor de silnicie și viclenie. 

 10. Și se va ridica în ziua aceea un strigăt de la Poarta Peștilor, urlete din cetatea cea nouă și mare larmă de pe caline. 

 11. Urlați voi, locuitori ai Macteșului, căci toți cei care fac negoț sunt nimiciți și cei care sunt cântăritori de argint sunt distruși. 

 12. Și în ziua aceea, voi scormoni Ierusalimul cu făclii și voi pedepsi pe toți cei care zac pe drojdia lor și zic în inima lor: "Dumnezeu nu face nici bine, nici rău!" 

 13. Pentru aceasta, averea lor va fi distrusă și oasele lor pustiite; și vor zidi case, dar nu le vor locui; vor sădi vii, și din vinul lor nu vor bea. 

 14. Aproape este ziua cea mare a Domnului, aproape este și zorește într-una. Se aude venind ziua Domnului! Viteazul va țipa groaznic atunci. 

 15. Zi de mânie este ziua aceea, zi de strâmtorare și de jale, zi de pustiire și de nimicire, zi de întuneric și de beznă, zi de nori și de negură; 

 16. Zi cu sunet de trâmbiță și de strigăte de război împotriva cetăților întărite și a turnurilor înalte. 

 17. Voi strâmtora pe oameni și vor merge ca orbii, căci împotriva Domnului au săvârșit păcate; sângele lor vărsat va fi ca pulberea și trupurile lor ca gunoiul. 

 18. Nici aurul, nici argintul nu vor putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, căci tot pământul va fi mistui. de focul mâniei Lui; căci El va distruge, da, va pierde într-o clipă pe toți locuitorii pământului. 

Capitolul 2.
Îndemn spre pocăință. Mustrarea neamurilor. 

 1. Umblă după lege și fii cu rânduială, neam fără rușine, 

 2. Până a nu vă toca mânia mărunt ca paiele, până să nu ajungă la voi aprinderea mâniei Domnului, până să nu vină la voi ziua întărâtării Domnului. 

 3. Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care săvârșiți faptele legii Domnului; căutați dreptatea, căutați smerenia; poate veți fi feriți de ziua mâniei Domnului. 

 4. Căci Gaza va fi părăsită și Ascalonul dărâmat; în miezul zilei va fi scos poporul din Așdod și Ecronul va fi ras de pe pământ. 

 5. Vai vouă, locuitori ai ținutului de lingă mare, din neamul Cheretienilor! Cuvântul Domnului se îndreaptă către voi! Îți voi face atâta pagubă Canaane, țară a Filistenilor, că nu va mai rămâne nici un locuitor! 

 6. Și ținutul cel de lângă mare, Cheretul, va ajunge pășune pentru ciobani și târle pentru oi. 

 7. Și va fi o bucată de pământ lângă mare pentru cei rămași din Iuda, unde își vor paște turmele; seara se vor sălășlui în casele din Ascalon, căci Domnul Dumnezeul lor îi va cerceta și îi va întoarce din robie. 

 8. Am auzit de defăimarea Moabului și de batjocurile fiilor lui Amon, care au defăimat poporul Meu și își măreau țara în paguba hotarelor lui. 

 9. Pentru aceasta, viu sunt Eu, zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și fiii lui Amon ca Gomora, un loc plin de mărăcini, o ocnă de sare și o pustietate pentru totdeauna. Cei rămași din poporul Meu îi vor jefui și pe cei scăpați cu viată ii vor stăpâni. 

 10. Iată ce li se va întâmpla din pricina semeției lor, pentru că au batjocorit și s-au trufit împotriva poporului Domnului Savaot. 

 11. Atunci Domnul va fi înfricoșător pentru ei, căci El va distruge pe toți dumnezeii pământului și înaintea Lui se vor închina locuitorii ținuturilor celor mai de departe, fiecare din locul său. 

 12. Și voi, Etiopienilor, veți fi doborâți de sabia Mea la pământ!" 

 13. Atunci El va întinde mâna Sa și spre miazănoapte și va nimici Asiria, va pustii Ninive și o va preface în pustietate. 

 14. În mijlocul cetății vor sălășlui turmele și toate dobitoacele pământului. Și pelicanul, ca și ariciul vor sta pe capetele stâlpilor din ea; vuietul vântului se va auzi la ferestre și pustiul se va întinde până pe prag, căci lemnăria de cedru a fost smulsă din loc. 

 15. Iată cum a ajuns cetatea cea veselă care stătea fără de grijă și care zicea în sine: "Eu sunt și nici una nu mai este ca mine!" Cum a fost pustiită și prefăcută în culcuș pentru dobitoace! Oricine va trece pe lângă ea va fluiera și va arăta cu mâna. 

Capitolul 3.
Mustrarea Iudeilor pentru fărădelegi; făgăduința izbăvirii. 

 1. Vai de cetatea răzvrătită și pângărită, cetatea asupririi! 

 2. N-a luat aminte la nici un semn, și n-a primit nici o dojană; în Domnul nu și-a pus nădejdea și nici nu s-a apropiat de Dumnezeul ei. 

 3. Căpeteniile ei sunt, în mijlocul ei, lei care răcnesc; judecătorii ei, lupi de seară care nu păstrează nimic pentru a doua zi; 

 4. Proorocii sunt oameni ușuratici, vicleni; preoții pângăresc cele sfinte și calcă legea. 

 5. Domnul este drept în mijlocul ei și nu face nici o strâmbătate; în fiecare dimineață El dă la lumină dreptatea; El nu lipsește niciodată și nici nu cunoaște nedreptatea. 

 6. Nimicit-am neamurile, pustiit-am turnurile lor, ulițele le-am lăsat goale și fără nici un trecător; cetățile lor au fost pustiite și n-a mai rămas în ele nici un locuitor. 

 7. Și am zis: "Acum te vei teme de Mine și te vei lăsa învățată și locașul tău nu va mai fi nimicit așa precum am hotărât!" Dar ei mai vârtos se sileau să facă fapte și mai nelegiuite. 

 8. "Pentru aceasta, așteptați-Mă, zice Domnul, până în ziua când Mă voi scula ca mărturie! Căci gândul Meu este să strâng laolaltă toate neamurile și să adun regatele, ca să vărs peste ele întărâtarea Mea și iuțimea urgiei Mele. Și tot pământul va fi mistuit de văpaia mâniei Mele. 

 9. Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toate să se roage Domnului și cu râvnă să-I slujească Lui. 

 10. Din ținuturile de cealaltă parte a fluviilor Etiopiei, închinătorii Mei, risipiții Mei, Îmi vor aduce prinoase. 

 11. În ziua aceea nu te vei mai rușina de toate faptele tale cu care ai păcătuit împotriva Mea, căci atunci voi da la o parte pe cei ce petrec în chip trufaș, iar tu nu te vei mai îngâmfa în muntele cel sfânt al Meu. 

 12. Și voi lăsa în mijlocul tău un neam smerit și sărac, care va nădăjdui întru numele Domnului. 

 13. Cei care vor mai rămâne din neamul lui Israel nu vor săvârși nedreptate și nici nu vor grăi cuvânt de minciună și nu se va afla în gura lor limbă vicleană. Ci ei vor putea să mănânce și să se odihnească, fără să se teamă de cineva. 

 14. Bucură-te, fiica Sionului, saltă de veselie, Israele; veselește-te și te bucură din toată inima, fiică a Ierusalimului! 

 15. Căci Domnul a înlăturat judecățile rostite împotriva ta și a întors pe vrăjmașii tăi. Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; tu nu vei mai vedea nici o nenorocire. 

 16. În ziua aceea se va zice Ierusalimului: "Nu te teme Sioane, căci mâinile tale nu vor slăbi. 

 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un izbăvitor puternic. El se va bucura foarte de tine și în dragostea Lui va tresălta și va cânta de bucurie pentru tine. 

 18. Voi strânge laolaltă pe cei ce sunt întristați și fără sărbători, și vor fi iarăși dintre ai tăi, deși ocara apasă asupra lor. 

 19. Și în ziua aceea voi stârpi pe toți asupritorii tăi, voi izbăvi pe cei care șchiopătează și pe cei izgoniți îi voi strânge de pe drumuri, și îi voi face de laudă și cu nume, în ținuturile în care fuseseră făcuți de ocară. 

 20. În vremea aceea vă voi aduce înapoi. Și în clipa în care vă vor aduna vă voi face de laudă și cu nume la toate popoarele pământului, când în fața lor voi întoarce din rabie pe robii voștri", zice Domnul. 
   

   

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire