SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Sfânta Scriptură - text integral
versiunea ortodoxă

achizitionare: 20.07.2003

Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

Capitolul 1.

 1. Adam, Set, Enos; 

 2. Chenan, Mahalaleel, Iared; 

 3. Enoh, Matusalem, Lameh; 

 4. Noe, Sem, Ham și Iafet. 

 5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elișa, Tubal, Meșec și Tiras. 

 6. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. 

 7. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. 

 8. Fiii lui Ham: Cuș, Mițraim, Put și Canaan. 

 9. Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Savta Rama și Sabteca. Fiii lui Rama: Șeba și Dedan. 

 10. Lui Cuș i s-a mai născut de asemenea și Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ. 

 11. Lui Mițraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, 

 12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii și Caftorim. 

 13. Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut și Het, 

 14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu, 

 15. Heveu, Archeu, Sineu, 

 16. Arvadeu, Țemareu și Hamateu. 

 17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud și Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter și Meșec. 

 18. Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Șelah, lui Șelah i s-a născut Eber. 

 19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit țara; iar numele fratelui său era Ioctan. 

 20. Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Șelef, Hațarmavet, Iarah, 

 21. Hadoram, Uzal, Dicla, 

 22. Ebal, Abimael, Șeba, 

 23. Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia sunt fiii lui Ioctan. 

 24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah, 

 25. Eber, Peleg, Reu, 

 26. Serug, Nahor, Terah 

 27. Și Avram, adică Avraam. 

 28. Fiii lui Avraam sunt Isaac și Ismael. 

 29. Iată spița neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam, 

 30. Mișma, Duma, Mașa, Hadad, Tema, 

 31. Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. 

 32. Fiii Cheturei, țiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. Fiii lui Iocșan sunt: Șeba și Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Așurim, Letușim și Leumim. 

 33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. Toți aceștia sunt fiii Cheturei. 

 34. Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav și Israel. 

 35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuș, Ialam și Core. 

 36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Țefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec. 

 37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Șama și Miza. 

 38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan. 

 39. Fiii lui Lotan sunt: Hori și Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna. 

 40. Fiii lui Șobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. Fiii lui Țibeon sunt: Aia și Ana. 

 41. Fiii lui Ana sunt: Dișon și Olibama; fiii lui Dișon sunt: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran. 

 42. Fiii lui Ețer sunt: Bilhan, Zaavan și Acan; fiii lui Dișan sunt: Uț și Aran. 

 43. Aceștia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba. 

 44. Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boțra. 

 45. După moartea lui Iobab s-a făcut rege Hușam, în țara Temaniților. 

 46. Murind Hușam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiți în câmpia Moabului. Orașul lui se numea Avit. 

 47. Murind Hadad, s-a făcut rege după el Șamla, din Masreca; 

 48. Murind Șamla, s-a făcut rege după el Șaul, din Rehobotul cel de lângă râu. 

 49. Murind Șaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 

 50. Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetății lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab. 

 51. Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet, 

 52. Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 

 53. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 

 54. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului. 

Capitolul 2.

 1. Iată acum fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, 

 2. Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad și Așer. 

 3. Fiii lui Iuda sunt: Ir, Onan și Șela. Acești trei i s-au născut lui din fata unui canaanit anume Șua. Ir, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău în ochii Domnului și l-a omorât. 

 4. Tamara, nora lui Iuda, i-a născut acestuia pe Fares și pe Zara. Așa că, de toții, fiii lui Iuda au fost cinci. 

 5. Fiii lui Fares sunt Hețron și Hamul. 

 6. Fiii lui Zara sunt: Zimri, Etan, Heman, Calcol și Darda; cinci de toii. 

 7. Fiul lui Carmi este Acar, care a adus nenorocire asupra lui Israel, călcând jurământul. 

 8. Fiul lui Etan este Azaria. 

 9. Fiii lui Hețron care i s-a născut sunt: Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb). 

 10. Lui Ram însă i s-a născut Aminadab; lui Aminadab i s-a născut Naason, căpetenia fiilor lui Iuda. 

 11. Lui Naason i s-a născut Salmon, lui Salmon i s-a născut Booz. 

 12. Lui Booz i s-a născut Obed, lui Obed i s-a născut Iesei. 

 13. Lui Iesei i s-a născut Eliab, întâiul său născut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Șama, 

 14. Al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai, 

 15. Al șaselea, Oțem și al șaptelea, David. 

 16. Surorile lor au fost Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost trei: Abișai, Ioab și Asael. 

 17. Abigail a născut pe Amasa; iar tatăl lui Amasa este Ieter Ismaelitul. 

 18. Caleb, fiul lui Hețron, a avut de la Azuba, femeia sa, și de la Ieriot următorii copii: Ieșer, Șobab și Ardon. 

 19. Murind însă Azuba, Caleb și-a luat de femeie pe Efrata și aceasta i-a născut pe Hur. 

 20. Lui Hur i s-a născut Urie; lui Urie i s-a născut Bețaleel. 

 21. După aceea Hețron a intrat la fata lui Machir, tatăl lui Galaad; și a luat-o, fiind de șaizeci de ani și ea i-a născut fiu pe Segub. 

 22. Lui Segub i s-a născut Iair și avea el atunci douăzeci și trei de cetăți în pământul Galaadului. 

 23. Dar Gheșurenii și Sirienii le-au luat sălașurile lui Iair cu Chenatul și cetățile care țineau de el, în număr de șaizeci. Toate aceste cetăți erau ale fiilor lui Machir, tatăl lui Galaad. 

 24. După ce a murit Hețron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Hețron, tatăl său, care a născut pe Așur, tatăl lui Tecoa. 

 25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, sunt: întâiul născut Ram, după el Vuna, Oren, Oțem și Ahia. 

 26. Ierahmeel a mai avut și altă femeie, cu numele Atara; aceasta este mama lui Onan. 

 27. Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, sunt: Maaț, Iamin și Echer. 

 28. Fiii lui Onan au fost: Șamai și Iada. Fiii lui Șamai au fost: Nadab și Abișur. 

 29. Numele femeii lui Abișur era Abihail și aceasta i-a născut pe Ahban și pe Molid. 

 30. Fiii lui Nadab au fost: Seled și Efraim. Dar Seled a murit fără copii. 

 31. Fiul lui Efraim a fost Ișei, iar fiul lui Ișei a fost Șeșan; iar fiul lui Șeșan a fost Ahlai. 

 32. Fiii lui Iada, fratele lui Șamai, au fost Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără copii. 

 33. Fiii lui Ionatan au fost: Pelet și Zaza. Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. 

 34. Șeșan n-a avut fii, ci numai fiice. Șeșan avea un rob egiptean, cu numele Iarha. 

 35. Șeșan a dat pe o fată  sa lui Iarha, robul său, de femeie și ea a născut pe Atai. 

 36. Atai a avut de fiu pe Natan, iar lui Natan i s-a născut Zabad. 

 37. Lui Zabad i s-a născut Eflal, iar lui Eflal i s-a născut Obed. 

 38. Lui Obed i s-a născut Iehu, iar lui Iehu i s-a născut Azaria. 

 39. Lui Azaria i s-a născut Heleț, iar lui Heleț i s-a născut Eleasa. 

 40. Lui Eleasa i s-a născut Sismai, iar lui Sismai i s-a născut Șalum. 

 41. Șalum a avut de fiu pe Iecamia, iar Iecamia pe Elișama. 

 42. Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, era Meșa, întâiul său născut, tatăl lui Zif. Acesta a avut ca fiu pe Mareșa, tatăl lui Hebron. 

 43. Fiii lui Hebron sunt: Core, Tapuah, Rechem și Șema. 

 44. Lui Șema i s-a născut Raham tatăl lui Iorchean, iar lui Rechem i s-a născut Șamai. 

 45. Fiul lui Șamai a fost Maon, iar Maon este tatăl lui Bet-Țur. 

 46. Și Efa, concubina lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez; iar Haran a fost tatăl lui Gazez. 

 47. Fiii lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf. 

 48. Concubina lui Caleb, Maaca, a născut pe Șeber și pe Tirhana; 

 49. Tot ea a născut pe Șaaf, tatăl Madmanei, pe Șeva, tatăl Macbenei și tatăl Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa. 

 50. Aceștia au fost fiii lui Caleb. Fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei a fost Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim; 

 51. Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Betgader. 

 52. Șobal, tatăl Chiriat-Iearimului a avut fii pe Haroe, Hați și Hamenuhot. 

 53. Familiile Chiriat-Iearimului sunt: Itrienii, Putienii, Șumatienii și Mișraenii. Din acestea se trag Țoreenii și Eștauleenii. 

 54. Fiii lui Salma sunt: Betleem, Netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, jumătate din Manahteni, Țoareni, 

 55. Familiile Soferiților, care trăiau în Iabeț, Tiratiții, Șimatiții, Sucatiții. Aceștia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatăl casei lui Recab. 

Capitolul 3.

 1. Fiii lui David, care i s-au născut în Hebron, au fost: întâiul născut Amnon din Ahinoama Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmeliteanca. 

 2. Al treilea, Abesalom, fiul Maacăi, fata lui Talmai, regele din Gheșur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei; 

 3. Al cincilea, Șefatia din Abitala; al șaselea, Itrean din Egla, femeia sa. 

 4. Acești șase i s-au născut în Hebron. În Hebron David a domnit șapte ani și șase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani. 

 5. Iată și cei ce i s-au născut în Ierusalim: Șimea, Șobab, Natan și Solomon, patru, din Batșeba, fiica lui Amiel. 

 6. Ibhar, Elișama, Elifelet, 

 7. Nogah, Nefeg, Iafia, 

 8. Elișama, Eliada și Elifelet; în total nouă. 

 9. Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de cei de la țiitoare. Iar sora lor era Tamara. 

 10. Fiul lui Solomon este Roboam; fiul acestuia este Abia, iar al acestuia, Asa, iar al lui Asa este Iosafat. 

 11. Fiul acestuia este Ioram, al acestuia este Ahazia și al acestuia este Ioaș. 

 12. Fiul lui este Amasia, al acestuia este Azaria, iar al acestuia este Ioatam. 

 13. Fiul acestuia este Ahaz, al acestuia este Iezechia, iar al acestuia este Manase; 

 14. Fiul acestuia este Amon, iar al acestuia este Iosia. 

 15. Fiii lui Iosia au fost: întâiul născut Iohanan, al doilea Ioiachim, al treilea Sedechia și al patrulea Șalum. 

 16. Fiii lui Ioiachim au fost: Iehonia, fiul lui; Sedechia, fiul lui. 

 17. Fiii lui Iehonia, cel dus în robie, au fost: Salatiel, 

 18. Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. 

 19. Iar fiii lui Pedaia au fost: Zorobabel și Șimei. Iar fiii lui Zorobabel au fost: Meșulam și Hanania, și sora lor Șelomit. 

 20. Fiii lui Meșulam: Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia și Iușab-Hesed. 

 21. Fiii lui Hanania au fost Pelatia și Isaia; fiul acestuia a fost Refaia, al acestuia a fost Arnan, al acestuia a fost Obadia, iar al acestuia Șecania. 

 22. Fiii lui Șecania au fost șase: Șemaia, Hatuș, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat. 

 23. Fiii lui Nearia au fost trei: Elioenai, Iezechia și Azricam. 

 24. Fiii lui Elioenai au fost șapte: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani. 

Capitolul 4.

 1. Fiii lui Iuda au fost: Fares, Hețron, Carmi, Hur și Șobal. 

 2. Reaia, fiul lui Șobal, a avut fiu pe Iahat; lui Iahat i s-a născut Ahumai și Lahad. Din el se trag familiile Țoreenilor. 

 3. Fiii lui Etam sunt: Izreel, Ișma și Idbaș, și sora lor cu numele Hațlelponi. 

 4. Panuel, tatăl lui Ghedor și Ezer, tatăl lui Hușa sunt fiii lui Hur, întâiul născut din Efrata și tatăl lui Betleem. 

 5. Așhur, tatăl lui Tecoa, a avut două femei: pe Helea și Naara. 

 6. Naara i-a născut pe Ahuzam, Hefer, Temni și Ahaștari. Aceștia sunt fiii Naarei. 

 7. Iar fiii Helei sunt: Țeret, Țohar Etna și Coț. 

 8. Lui Coț i s-au născut: Anub, Țobeba, Iaheț și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 

 9. Iabeț a fost mai însemnat decât frații săi. Mama lui i-a dat numele de Iabeț, zicând: "Cu durere l-am născut". 

 10. Și a strigat Iabeț către Dumnezeul lui Israel și a zis: "O, de m-ai binecuvânta Tu cu binecuvântare, de ai lărgi hotarele mele și de ar fi mâna Ta cu mine, păzindu-mă de rele, ca să nu fiu omorât!..." Atunci Dumnezeu i-a trimis ceea ce a dorit el. 

 11. Și lui Chelub, fratele lui Șuha, i s-a născut Mehir. Acesta e tatăl lui Eșton. 

 12. Lui Eșton i s-au născut Bet-Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetății Nahaș; aceștia sunt locuitorii din Recab. 

 13. Fiii lui Chenaz sunt Otniel și Seraia. Fiii lui Otniel au fost Hatat și Meonotai. 

 14. Lui Meonotai i s-a născut Ofra. Lui Seraia i s-a născut Ioab, strămoșul lui Gheharașim, numiți așa pentru că ei erau dulgheri. 

 15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni, au fost: Ir, Ela și Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz. 

 16. Fiii lui Iehaleleel au fost: Zif, Zifa, Tiria și Asareel. 

 17. Fiii lui Ezra sunt: Ieter, Mered, Efer și Ialon; iar lui Ieter i s-au născut Miriam, Șamai și Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 

 18. Femeia acestuia, Iehudia, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered. 

 19. Fiii femeii acestuia, Hodia, sora lui Naham, tatăl Cheilei, sunt: Garmi și Eștemoa Maacateanul. 

 20. Fiii lui Simeon sunt: Amnon, Rina, Benhanan și Tilon. Fiii lui Iși sunt Zohet și Benzohet. 

 21. Fiii lui Șela, fiul lui Iuda, sunt: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareșa, și familiile din casa lui Așbeia, care lucrau visonul, 

 22. Iochim și locuitorii din Cozeba; Ioaș și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului și Iașubi-Lehem. Dar acestea sunt întâmplări mai vechi. 

 23. Aceștia erau olari și trăiau la grădini și la livezi și prin cetăți; ei trăiau acolo la rege ca să-i lucreze lui. 

 24. Fiii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah și Saul. 

 25. Fiul lui Saul a fost Șalum, fiul acestuia a fost Mibsam, iar al acestuia a fost Mișma. 

 26. Fiii lui Mișma au fost: Hamuel, fiul lui; fiul acestuia a fost Zacur, iar al acestuia a fost Șimei. 

 27. Șimei a avut șaisprezece fii și șase fete, iar frații lui au avut puțini copii și tot neamul lor n-a fost așa de numeros ca neamul fiilor lui Iuda. 

 28. Ei trăiau în Beer-Șeba, Molada și Hațar-Șual, 

 29. În Bilha, Ețem, Tolad, 

 30. Betuel, Horma, Țiclag, 

 31. În Bet-Marcabot, Hațar-Susim, Bet-Birei și Șaaraim. Iată cetățile lor dinainte de domnia lui David cu satele lor. 

 32. Și mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, cinci cetăți, 

 33. Cu toate satele lor, care se aflau împrejurul acestor cetăți până la Baal. Iată locurile lor de locuință și spița neamului lor: 

 34. Meșobab, Iamlec și Ioșa, fiul lui Amasia 

 35. Ioil și Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 

 36. Elioenai, Iaacoba, Ieșohaia, Asaia, Adiel, Ieșimiel, Benaia, 

 37. Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 

 38. Acești numiți mai sus au fost căpetenii neamurilor lor, iar casa tatălui lor s-a împărțit în multe ramuri. 

 39. Ei s-au întins până în partea Gherarei și până în partea de răsărit a văii Gai, ca să găsească pășuni pentru turmele lor; 

 40. Și au găsit pășuni grase și bune și pământ larg, liniștit și lipsit de primejdii, pentru că înainte de ei au trăit acolo numai puțini Hamiți. 

 41. și au venit aceștia, care sunt scriși pe nume, în zilele lui Iezechia, regele Iudei, și au bătut pe nomazi și pe cei așezați, care se aflau acolo și i-au nimicit pentru totdeauna și s-au așezat în locul lor, căci acolo se aflau pășuni pentru turmele lor. 

 42. Dar din ei, din fiii lui Simeon, s-au dus către muntele Seir cinci sute de oameni, în frunte cu Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei, 

 43. Și au bătut rămășița de Amaleciți, ce se mai găsea acolo, și trăiesc acolo până în ziua de astăzi. 

Capitolul 5.

 1. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el a fost născut întâi, dar pentru că a întinat el patul tatălui său, întâietatea lui a fost dată fiilor lui Iosif, fiul lui Israel, ca să nu se mai înscrie ei (fiii lui Ruben) ca întâi născuți; 

 2. Căci Iuda era cel mai puternic dintre frații săi și povățuitorul e din el, dar întâietatea a trecut la Iosif. 

 3. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, au fost: Enoh, Palu, Hețron și Carmi. 

 4. Fiii lui Ioil au fost: Șemaia, fiul lui, fiul acestuia a fost Gog, iar al acestuia a fost Șimei; 

 5. Fiul acestuia a fost Mihea, al acestuia a fost Reaia, iar al acestuia a fost Baal; 

 6. Fiul acestuia a fost Beera, pe care l-a dus în robie Tiglatfalasar, regele Asiriei. El era căpetenia Rubeniților. 

 7. Și frații lui, după familiile lor, după spira neamului lor, au fost: cel mai însemnat Ioil, apoi Zaharia, 

 8. Și Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioil. El locuia în Aroer până la Nebo și Baal-Meon. 

 9. Iar spre răsărit a locuit el până la marginea pustiului, care pleacă de la râul Eufrat, pentru că turmele lui erau foarte multe în ținutul Galaadului. 

 10. În zilele lui Saul au purtat ei război cu Agarenii, care au căzut în mâinile lor, și au locuit în corturi, în toată latura de răsărit a Galaadului. 

 11. Fiii lui Gad trăiau în fața lor, în țara Vasanului, până la Salca. 

 12. În Vasan, cel mai de seamă era Ioil. Șafam era al doilea, apoi venea Iaenai și Șafat. 

 13. Frații lor cu familiile lor erau în număr de șapte: Micael, Meșulam, Șeba, Iorai, Iacan, Zia și Eber. 

 14. Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz. 

 15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul neamului său. 

 16. Ei trăiau în Galaad, în Vasan și în cetățile care țineau de el în toate împrejurimile Șirionului, până la capătul lor. 

 17. Ei cu toții au fost numărați în zilele lui Ioatam, regele Iudei, și în zilele lui Ieroboam, regele lui Israel. 

 18. Urmașii lui Ruben, ai lui Gad și o jumătate din seminția lui Manase aveau oameni războinici, bărbați care purtau scut și sabie, care trăgeau cu arcul și deprinși la luptă, patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci care ieșeau la război. 

 19. Și s-au luptat ei cu Agarenii, cu Ietur, cu Nafis și cu Nodab. 

 20. Dar li s-a dat ajutor contra acelora și au fost dați în mâna lor Agarenii și toate ale lor, pentru că ei în vremea luptei au strigat către Dumnezeu și El i-a auzit, pentru că ei nădăjduiau în El. 

 21. Atunci au luat ei turmele acelora: cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi și capre, două mii de asini și o sută de mii de oameni, 

 22. Pentru că mulți au căzut uciși, căci lupta aceasta a fost de la Dumnezeu. Și au locuit ei în locul acelora până la ducerea în robie. 

 23. Urmașii jumătății din tribul lui Manase au trăit în acel pământ de la Vasan până la Baal-Ermon și Senir și până la muntele Hermon, și erau mulți la număr. 

 24. Iată capii de familie cei mai însemnați ai lor: Efer, Ișei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia și Iahdiel, bărbați puternici, bărbați vestiți, căpetenii ale neamurilor lor. 

 25. Dar când ei au greșit împotriva Dumnezeului părinților lor și au început să se desfrâneze după dumnezeii popoarelor pământului aceluia, pe care le stârpise Dumnezeu de la fața lor, 

 26. Atunci Dumnezeul lui Israel a întărâtat duhul lui Ful, regele Asiriei, adică al lui Tiglatfalasar, regele Asiriei și acesta a strămutat pe Rubeniți și pe Gadiți și jumătate din tribul lui Manase și i-a dus în Halach, Habor, Hara și la râul Gozan, unde sunt până astăzi. 

Capitolul 6.

 1. Fiii lui Levi sunt: Gherșom, Cahat și Merari. 

 2. Fiii lui Cahat sunt: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel. 

 3. Copiii lui Amram sunt: Aaron, Moise și Mariam. Fiii lui Aaron sunt: Nadab, Abiud, Eleazar și Itamar. 

 4. Lui Eleazar i s-a născut Finees, lui Finees i s-a născut Abișua; 

 5. Lui Abișua i s-a născut Buchi, iar lui Buchi i s-a născut Uzi; 

 6. Lui Uzi i s-a născut Zerahia, iar lui Zerahia i s-a născut Meraiot. 

 7. Lui Meraiot i s-a născut Amaria, iar lui Amaria i s-a născut Ahitub; 

 8. Lui Ahitub i s-a născut Țadoc, iar lui Țadoc i s-a născut Ahimaaț; 

 9. Lui Ahimaaț i s-a născut Azaria, iar lui Azaria i s-a născut Iohanan; 

 10. Lui Iohanan. i s-a născut Azaria; acesta e acela care a fost preot la templul zidit de Solomon în Ierusalim. 

 11. Lui Azaria i s-a născut Amaria, iar lui Amaria i s-a născut Ahitub; 

 12. Lui Ahitub i s-a născut Țadoc, iar lui Țadoc i s-a născut Șalum; 

 13. Lui Șalum i s-a născut Hilchia, iar lui Hilchia i s-a născut Azaria; 

 14. Lui Azaria i s-a născut Seraia, iar lui Seraia i s-a născut Iehosadac. 

 15. Iehosadac a mers în robie când Domnul a strămutat pe cei din Iuda și pe cei din Ierusalim prin mâna lui Nabucodonosor. 

 16. Astfel fiii lui Levi au fost: Gherșom, Cahat și Merari. 

 17. Iată numele fiilor lui Gherșom: Libni și Șimei. 

 18. Fiii lui Cahat au fost: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel. 

 19. Fiii lui Merari au fost: Mahli și Muși. Iată urmașii lui Levi după neamurile lor. 

 20. Gherșom a avut pe Libni, fiul lui; pe Iahat, fiul lui, și pe Zima, fiul lui; 

 21. Pe Ioah, fiul lui; pe Ido, fiul lui; pe Zerah, fiul lui, și pe Ieatrai, fiul lui. 

 22. Fiii lui Cahat au fost: Aminadab, fiul lui; Core, fiul lui, și Asir, fiul lui; 

 23. Elcana, fiul lui; Ebiasaf, fiul lui, și Asir, fiul lui; 

 24. Tahat, fiul lui, Uriel, fiul lui; Uzia, fiul lui, și Saul, fiul lui. 

 25. Fiii lui Elcana sunt: Amasai și Ahimot, 

 26. Elcana, fiul lui; Țofai fiul lui, și Nahat, fiul lui, 

 27. Eliab, fiul lui; Ieroham, fiul lui; Elcana, fiul lui; Samuel, fiul lui. 

 28. Fiii lui Samuel au fost: întâiul născut Ioil, al doilea, Abia. 

 29. Fiii lui Merari au fost: Mahli, Libni, fiul lui; Șimei, fiul lui; Uza, fiul lui; 

 30. Șimea, fiul lui; Aghia, fiul lui, și Asaia, fiul lui. 

 31. Iată cei pe care David i-a pus căpetenii peste cântăreți în casa Domnului, în timpul când a așezat în ea chivotul legii, 

 32. Care au servit de cântăreți înaintea cortului adunării, până când Solomon a zidit templul Domnului în Ierusalim, și care fuseseră rânduiți la slujba lor după rânduiala lor; 

 33. Iată pe cei care au fost rânduiți cu fiii lor: din fiii lui Cahat: Heman cântărețul, fiul lui Ioil, fiul lui Samuel, 

 34. Fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 

 35. Fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 

 36. Fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania, 

 37. Fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Abiasaf, fiul lui Core, 

 38. Fiul lui Ițhar, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. 

 39. Și fratele său Asaf, care stătea în partea dreaptă a lui, adică Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea, 

 40. Fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 

 41. Fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 

 42. Fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei, 

 43. Fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi. 

 44. Iar din fiii lui Merari, frații lor, au fost în partea stângă: Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 

 45. Fiul lui Hașabia, fiul lui Amasia, fiul lui Hilchia, 

 46. Fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer, 

 47. Fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi. 

 48. Frații lor leviți erau rânduiți la tot felul de slujbe, la casa Domnului. 

 49. Iar Aaron și fiii lor ardeau pe jertfelnic arderi de tot și tămâie pe altarul tămâierii, săvârșind toate slujbele sfinte în Sfânta Sfintelor și pentru ispășirea lui Israel, în toate, cum poruncise robul lui Dumnezeu Moise. 

 50. Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul lui; Finees, fiul lui; Abișua, fiul lui; 

 51. Buchi, fiul lui; Uzi, fiul lui; Zerahia, fiul lui; 

 52. Meraiot, fiul lui; Amaria, fiul lui; Ahitub, fiul lui; 

 53. Țadoc, fiul lui; Ahimaaț, fiul lui. 

 54. Iată locuințele lor după satele lor în hotarele lor: fiilor lui Aaron din familia lui Cahat, după cum le-a căzut sorțul, 

 55. Li s-au dat Hebronul, în pământul lui Iuda și împrejurimile lui, 

 56. Iar țarinile acestei cetăți și satele ei s-au dat lui Caleb, fiul lui Iefonie. 

 57. Fiilor lui Aaron li s-au dat de asemenea orașele de scăpare: Hebron și Libna și împrejurimile lor, Iatir și Eștemoa și ținuturile lor, 

 58. Hilenul (Holonul) și pășunile lui, Debirul și pășunile lui; 

 59. Așanul (Ainul) și împrejurimile lui, Betșemeșul și împrejurimile lui; 

 60. Iar de la tribul lui Veniamin: Gheba și pășunile ei, Alemetul (Almonul) și împrejurimile lui, Anatotul și ținuturile lui; cetățile familiilor lor erau de toate treisprezece cetăți. 

 61. Celorlalți fii ai lui Cahat, din familiile acestui trib, li s-au dat, după sorți, zece cetăți din hotarele jumătății tribului lui Manase. 

 62. Fiilor lui Gherșom, după familiile lor, li s-au dat treisprezece cetăți din tribul lui Isahar, din tribul lui Așer, din tribul lui Neftali și din tribul lui Manase, în Vasan. 

 63. Fiilor lui Merari, după familiile lor, li s-au dat prin sorți douăsprezece cetăți din tribul lui Ruben, din tribul lui Gad și din tribul lui Zabulon. 

 64. Așa au dat fiii lui Israel Leviților cetăți cu împrejurimile lor. 

 65. Li s-au dat prin sorți din tribul fiilor lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon și din tribul fiilor lui Veniamin acele cetăți pe care ei le-au numit pe nume. 

 66. Iar unora din familiile fiilor lui Cahat li s-au dat cetăți din tribul lui Efraim. 

 67. Li s-au dat cetățile de scăpare: Sichemul și împrejurimile lui, pe muntele Efraim și Ghezerul cu împrejurimile lui; 

 68. Iocmeamul (Chibțoimul) cu împrejurimile lui și Bethoronul cu împrejurimile lui; 

 69. Aialonul cu împrejurimile lui și Gat-Rimonul cu împrejurimile lui. 

 70. Din jumătatea tribului lui Manase li s-au dat: Anerul cu împrejurimile lui, Bileanul cu împrejurimile lui. Acestea sunt locuințele pentru ceilalți fii ai lui Cahat. 

 71. Fiilor lui Gherșom din familiile din jumătatea tribului lui Manase li s-au dat Golanul în Vasan cu împrejurimile lui și Aștarotul cu împrejurimile lui. 

 72. Din tribul lui Isahar li s-au dat Chedeșul (Chișionul) cu împrejurimile lui, Dobratul cu împrejurimile lui, 

 73. Ramotul cu împrejurimile lui și Anemul cu împrejurimile lui. 

 74. Din tribul lui Așer li s-au dat: Mașalul cu împrejurimile lui și Abdonul cu împrejurimile lui; 

 75. Hucocul (Helcotul) cu ținutul lui și Rehobul cu ținutul lui; 

 76. Din tribul lui Neftali li s-au dat Chedeșul în Galileea, cu ținutul lui, Hamonul cu ținutul lui și Chiriataimul cu ținutul lui. 

 77. Iar celorlalți fii ai lui Merari li s-au dat: din tribul lui Zabulon, Rimonul cu ținutul lui și Taborul cu ținutul lui, 

 78. Iar dincolo de Iordan, în fața Ierihonului, la răsărit de Iordan, li s-a dat în tribul lui Ruben: Bețerul, 

 79. Chedemotul cu împrejurimile lui și Mefaatul cu ținutul lui. 

 80. Din tribul lui Gad li s-au dat: Ramotul în Galaad cu ținutul lui și Mahanaimul cu ținutul lui; 

 81. Heșbonul și Iazerul cu ținuturile lor. 

Capitolul 7.

 1. Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Pua, Iașub și Șimron. 

 2. Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam și, Samuel; aceștia sunt cei mai de seamă în neamul lui Tola, oameni războinici în neamul lor; numărul lor în zilele lui David era douăzeci și două de mii și șase sute. 

 3. Fiul lui Uzi a fost Izrahia; iar fiii lui Izrahia au fost: Micael, Obadia, Ioil și Ișia, de toți cinci. Toți aceștia sunt căpetenii. 

 4. Ei, după familiile lor și după neamurile lor, aveau oștire de treizeci și șase de mii de oameni, pentru că ei au avut multe femei și mulți copii. 

 5. Iar frații lor, în toate neamurile lui Isahar, aveau oameni de luptă optzeci și șapte de mii, înscriși în tăblițele cele cu spița neamului. 

 6. Veniamin a avut trei: pe Bela, Becher și Iediael (Așbel). 

 7. Fiii lui Bela au fost cinci: Ețbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, toți căpetenii de familii, oameni războinici. În tăblițele cu spița neamului sunt înscriși douăzeci și două de mii treizeci și patru. 

 8. Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alemet; toți aceștia sunt fiii lui Becher. 

 9. În tăblițele cu spița neamului sunt înscriși din aceștia, după familiile și după neamurile lor, oameni războinici douăzeci de mii și două sute. 

 10. Fiul lui Iediael (Așbel) a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan au fost: Ieuș, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarșiș și Ahișahar. 

 11. Toți acești fii ai lui Iediael (Așbel), au fost capi de familie, oameni războinici; șaptesprezece mii și două sute erau în stare de a ieși la război. 

 12. Șupim și Hupim erau fiii lui Ir, iar Hușim era fiul lui Aher. 

 13. Fiii lui Neftali au fost: Iahțiel, Guni, Iețer și Șalum (Silem), copiii Bilhei. 

 14. Fiii lui Manase au fost: Asriel, pe care l-a născut concubina sa arameană; tot aceasta a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. 

 15. Machir și-a luat de femeie pe sora lui Hupim și a lui Șupim, al cărei nume era Maaca. Numele fiului al doilea a fost Salfaad. Salfaad a avut numai fete. 

 16. Maaca, femeia lui Machir, a născut un fiu și i-a pus numele Pereș, iar numele fratelui lui era Șereș. Fiii acestuia au fost Ulam și Rechem. 

 17. Fiul lui Ulam a fost Bedan. Aceștia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 

 18. Sora sa, Molechet, a născut pe Ișhod, pe Abiezer și pe Mahla. 

 19. Fiii lui Șemida au fost: Ahian, Șechem, Lichi și Aniam. 

 20. Fiii lui Efraim au fost: Șutelah, Bered, fiul lui; Tahat, fiul lui; Eleadah, fiul lui și Tahat, fiul lui; 

 21. Zabad, fiul lui; Șutelah, fiul lui; Ezer și Elead. Pe aceștia i-au ucis locuitorii din Gat, băștinașii jării aceleia, pentru că ei se duseseră să le apuce turmele lor. 

 22. După ei a plâns Efraim, tatăl lor, zile multe și au venit frații lui să-l mângâie. 

 23. Apoi a intrat el la femeia sa și ea a zămislit și a născut un fiu și el i-a pus numele Beria, pentru că nenorocirea se atinsese de casa lui. 

 24. Și a avut el și o fată: Șeera. Aceasta a zidit Bethoronul de jos și de sus și Uzen-Șeera. 

 25. Refah, fiul său, și Reșef, fiul său; Telah, fiul său, și Tahan, fiul său. 

 26. Ladan, fiul său; Amiud, fiul său, și Elișama, fiul său. 

 27. Non, fiul său; Iosua, fiul său. 

 28. Moșiile lor și locurile lor de locuit au fost: Betelul și cetățile care țineau de el, spre răsărit Naaranul, spre apus Ghezerul și cetățile care țineau de el; Sichemul și cetățile care țineau de el până la Gaza și cetățile ce țineau de aceasta. 

 29. Iar din partea fiilor lui Manase: Bet-Șeanul și cetățile ce țineau de el, Taanacul și cetățile ce țineau de el, Meghidonul și cetățile ce țineau de el, Dorul și cetățile ce țineau de el. în ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel. 

 30. Fiii lui Așer erau: Imna, Ișva, Ișvi și Beria și sora lor Serah. 

 31. Fiii lui Beria au fost: Heber și Malchiel. Acesta e tatăl lui Birzait. 

 32. Heber a avut fii pe Iaflet, Șemer și Hotam și pe sora lor Șua. 

 33. Fiii lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. 

 34. Fiii lui Șemer au fost: Ahi, Rohga, Huba și Aram. 

 35. Fiii lui Helem, fratele lui, au fost: Țofah, Imna, Șeleș și Amal. 

 36. Fiii lui Țofah au fost: Suah, Harnefer, Șual, Beri, Imra, 

 37. Bețer, Hod, Șama, Șilșa, Itran și Beera. 

 38. Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa și Ara. 

 39. Fiii născuți din Ula au fost: Arah, Haniel și Riția. 

 40. Toți aceștia sunt fiii lui Așer, capi de familie, oameni aleși, războinici, căpetenii de mâna întâi. În tăblițele lor cu spița neamului sunt înscriși în oștire pentru război un număr de douăzeci și șase de mii de oameni. 

Capitolul 8.

 1. Lui Veniamin i s-a născut Bela, întâiul său născut; al doilea, Așbel, al treilea, Ahrah, 

 2. Al patrulea, Noha și al cincilea, Rafa. 

 3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abiud, 

 4. Abișua, Naaman, Ahoah, 

 5. Ghera, Șefufan și Huram. 

 6. Iată fiii lui Ehud, care au fost capi de familii, care au trăit în Gheba și au fost strămutați în Manahat: 

 7. Naaman, Ahia și Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahiud. 

 8. Lui Șaharaim i s-au născut copii în țara Moabiților, după ce a dat drumul femeilor sale, Hușim și Baara. 

 9. I s-au născut din Hodeșa, femeia sa: Iobab, Țibia, Meșa și Malcam; 

 10. Ieuț, Șachia și Mirma. Aceștia sunt fiii lui, capi de familie. 

 11. Din Hușim i s-au născut Abitub și Elpaal. 

 12. Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mișeam și Șemed, care au zidit Ono și Lodul și cetățile ce țineau de el, 

 13. Precum și Beria și Sema. - Aceștia au fost capii familiilor locuitorilor Aialonului; ei au alungat pe locuitorii din Gat. - 

 14. Ahio, Șașac, și Iremot; 

 15. Zebadia, Arad și Eder; 

 16. Micael, Ișpa și Ioha, fiii lui Beria. 

 17. Zecadia, Meșulam, Hizchi și Heber, 

 18. Ieșmere, Izliah și Iobab, fiii lui Elpaal. 

 19. Iachim, Zicri și Zabdi, 

 20. Elienai, Țiltai și Eliel, 

 21. Adaia, Beraia și Șimrat, fiii lui Șimei. 

 22. Ișpan, Eber și Eliel, 

 23. Abdon, Zicri și Hanan, 

 24. Hanania, Elam și Antotia, 

 25. Ifdia și Fanuil, fiii lui Șișac. 

 26. Șamșerai, Șeharia și Atalia, 

 27. Iaareșia, Elia și Zicri, fiii lui Ieroham. 

 28. Acestea sunt căpeteniile familiilor mai de seamă ale neamului lor. Ei au locuit în Ierusalim. 

 29. În Ghibeon a trăit Ieguel, tatăl Ghibeoniților. Numele femeii lui a fost Maaca 

 30. Și fiul lui, întâiul născut, Abdon, după el Țur, Chiș, Baal, Nadab, Ner, 

 31. Ghedeor, Ahio, Zecher și Miclot; 

 32. Lui Miclot i s-a născut Șimea. Și au trăit ei împreună cu frații lor în Ierusalim. 

 33. Lui Ner i s-a născut Chiș; lui Chiș i s-a născut Saul; lui Saul i s-a născut Ionatan, Melchișua, Aminadab și Eșbaal. 

 34. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; (Mefiboșet); a avut de fiu pe Mica. 

 35. Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea și Ahaz. 

 36. Lui Ahaz i s-a născut Iehoada, lui Iehoada i s-a născut Alemet, Asmavet și Zimri; lui Zimri i s-a născut Moța; 

 37. Lui Moța i s-a născut Binea; Rafa, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Ațel, fiul lui. 

 38. Ațel a avut șase feciori și iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia sunt fiii lui Ațel. 

 39. Fiii lui Eșec, fratele său, au fost: Ulam, întâiul său născut; al doilea, Ieuș; al treilea Elifelet. 

 40. Fiii lui Ulam au fost oameni războinici, trăgători din arc, având mulți copii și nepoți până la o sută cincizeci. Toți aceștia sunt din fiii lui Veniamin. 

Capitolul 9.

 1. Așa au fost numărați după neamurile lor toți Israeliții și iată sunt înscriși în cartea regilor lui Israel. Iar Iudeii, pentru fărădelegile lor, au fost duși în Babilon. 

 2. Cei dintâi locuitori care au trăit în pământurile lor, prin orașele lui Israel, au fost Israeliții, preoții, leviții și cei afierosiți templului. 

 3. În Ierusalim au trăit unii din fiii lui Iuda, din fiii lui Veniamin și din fiii lui Efraim și ai lui Manase. 

 4. Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, din fiii lui Fares, fiul lui Iuda; 

 5. Din fiii lui Șiloni: Asaia, întâiul născut, și fiii acestuia. 

 6. Din fiii lui Zerah: Ieuel și frații lui, șase sute nouăzeci; 

 7. Din fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua 

 8. Și Ibneia, fiul lui Ieroham, și Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri, și Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia 

 9. Și frații lor, după neamurile lor: nouă sute cincizeci și șase. Acești bărbați erau capi de familie în neamul lor. 

 10. Iar dintre preoți: Iedaia, Ioiarib, Iachin 

 11. Și Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, căpetenia în casa lui Dumnezeu; 

 12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; și Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer. 

 13. Și frații lor, capi în familiile lor: o mie șapte sute șaizeci, bărbați de ispravă la slujbele din casa Domnului. 

 14. Iar din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia; aceștia sunt din fiii lui Merari. 

 15. Bacbacar, Hereș, Galal și Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf, 

 16. Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele Netofatiților. 

 17. Iar din portari: Șalum, Acub, Talmon și Ahiman și frații lor; Șalum era căpetenie. 

 18. Acești portari fac strajă fiilor leviților până astăzi la porțile regale cele de la răsărit. 

 19. Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Corah, și frații lui cei din neamul lui Corah, după datoria slujbei lor, aveau paza cortului, iar părinții lor păzeau intrarea în tabăra Domnului. 

 20. Finees, fiul lui Eleazar, fusese înainte căpetenie peste ei și Domnul era cu el. 

 21. Zaharia, fiul lui Meșelemia, era portar la ușa cortului adunării. 

 22. Toți cei aleși ca portari la praguri erau două sute doisprezece. Ei erau înscriși în registre după așezările lor. Pe ei îi pusese David și Samuel înainte-văzătorul, pentru credincioșia lor. 

 23. Și ei și fiii lor țineau strajă la ușile casei Domnului, la casa cortului. 

 24. În patru laturi se aflau portari: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi. 

 25. Iar frații lor trăiau în sălașurile lor, venind la ei din timp în timp, pentru șapte zile. 

 26. Aceste patru căpetenii de portari leviți erau de încredere și tot ei aveau grija casei Domnului și vistieriei ei. 

 27. Împrejurul casei lui Dumnezeu ei petreceau și noaptea, căci asupra lor era lăsată paza și trebuia să deschidă în fiecare dimineață ușile. 

 28. Unii din ei erau puși de pază la vasele de slujbă, așa că ei cu număr le primeau și cu număr le dădeau. 

 29. Altora din ei le era încredințată cealaltă zestre și toate lucrurile trebuitoare pentru cele sfinte: făina cea mai bună, vinul, untdelemnul și tămâia cea mirositoare. 

 30. Iar dintre fiii preoților unii pregăteau mir cu aromate. 

 31. Matatia levitul, care era întâiul născut al lui Șalum, fiul lui Core, era pus să aibă grijă de coptul aluaturilor în tigăi. 

 32. Unora din frații lor, din fiii lui Cahat, le era încredințată pregătirea pâinilor punerii înainte, ca să le pună în fiecare zi de odihnă. 

 33. Iar cântăreții, cei mai de seamă din neamul Leviților, erau liberi de ocupații în cămările templului, pentru că ziua și noaptea erau îndatorați să se îndeletnicească cu cântarea. 

 34. Aceștia erau cei mai de seamă între familiile leviților și locuiau în Ierusalim. 

 35. În Ghibeon locuiau: tatăl Ghibeoniților, Ieguel, a cărui femeie se numea Maaca; 

 36. Și fiul lui, întâiul născut, se numea Abdon; după el venea Țur, Chiș, Baal, Ner, Nadab, 

 37. Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot. 

 38. Lui Miclot i s-a născut Șimeam. Și ei trăiau lângă frații lor, în Ierusalim, împreună cu frații lor. 

 39. Lui Ner i s-a născut Chiș; lui Chiș i s-a născut Saul, lui Saul i s-a născut Ionatan, Melchișua, Aminadab și Eșbaal. 

 40. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; lui Meribaal i s-a născut Mica. 

 41. Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tareia și Ahaz. 

 42. Lui Ahaz i s-a născut Iara; lui Iara i s-au născut Alemet, Asmavet și Zimri; lui Zimri i s-a născut Moța. 

 43. Lui Moța i s-a născut Binea; Refaia, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Ațel, fiul lui. 

 44. Lui Ațel i s-au născut șase fii și iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel. 

Capitolul 10.

 1. În vremea aceea Filistenii s-au ridicat cu război asupra lui Israel și Israeliții au fugit de Filisteni și au căzut biruiți pe muntele Ghilboa. 

 2. Atunci au alergat Filistenii după Saul și după fiii lui și au ucis Filistenii pe Ionatan, pe Aminadab și pe Melchișua, fiii lui Saul. 

 3. Iar lupta împotriva lui Saul s-a întețit și arcașii au tras asupra lui, așa că el a fost rănit de săgeți. 

 4. Saul a zis purtătorului său de arme: "Scoate sabia ta și mă străpunge cu ea, ca să nu vină acești netăiați împrejur și să-și bată joc de mine". Dar purtătorul de arme nu s-a hotărât la aceasta, pentru că se speriase foarte tare. Atunci Saul a luat sabia și s-a aruncat în ea. 

 5. Văzând purtătorul de arme că Saul a murit, s-a aruncat și el în sabia sa. 

 6. Așa a murit Saul cu cei trei fii ai lui și toată casa a murit împreună cu el. 

 7. Când au văzut Israeliții, care erau în vale, că fug toți și că Saul și fiii lui au murit, au lăsat cetățile lor și au fugit în toate părțile, iar Filistenii au venit și s-au așezat în ele. 

 8. A doua zi au venit Filistenii să ridice pe cei uciși și, găsind pe Saul și pe fiii lui căzuți pe muntele Ghilboa, 

 9. L-au dezbrăcat și i-au luat capul și armele și au trimis prin țara Filistenilor, să se vestească aceasta înaintea idolilor lor și înaintea poporului. 

 10. Armele lui le-au pus în templul zeilor lor, iar capul lui l-au spânzurat în templul lui Dagon. 

 11. Atunci auzind tot Iabeșul Galaadului ce au făcut Filistenii cu Saul, 

 12. S-au ridicat toți oamenii de luptă, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui, le-au dus în Iabeș și au îngropat oasele lor sub un stejar în Iabeș și au postit șapte zile. 

 13. Așa a murit Saul pentru nelegiuirea sa pe care o făcuse el înaintea Domnului, pentru că n-a păzit cuvântul Domnului și pentru că a întrebat și a cercetat o vrăjitoare 

 14. Și nu a cercetat pe Domnul. De aceea a și fost el omorât și domnia a fost dată lui David, fiul lui Iesei. 

Capitolul 11.

 1. După aceea s-au adunat toți Israeliții la David în Hebron zicând: "Iată noi suntem oasele tale și carnea ta. 

 2. Și mai înainte, când Saul era încă rege, tu ai povățuit pe Israel la război și l-ai adus teafăr înapoi și Domnul Dumnezeul tău ți-a spus: Tu vei paște pe poporul Meu Israel și tu vei fi povățuitorul poporului Meu Israel". 

 3. Și au venit toate căpeteniile lui Israel la rege în Hebron și a încheiat cu ei David legământ în Hebron înaintea fetei Domnului; și au uns pe David de rege peste Israel, după cuvântul Domnului care fusese prin Samuel. 

 4. Apoi s-a dus David și tot Israelul la Ierusalim, adică la Iebus. Acolo însă erau Iebuseii, locuitorii tării aceleia. 

 5. și au zis locuitorii Iebusului către David: "Nu vei intra aici!" Dar David a luat cetatea Sionului. Aceasta este cetatea lui David. 

 6. Apoi a zis David: "Cine va lovi cel dintâi pe Iebuseu, acela va fi cap și căpetenie peste oștire". Și s-a sculat înainte de toți Ioab, fiul Țeruiei, și s-a făcut căpetenie. 

 7. David a locuit în cetatea aceea și ea s-a și numit cetatea lui David. 

 8. El a zidit cetatea împrejur, începând de la Milo, iar Ioab a reînnoit celelalte părți ale cetății. 

 9. După aceea a propășit David și s-a ridicat din ce în ce mai mult și Domnul Savaot era cu. el. 

 10. Iată cei mai de seamă dintre puternicii lui David, care s-au luptat tare împreună cu el, în domnia lui, împreună cu tot Israelul, ca să întărească domnia lui asupra lui Israel, după cuvântul Domnului. 

 11. Și iată numărul vitejilor pe care i-a avut David: Iașobeam (Ioșeb-Bașebet), fiul lui Hacmoni, cel mai de seamă între cei treizeci; el și-a ridicat sulița asupra a trei sute de oameni și i-a ucis dintr-o dată. 

 12. După el vine Eleazar, fiul lui Dodo Ahohitul, unul din cei trei viteji. 

 13. Acesta a fost cu David la Pasdamim, unde se adunaseră Filistenii pentru război. Acolo, parte din câmp era semănat cu orz și Israeliții au fugit de Filisteni; 

 14. Dar ei au stat în mijlocul câmpului, l-au apărat și au înfrânt pe Filisteni și le-a dăruit Domnul biruință mare. 

 15. Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât pe stâncă la David, în peștera Adulam, când tabăra Filistenilor era așezată în valea Refaim. 

 16. David atunci era la loc întărit, iar oștirea de întărire a Filistenilor era atunci în Betleem. 

 17. Și a dorit David și a zis: "Cine mă va adăpa cu apă din fântâna Betleemului care este la poartă?" 

 18. Atunci acești trei au străbătut prin tabăra Filistenilor, au scos apă din fântâna Betleemului cea de la poartă și au luat-o și au dus-o lui David. Dar David n-a voit să o bea și a vărsat-o înaintea Domnului, 

 19. Zicând: "Să mă ferească Dumnezeu să fac eu aceasta! Aș putea să beau eu sângele celor care s-au dus acolo cu primejduirea vieții lor? Căci cu primejduirea vieții lor au adus-o!" Și n-a vrut să o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. 

 20. Și Abișai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei; el a rănit deodată cu sulița trei sute de oameni și era vestit între cei trei. 

 21. El era mai strălucit decât cei treizeci și le era căpetenie, dar cu ceilalți trei nu era deopotrivă. 

 22. Benaia, fiul lui Iehoiada, bărbat viteaz, mare după fapte, era din Cabțeel; el a ucis doi fii ai lui Ariel Moabitul și s-a coborât într-o groapă și a ucis un leu pe o vreme cu zăpadă. 

 23. Tot el a ucis un egiptean, un om cu statură de cinci coți, care avea în mână o suliță, ca un sul de la războiul de țesut; el s-a dus la el cu toiagul, i-a smuls sulița din mână și l-a ucis cu sulița lui. 

 24. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, care era în cinste la cei trei viteji. 

 25. El era mai vestit decât cei treizeci, dar cu cei trei nu era deopotrivă și David l-a pus cel mai de aproape împlinitor al poruncilor sale. 

 26. Iar dintre oștenii cei mai de seamă erau: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem; 

 27. Șamot din Haror; Heleț din Pelon; 

 28. Ira, fiul lui Icheș din Tecoa; Abiezer din Anatot; 

 29. Sibecai Hușateul, Ilai din Ahoh; 

 30. Maharai din Netofat, Heled, fiul lui Baana din Netofat, 

 31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin; Benaia din Piraton 

 32. Hurai din Nahali-Gaaș; Abiel din Araba; 

 33. Azmavet din Bahurim; Eliahba din Șaalbon; 

 34. Fiii lui Hașem din Ghizon: Ionatan, fiul lui Șaghi din Harar; 

 35. Ahiam, fiul lui Sacar din Harar; Elifelet, fiul lui Uri. 

 36. Hefer din Mechera, Ahia din Pelon, 

 37. Hețro din Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai; 

 38. Ioil, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; 

 39. Țelec Amonitul; Nahrai din Beerot, purtătorul de arme al lui Ioab, fiul Țeruiei, 

 40. Ira din Iatir, Gareb din Iatir; 

 41. Urie Heteul; Zabad, fiul lui Ahlai; 

 42. Adina, fiul lui Șiza Rubenitul, căpetenia Rubeniților care avea sub el treizeci de inși, 

 43. Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni, 

 44. Uzia din Aștarot; Șama și Iehiel, fiii lui Hotam din Aroer, 

 45. Iediael, fiul lui Șimri și Ioha, fratele lui Tițitul, 

 46. Eliel din Mahavim, Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam și Itma Moabitul, 

 47. Eliel, Obed și Iaasiel din Mețoba. 

Capitolul 12.

 1. Iată pe cei care au mai mers la David în Țiclag, pe când stătea el încă ascuns de Saul, fiul lui Chiș. Aceștia erau dintre vitejii care ajutaseră la luptă. 

 2. Ei erau arcași, aruncau pietre și cu dreapta și cu stânga și din arcuri trăgeau cu săgeți și făceau parte dintre Veniamineni, frații lui Saul, și anume: 

 3. Căpetenia Ahiezer, apoi Ioaș, fiii lui Șemaa din Ghibeea, Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet, Beraca și Iehu din Anatot; 

 4. Ișmaia Ghibeoneanul, un viteaz dintre cei treizeci și căpetenie peste treizeci; Ieremia, Iahaziel, Iohanan și Iozabad din Ghedera; 

 5. Eluzai, Ierimot, Bealia, Șemaria și Șefatia Harifianul; 

 6. Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer și Iașobeam, Coreiți; 

 7. Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor. 

 8. Din Gaditeni au trecut la David, în cetatea din pustie, oameni curajoși, războinici și înarmați cu scut și suliță, cu fața lor ca fața leului și iuți ca și căprioarele din munți și anume: 

 9. Căpetenia Ezer, al doilea Obadia și al treilea Eliab; 

 10. Al patrulea Mașmana, al cincilea Ieremia, 

 11. Al șaselea Atai, al șaptelea Eliel, 

 12. Al optulea Iohanan și al nouălea Elzabad, 

 13. Al zecelea Ieremia și al unsprezecelea Macbanai. 

 14. Aceștia sunt din fiii lui Gad și erau căpetenii în oștire: cei mai mici, peste sute și cei mai mari, peste mii. 

 15. Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când el iese din matca sa, și au alungat pe toți cei ce locuiau pe văi, spre răsărit și apus. 

 16. Au mai venit de asemenea și dintre fiii lui Veniamin și ai lui Iuda în cetate, la David. 

 17. Iar David a ieșit în întâmpinarea lor și le-a zis: "De ați venit cu pace, ca să-mi ajutați, atunci să fie în mine și în voi o singură inimă; iar de ați venit ca prin vicleșug să mă dați vrăjmașilor mei, atunci, cum nu este prihană în mâinile mele, va vedea și va judeca Dumnezeul părinților noștri". 

 18. Atunci a cuprins Duhul pe Amasai, căpetenia celor treizeci și a zis: "Suntem cu tine, Davide, și pacea să fie cu tine, fiul lui Iesei! Pace ție și pace celor ce-ți ajută, că îți ajută Dumnezeul tău". Și i-a primit David și i-a pus în capul oștirii. 

 19. Și din tribul lui Manase au trecut unii la David, când mergea el cu Filistenii la război contra lui Saul, dar nu l-au ajutat, pentru că conducătorii Filistenilor, sfătuindu-se, l-au trimis înapoi, zicând: "Pentru primejduirea capului nostru, el va trece la domnul său Saul". 

 20. După ce s-a întors el la Țiclag, au trecut la dânsul din ai lui Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu și Țiltai, căpetenii peste mii în Manase. 

 21. Aceștia au ajutat lui David contra năvălitorilor, căci toți aceștia erau oameni viteji și căpetenii în oștire. 

 22. Astfel în fiecare zi veneau lui David în ajutor până întru atât, încât tabăra lui ajunsese mare, ca o tabără a lui Dumnezeu. 

 23. Iată acum numărul căpeteniilor de oștire, care au venit la David în Hebron, ca să-i încredințeze domnia lui Saul, după cuvântul Domnului: 

 24. Fii de-ai lui Iuda care purtau scut și suliță erau șase mii opt sute, gata de luptă; 

 25. Din fiii lui Simeon erau șapte mii o sută, oameni viteji de oștire; 

 26. Din fiii lui Levi, patru mii șase sute; 

 27. Iehoiada, căpetenie din neamul lui Aaron, și cu el trei mii șapte sute, 

 28. Și Țadoc, un tânăr voinic cu neamurile lui douăzeci și două de căpetenii. 

 29. Din fiii lui Veniamin, frații lui Saul, au venit trei mii, dar încă mulți din ei se țineau de casa lui Saul; 

 30. Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute de oameni viteji, oameni cunoscuți în neamul lor; 

 31. Din jumătate din seminția lui Manase, optsprezece mii care au fost chemați pe nume ca să meargă să facă rege pe David; 

 32. Dintre fiii lui Isahar au venit oameni înțelepți care știau ce și când trebuie să facă Israel; aceștia erau două sute căpetenii și toți frații lor urmau sfatul lor; 

 33. Din tribul lui Zabulon au venit oameni gata de luptă și înarmați cu tot felul de arme, în număr de cincizeci de mii, în ordine și într-un suflet; 

 34. Din tribul lui Neftali, o mie de căpetenii și cu ei treizeci și șapte de mii cu scuturi și cu sulițe; 

 35. Din tribul lui Dan au venit douăzeci și opt de mii șase sute oameni gata de luptă; 

 36. Din Așer au venit oșteni, gata de luptă, patruzeci de mii; 

 37. De peste Iordan, din tribul lui Ruben, al lui Gad și din jumătate de trib al lui Manase, au venit o sută douăzeci de mii cu tot felul de arme de luptă. 

 38. Toți acești oșteni, gata de luptă și cu toată inima, au venit la Hebron să facă rege pe David peste Israel. Dar și toți ceilalți Israeliți erau într-un cuget pentru a fi făcut rege David. 

 39. Și au rămas acolo la David trei zile și au mâncat și au băut, pentru că frații lor pregătiseră toate pentru ei. 

 40. Și apoi chiar vecinii lor, până chiar și Isahar, Zabulon și Neftali, aduseseră toate de ale mâncării pe asini, pe cămile, pe catâri și cu carele de boi: făină, smochine și stafide, vin, untdelemn și vite mari și mărunte, mulțime multă, pentru că bucurie mare era peste Israel. 

Capitolul 13.

 1. Atunci David s-a sfătuit cu căpeteniile cele peste mii, cu sutașii și cu toate căpeteniile, 

 2. Și a zis David către toată adunarea Israeliților: "Dacă binevoiți voi și dacă este voia Domnului Dumnezeului nostru, să trimitem pretutindeni la ceilalți frați ai noștri, în toată țara lui Israel și totodată și la preoți și leviți prin orașele și prin satele lor, ca sa Se adune la noi; 

 3. Și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, pentru că în zilele lui Saul ne-am îndreptat spre el". 

 4. Atunci toată adunarea a zis: "Așa să fie", pentru că lucrul acesta s-a părut drept înaintea a tot poporul. 

 5. Astfel a adunat David pe toți Israeliții, de la Șihorul egiptean până la intrarea Hamatului, ca să strămute chivotul Domnului din Chiriat-Iearim. 

 6. Atunci s-a dus David și tot Israelul la Chiriat-Iearim, ce este în Iuda, ca să strămute de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia se cheamă numele Domnului Celui care sade pe heruvimi. 

 7. Și au adus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou din casa lui Abinadab; iar carul îl conduceau Uza și Ahia. 

 8. David însă și toți Israeliții jucau înaintea lui Dumnezeu cât puteau cu cântări din gură, din chitară, din psaltirion, din timpane și țimbale și din trâmbițe; 

 9. Dar când au ajuns la aria lui Chidon, Uza și-a întins mâna, ca să sprijine chivotul, căci boii erau să-l răstoarne. 

 10. Atunci S-a mâniat Domnul pe Uza și l-a lovit, pentru că și-a întins mâna spre chivot; și el a murit acolo pe loc înaintea lui Dumnezeu. 

 11. Și s-a întristat David că Domnul lovise pe Uza și a numit locul acela Pereț-Uza și așa se numește până azi. 

 12. Și s-a temut David de Dumnezeu în ziua aceea și a zis: "Cum voi duce la mine chivotul lui Dumnezeu?" 

 13. De aceea nu a dus David chivotul la sine, în cetatea lui David, ci l-a întors la casa lui Obed-Edom. 

 14. Și a rămas chivotul Domnului la Obed-Edom, în casa lui, trei luni și a binecuvântat Domnul casa lui Obed-Edom și toate ale lui. 

Capitolul 14.

 1. În vremea aceea a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David și lemne de cedru și pietrari și dulgheri, ca să-i ridice casa. 

 2. Când a aflat David că l-a întărit Domnul rege peste Israel, că domnia lui a fost înălțată sus pentru poporul său Israel, 

 3. Și-a luat încă alte femei din Ierusalim și i s-au mai născut lui David fii și fiice. 

 4. Iată numele celor ce i s-au născut în Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan și Solomon; 

 5. Ibhar, Elișua și Elifelet; 

 6. Nogah, Nefeg și Iafia; 

 7. Elișama, Beeliada și Elifelet. 

 8. Auzind însă Filistenii că David a fost uns rege peste tot Israelul, s-au ridicat ei toți să caute pe David. Și auzind David de aceasta, a ieșit înaintea lor. 

 9. Iar Filistenii au venit și s-au așezat în valea Refaim. 

 10. Atunci a întrebat David pe Dumnezeu, zicând: "Să merg eu oare contra Filistenilor și-i vei da Tu în mâna mea?" Și Domnul i-a răspuns: "Mergi, că îi voi da în mâna ta!" 

 11. Și s-au dus ei în Baal-Perațim și acolo i-a lovit David; apoi David a zis: "Dumnezeu a zdrobit pe vrăjmași cu mâna mea, ca pe o surpătură de apă". De aceea au și dat văii aceleia numele de Baal- Perațim. 

 12. Filistenii și-au lăsat acolo zeii, iar David i-a adunat și i-a ars cu foc. 

 13. Și au venit iarăși Filistenii și au tăbărât în vale. 

 14. Iar David a întrebat din nou pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: "Nu te duce de-a dreptul asupra lor; abate-te de la ei și te du asupra lor pe la dumbrava duzilor; 

 15. Și când vei auzi zgomot ca de pași prin vârful duzilor, atunci să intri în luptă, căci a ieșit Dumnezeu înaintea ta, ca să bată tabăra Filistenilor". 

 16. Și a făcut David cum îi poruncise Dumnezeu; și a lovit tabăra Filistenilor de la Ghibeon până la Ghezer. 

 17. Atunci a răsunat numele lui David prin toate țările dimprejur și l-a făcut Domnul înfricoșător pentru toate popoarele vecine. 

Capitolul 15.

 1. David și-a făcut apoi case în cetatea lui, a pregătit loc pentru chivotul lui Dumnezeu și a făcut pentru el un cort. 

 2. Atunci David a zis: "Nimeni, afară de leviți, nu trebuie să poarte chivotul lui Dumnezeu și să-I slujească Lui în veci". 

 3. Atunci a adunat David pe toți Israeliții la Ierusalim, ca să ducă chivotul lui Dumnezeu la locul lui, pe care i-l pregătise el. 

 4. A chemat deci David pe fiii lui Aaron și pe leviți și anume: 

 5. Din urmașii lui Cahat a chemat pe căpetenia Uriel și pe frații lui, o sută douăzeci; 

 6. Din urmașii lui Merari a chemat pe căpetenia Asaia și pe frații lui, două sute douăzeci de oameni; 

 7. Din urmașii lui Gherșom a chemat pe căpetenia Ioil și pe frații lui, o sută treizeci de oameni; 

 8. Din urmașii lui Elițafan a chemat pe căpetenia Șemaia și pe frații lui, două sute de oameni; 

 9. Din urmașii lui Hebron a chemat pe căpetenia Eliel și pe frații lui, optzeci de oameni; 

 10. Din urmașii lui Uziel a chemat pe căpetenia Aminadab și pe frații lui, o sută douăzeci de oameni. 

 11. Apoi a chemat David pe preoții Țadoc și Abiatar și pe leviții Uriel, Asaia, Ioil, Șemaia, Eliel și Aminadab, 

 12. Și le-a zis: "Voi, căpeteniile familiilor levite, sfințiți-vă voi și frații voștri și aduceți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care l-am pregătit eu pentru el. 

 13. Deoarece înainte n-ați făcut voi aceasta, Domnul Dumnezeul nostru ne-a lovit, pentru că nu L-am căutat cum se cuvine". 

 14. Atunci s-au sfințit preoții și leviții, ca să aducă chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 15. Și au adus fiii leviților chivotul Domnului, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului, pe pârghii; pe umeri, iar nu cu căruța. 

 16. Apoi a poruncit David căpeteniilor leviților să pună pe frații lor cântăreți cu instrumente muzicale, cu psaltirioane, ca să vestească cu glas tare de bucurie. 

 17. Aceștia au pus pe leviții: Heman, fiul lui Ioil, iar din frații lui, pe Asaf, fiul lui Berechia. Din urmașii lui Merari, frații lor, au pus pe Etan, fiul lui Cușaia. 

 18. Iar pe frații lor din a doua spiță: Zaharia, fiul lui Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom și Ieiel, i-au pus portari. 

 19. Heman, Asaf și Etan cântau puternic din țimbale de aramă; 

 20. Zaharia, Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia cântau din psaltirioanele cu sunete subțiri. 

 21. Matitia însă, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom, Ieiel și Azazia făceau începutul cu harpele cu câte opt coarde. 

 22. Iar Chenaia, căpetenia leviților, era dascăl de cântări, pentru că era iscusit în acestea. 

 23. Berechia și Elcana erau ușieri la chivot. 

 24. Preoții Șebania, Iosafat, Natanael, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer trâmbițau din trâmbițe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom și Iehia erau ușieri la chivot. 

 25. Astfel s-au dus David cu bătrânii lui Israel și căpeteniile cele peste mii să aducă chivotul Domnului din casa lui Obed-Edom cu veselie. 

 26. Și după ce a ajutat Dumnezeu leviților să aducă chivotul Domnului, atunci au junghiat pentru jertfe șapte viței și șapte berbeci. 

 27. David era îmbrăcat cu veșminte de vison, asemenea erau îmbrăcați și toți leviții care aduceau chivotul și cântăreții și Chenania, căpetenia muzicanților și cântărelilor. David însă mai avea pe el și un efod de in. 

 28. Așa tot Israelul a adus chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de corn, de trâmbițe, de țimbale și de harpe. 

 29. Când chivotul legământului Domnului a intrat în cetatea lui David, Micol, fata lui Saul, privea de la fereastră și, văzând pe regele David jucând și veselindu-se, l-a disprețuit în inima sa. 

Capitolul 16.

 1. Astfel au adus chivotul lui Dumnezeu și l-au așezat în mijlocul cortului pe care-l făcuse David pentru el și au înălțat lui Dumnezeu arderi de tot și jertfe de pace. 

 2. După ce David a isprăvit de adus arderile de tot și jertfele de pace, a binecuvântat poporul în numele Domnului, 

 3. Și a împărțit tuturor Israeliților, femei și bărbați, câte o pâine și câte o bucățică de carne și câte o turtă de struguri. 

 4. Apoi a pus la slujbă înaintea chivotului Domnului din leviți, ca să preaslăvească, să mulțumească și să preaînalțe pe Domnul Dumnezeul lui Israel, și anume: 

 5. Pe Asaf, căpetenie; al doilea după el a pus pe Zaharia; apoi urmau Uziel, Șemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel cu psaltirioane și harpe, iar Asaf cânta din țimbale. 

 6. A pus de asemenea pe preoții Benaia și Oziel să sune necontenit din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. 

 7. În această zi David, pentru întâia oară, a dat, prin Asaf și frații lui, următorul psalm de laudă Domnului: 

 8. "Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui; vestiți între neamuri lucrurile Lui! 

 9. Cântați, cântați în cinstea Lui! Spuneți toate minunile Lui! 

 10. Lăudați-vă cu numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce-L caută pe El! 

 11. Alergați la Domnul și la ajutorul Lui; căutați pururea fața Lui! 

 12. Neamul lui Israel, sluga Lui, fiii lui Iacov, aleșii Lui, 

 13. Aduceți-vă aminte de minunile Lui, de semnele Lui și de judecățile gurii Lui! 

 14. Căci El este Domnul Dumnezeul nostru și dreptatea Lui este peste tot pământul. 

 15. Aduceți-vă aminte de așezământul Lui, de făgăduința dată pentru mii de neamuri. 

 16. De legământul făcut cu Avraam și de jurământul Său către Isaac, 

 17. Jurământ pus ca o lege pentru Iacov, și ca un legământ veșnic pentru Israel, 

 18. Zicând: ție-ți voi da pământul Canaan, ca partea voastră de moștenire. 

 19. Ei atunci erau puțini la număr și neînsemnați, și străini în țara aceasta. 

 20. Și treceau de la popor la popor și dintr-o împărăție la altă împărăție. 

 21. Dar El n-a lăsat pe nimeni să-i apese, și a pedepsit regi pentru ei, zicând: 

 22. Nu vă atingeți de unșii Mei și proorocilor Mei să nu le faceți rău. 

 23. Cântați Domnului tot pământul, binevestiți din zi în zi izbăvirea Lui! 

 24. Vestiri păgânilor slava Lui, spuneți la toate popoarele minunile Lui! 

 25. Că mare este Domnul și vrednic de laudă și mai înfricoșat decât toți dumnezeii. 

 26. Că toți dumnezeii păgânilor sunt nimic, iar Domnul a făcut cerurile. 

 27. Înaintea Lui este strălucire și măreție, putere și bucurie în locașul Lui cel sfânt. 

 28. Dați Domnului, neamuri păgâne, dați Domnului slavă și cinste! 

 29. Dați Domnului slavă pentru numele Lui; aduceți-vă darul, mergeți înaintea feței Lui, închinați-vă Domnului în podoabele sfințeniei Lui! 

 30. Să tremure înaintea Lui tot pământul, că El a întemeiat lumea și nu se va clătina. 

 31. Să se bucure cerurile și să prăznuiască pământul, iar printre popoare să se spună: Domnul este Împărat! 

 32. Să se zguduie marea și toate cele din ea; câmpia și toate cele de pe ea să se veselească! 

 33. Să dănțuiască împreună toți copacii dumbrăvii înaintea feței Domnului, că vine să judece pământul. 

 34. Lăudați pe Domnul, că în veac este mila Lui! 

 35. Ziceți: Izbăvește-ne pe noi, Dumnezeule, Izbăvitorul nostru! Adună-ne și ne izbăvește de prin popoare, ca să slăvim sfânt numele Tău și să ne lăudăm cu slava Ta! 

 36. Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veac în veac!" Și tot poporul a zis: "Amin! Aliluia!" 

 37. Și a lăsat David acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească ei înaintea chivotului neîncetat, în fiecare zi; 

 38. Pe Obed-Edom și pe frații lui, șaizeci și opt de oameni; pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun și pe Hosa, i-a lăsat ușieri. 

 39. Iar pe preotul Țadoc și pe ceilalți preoți, frații săi, i-a pus înaintea locașului Domnului, cel de pe înălțimea din Ghibeon, 

 40. Ca să înalțe arderi de tot Domnului pe jertfelnicul arderilor de tot neîncetat, dimineața și seara, pentru toate cele scrise în legea Domnului, pe care El le-a poruncit lui Israel. 

 41. Și cu ei a lăsat pe Heman, pe Iedutun și pe ceilalți aleși, care au fost numiți pe nume, ca să slăvească pe Domnul, că în veac este mila Lui. 

 42. Împreună cu ei, Heman și Iedutun preaslăveau pe Dumnezeu, cântând din trâmbițe și felurite instrumente muzicale; pe fiii lui Iedutun i-a pus la poartă. 

 43. Apoi s-a dus tot poporul, fiecare la casa sa. De asemenea s-a întors și David, ca să binecuvânteze casa sa. 

Capitolul 17.

 1. Când David locuia în casa sa, a zis el către Natan proorocul: "Iată eu trăiesc în casă de cedru, iar chivotul legământului Domnului este în cort". 

 2. Iar Natan a zis către David: "Fă tot ce ai la inimă, că Dumnezeu este cu tine!" 

 3. Dar în aceeași noapte a fost cuvântul Domnului către Natan și i-a zis: 

 4. "Mergi și spune robului Meu David: Așa zice Domnul: Nu tu ai să-Mi zidești Mie casă de locuit, 

 5. Căci Eu n-am locuit în casă din ziua în care am scos pe fiii lui Israel și până astăzi, ci am umblat din cort în cort și din locaș în locaș. 

 6. Oriunde am mers Eu cu tot Israelul, spus-am Eu oare măcar un cuvânt cuiva din judecătorii lui Israel, cărora le-am poruncit să păstorească pe poporul Meu, pentru ce nu-Mi zidești Mie casă de cedru? 

 7. Și acum așa să spui robului Meu David: Eu te-am luat de la turma de oi, ca să fii conducătorul poporului Meu Israel; 

 8. Și am fost cu tine pretutindeni, oriunde ai umblat; am stârpit pe toți vrăjmașii tăi înaintea feței tale și am făcut numele tău ca numele celor puternici ai pământului. 

 9. Am rânduit loc pentru poporul Meu Israel și l-am înrădăcinat, Și va trăi el în pace la locul său, și nu va mai fi neliniștit și necredincioșii nu-l vor mai strâmtora ca altădată, 

 10. Ca în zilele acelea, când puneam judecători peste poporul Meu Israel; dar am supus pe toți vrăjmașii tăi și ți-am vestit că Domnul ți-a pregătit ție casă. 

 11. Când se vor împlini zilele tale și vei trece la părinții tăi, atunci Eu voi ridica pe urmașul tău după tine, și voi întări domnia ta. 

 12. Acela Îmi va zidi Mie casă și voi întemeia tronul lui pe veci. 

 13. Eu îi voi fi tată și el Îmi va fi fiu și mila Mea nu o voi lua de la el, cum am luat-o de la cel ce a fost înaintea ta. 

 14. ÎI voi pune pe acela în casa Mea și în împărăția Mea pe veci și tronul lui în veci va fi tare". 

 15. Toate cuvintele și toată vedenia aceasta le-a spus Natan lui David. 

 16. Atunci a venit regele David și a stat înaintea feței Domnului și a zis: "Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai înălțat așa? 

 17. Dar și aceasta s-a părut încă puțin în ochii Tăi, Dumnezeule, căci iată vestești despre casa robului Tău în viitor și privești la mine, ca la un om mare, Doamne Dumnezeule! 

 18. Ce mai poate adăuga David înaintea Ta pentru mărirea robului Tău? Tu cunoști pe robul Tău. 

 19. Doamne, pentru robul Tău, după inima Ta, faci toate aceste lucruri mari, ca să arăți toată mărirea. 

 20. Doamne, nu este altul asemenea Ție, și nu este Dumnezeu afară de Tine, după câte am auzit noi. 

 21. Și nu este încă alt popor pe pământ ca poporul Tău Israel, pe care l-a călăuzit Dumnezeu, ca să-l răscumpere Sieși de popor, să-și facă nume mare și strălucit, izgonind popoarele de la fața poporului Tău, pe care l-ai izbăvit din Egipt. 

 22. Tu ai făcut pe poporul Tău, Israel, poporul Tău pe veci și Tu, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui. 

 23. Așadar, Doamne, cuvântul pe care l-ai grăit Tu acum despre robul Tău și despre casa lui, întărește-l pe veci, și fă cum ai zis Tu. 

 24. Să rămână și să se preamărească numele Tău în veci, ca să se zică că Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeu peste Israel, și casa robului Tău David să fie tare înaintea feței Tale. 

 25. Căci Tu, Dumnezeul meu, ai descoperit robului Tău că-i vei zidi casă, de aceea robul Tău a și îndrăznit să se roage înaintea Ta. 

 26. Și acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu și Tu ai vestit despre robul Tău astfel de lucruri bune. 

 27. Începe dar a binecuvânta casa robului Tău, ca să fie ea veșnică înaintea feței Tale. Căci dacă Tu, Doamne, o vei binecuvânta, binecuvântată va fi ea în veci". 

Capitolul 18.

 1. După aceasta a lovit David pe Filisteni și i-a supus și a luat cetatea Gat și orașele ce țineau de ea din mâinile Filistenilor. 

 2. A lovit el de asemenea și pe Moabiți și au ajuns Moabiții robii lui David, plătindu-i tribut. 

 3. Apoi a lovit David pe Hadadezer, regele Țobei, la Hamat, când mergea acela să-și întărească stăpânirea la râul Eufrat. 

 4. Și a luat David de la el o mie de care de război, șapte mii de călăreți și douăzeci de mii de pedestrași. Și a stricat David toate carele, neoprind din ele decât numai o sută. 

 5. Sirienii din Damasc ar fi venit în ajutor lui Hadadezer, regele Țobei, dar David a bătut douăzeci și două de mii de Sirieni. 

 6. Apoi a așezat David oștire de pază în Siria Damascului și au ajuns Sirienii robii lui David, plătindu-i tribut. Domnul a ajutat lui David pretutindeni, oriunde a mers el. 

 7. Atunci a luat David scuturile de aur, care erau la robii lui Hadadezer, și le-a adus în Ierusalim. 

 8. Iar din Tibhat și din Cun, cetățile lui Hadadezer, a luat David foarte multă aramă. Din arama aceasta a făcut Solomon marea cea de aramă, stâlpii și vasele cele de aramă. 

 9. Auzind Tou, regele din Hamat, că David a bătut toată armata lui Hadadezer, regele Țobei, 

 10. A trimis pe Hadoram, fiul său, la regele David, să-l salute și să-i mulțumească, pentru că s-a războit cu Hadadezer și l-a bătut, căci Tou era în război cu Hadadezer, și a trimis cu el tot felul de vase de aur, de argint și de aramă. 

 11. Regele David a închinat aceste vase Domnului, împreună cu aurul și argintul pe care-l luase el de la toate popoarele: de la Edomiți, Moabiți, Amoniți, Filisteni și Amaleciți. 

 12. Și Abișai, fiul Țeruiei, a bătut optsprezece mii de Edomiți în Valea Sărată. 

 13. Și a pus în Edom oaste de pază și s-au făcut Edomiții robii lui David, căci Domnul ajuta lui David oriunde mergea. 

 14. Și a domnit David peste tot Israelul și a făcut judecată și dreptate la tot poporul său. 

 15. Ioab, fiul Țeruiei, era comandantul oștirii, iar Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar. 

 16. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Ahimelec, fiul lui Abiatar, au fost preoți, iar Șausa (Serais) a fost secretar. 

 17. Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenie peste Cheretieni și Peletieni, iar fiii lui David erau cei întâi pe lângă rege, 

Capitolul 19.

 1. După aceasta a murit Nahaș, regele Amoniților, și în locul lui s-a făcut rege fiul său. 

 2. Atunci David a zis: "Am să arăt milă lui Hanun, fiul lui Nahaș, pentru binefacerea ce mi-a arătat tatăl său". Și a trimis David soli să-l mângâie pentru pierderea tatălui său. Au mers deci solii lui David în țara Amoniților, ca să-l mângâie pe Hanun. 

 3. Însă căpeteniile Amoniților au zis către Hanun: "Socotești tu, oare, că David din dragoste pentru tatăl tău a trimis la tine mângâietori? Nu cumva au venit slugile lui la tine, ca să iscodească și să vadă țara și apoi să o pustiiască " 

 4. Atunci a prins Hanun pe trimișii lui David și i-a ras și le-a tăiat hainele pe jumătate, până la coapsă, și așa le-a dat drumul și ei au plecat. 

 5. Spunându-se lui David de pățania oamenilor acelora, a trimis el în întâmpinarea lor, că erau tare batjocoriți, și li s-a zis: "Rămâneți în Ierihon până vă vor crește bărbile și atunci vă veți întoarce acasă". 

 6. După ce Amoniții au văzut că au ajuns urâți lui David, au trimis Hanun și Amoniții o mie de talanți de argint, ca să ia în solda lor niște care de război și călăreți din Siria Mesopotamiei, Siria Maacăi și din Țoba. 

 7. Și au luat în solda lor treizeci și două de mii de care și pe regele Maacăi cu poporul lui, care au venit și au tăbărât înaintea Medebei. Iar Amoniții s-au adunat din cetățile lor și au ieșit la război. 

 8. Când David a auzit de acestea, a trimis pe Ioab cu toată oștirea de viteji. 

 9. Atunci au înaintat Amoniții și s-au așezat în linie de bătaie la porțile cetății, iar regii care veniseră erau la o parte în câmp. 

 10. Ioab, văzând că are a lupta pe două laturi, una în față și alta în spate, a ales oșteni din toți cei mai de seamă din Israel și i-a rânduit contra Sirienilor. 

 11. Iar cealaltă parte de popor a încredințat-o lui Abișai, fratele său, ca să se îndrepte contra Amoniților. 

 12. Apoi a zis: "Dacă Sirienii vor fi mai tari decât mine, să-mi vii tu în ajutor, iar dacă Amoniții vor fi mai tari decât tine, îți voi veni eu în ajutor. 

 13. Fii curajos și să stăm cu tărie pentru apărarea poporului nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru, și Domnul să facă ce va binevoi". 

 14. și a intrat Ioab Și oamenii ce erau cu el în luptă cu Sirienii, dar aceștia au fugit de el. 

 15. Amoniții însă, văzând că Sirienii fug, au fugit și ei de Abișai, fratele lui Ioab, și s-au dus în cetate. Atunci Ioab a venit la Ierusalim. 

 16. Sirienii, văzând că sunt bătuți de Israeliți, au trimis soli și au scos pe Sirienii care erau dincolo de râu, iar Șofac, căpetenia lui Hadadezer, îi conducea. 

 17. Când s-a spus aceasta lui David, el a adunat pe toți Israeliții, a trecut Iordanul și, venind asupra acelora, s-a așezat în linie de bătaie în fața lor. Și a intrat David în luptă cu Sirienii și aceștia s-au luptat cu el. 

 18. Dar curând Sirienii au fugit de Israeliți, iar David, a nimicit Sirienilor șapte mii de care și patruzeci de mii de pedestrași, și pe Șofac, comandantul oștirii, I-a ucis. 

 19. Când au văzut slugile lui Hadadezer că sunt biruiți de Israeliți, au încheiat pace cu David și s-au supus. Și n-au mai voit Sirienii să mai ajute pe Amoniți. 

Capitolul 20.

 1. Peste un an, pe vremea când regii ies la război, a scos Ioab oștirea și a început să pustiiască țara Amoniților și a venit și a înconjurat Raba. Însă David a rămas în Ierusalim. Ioab a cucerit Raba și a dărâmat-o. 

 2. Și a luat David coroana regelui lor de pe capul lui și s-a aflat că are aur în greutate de un talant și erau pe ea și pietre scumpe; și s-a pus coroana aceasta pe capul lui David. și au fost scoase din cetatea aceea și foarte multe prăzi. 

 3. Iar poporul care era în ea a fost scos și omorât cu fierăstraie, cu ciocane de fier și cu securi. Așa a făcut David cu toate orașele Amoniților și apoi s-a întors el și tot poporul la Ierusalim. 

 4. După aceea s-a început războiul cu Filistenii la Ghezer. Atunci Sibecai Hușatitul a bătut pe Sipai, unul din urmașii Refaimilor, și s-au supus și ei. 

 5. Apoi iar a fost război cu Filistenii. Dar Elhanan, fiul lui Iair, a lovit pe Lahmi, fratele lui Goliat Gateul; coada suliței lui era ca a sulului de la războiul de țesut. 

 6. Și a mai fost o luptă la Gat. Acolo era un om înalt care avea câte șase degete la mâini și la picioare, adică de toate douăzeci și patru. Și acesta era tot din urmașii Refaimilor. 

 7. El batjocorea pe Israel, dar Ionatan, fiul lui Șama, fratele lui David, l-a ucis. 

 8. Aceștia erau oameni născuți din Refaimi în Gat și au căzut de mâna lui David și de mâna oamenilor lui. 

Capitolul 21.

 1. Atunci s-a sculat Satana împotriva lui Israel și a îndemnat pe David să facă numărătoarea Israeliților. 

 2. Deci a zis David către Ioab și către căpeteniile poporului: "Mergeți și numărați pe Israeliți de la Beer-Șeba până la Dan și-mi aduceți răspuns ca să știu numărul lor!" 

 3. Ioab însă a zis: "Să înmulțească Domnul pe poporul Său de o sută de ori mai mult decât este el acum! Au doară nu sunt ei toți, o, rege, domnul meu, robii stăpânului meu? Pentru ce dar cere aceasta domnul meu? Oare pentru a se scoate asta ca o vină lui Israel?" 

 4. Dar cuvântul regesc biruind pe Ioab, s-a dus acesta de a cutreierat tot Israelul și venind la Ierusalim, 

 5. A dat Ioab lui David catagrafia înscrierii poporului și s-au aflat în tot Israelul un milion și o sută de mii de bărbați destoinici de război, iar în Iuda, patru sute șaptezeci de mii în stare de a lua parte la război. 

 6. Pe leviți însă și pe Veniamineni el nu i-a numărat împreună cu ei, pentru că cuvântul regelui nu plăcuse lui Ioab. 

 7. Lucrul acesta n-a fost plăcut nici înaintea lui Dumnezeu și de aceea a lovit El pe Israel. 

 8. Atunci a zis David către Dumnezeu: "Am greșit mult, făcând aceasta; iartă dar vina robului Tău, că m-am purtat cu totul nepriceput". 

 9. Iar Domnul a grăit cu Gad, proorocul lui David și i-a zis: 

 10. "Mergi și spune lui David: Așa zice Domnul: Îți pun înainte trei pedepse; alege-ți una din ele și o voi trimite asupra ta". 

 11. A venit deci Gad la David și i-a zis: "Așa grăiește Domnul, alege: 

 12. Sau trei ani de foamete, sau trei luni să fii tu urmărit de vrăjmașii tăi și sabia dușmanilor să ajungă până la tine, sau trei zile sabia Domnului și molima să fie pe pământ și îngerul Domnului să pustiiască în toate hotarele lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce m-a trimis cu acest cuvânt". 

 13. Și a răspuns David lui Gad: "Sunt într-o mare neliniște! Să cad mai bine în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt foarte multe, dar să nu cad în mâinile oamenilor". 

 14. Atunci a trimis Domnul molimă asupra lui Israel și au murit șaptezeci de mii de Israeliți. 

 15. Și a trimis Dumnezeu îngerul la Ierusalim ca să-l piardă. Și când a început el să pustiiască, a văzut Domnul și I s-a făcut milă pentru această nenorocire și a zis către îngerul pierzător: "Destul! De acum lasă-ți mâinile în jos!" Îngerul Domnului stătea atunci deasupra ariei lui Ornan (Aravna) Iebuseul. 

 16. Atunci ridicându-și David ochii săi, a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer cu sabia goală în mâna sa, întinsă asupra Ierusalimului; și a căzut David și bătrânii cu fetele la pământ, îmbrăcați în sac. 

 17. Și a zis David către Dumnezeu: "Oare nu eu am poruncit să se numere poporul? Eu am greșit, eu am făcut rău; dar aceste oi ce au făcut? Doamne Dumnezeul meu, să vină mâna Ta asupra mea, asupra casei tatălui meu, iar nu asupra poporului Tău, ca să-l piardă pe el!" 

 18. Iar îngerul Domnului a zis lui Gad proorocul să spună lui David: "Să se suie David și să ridice un jertfelnic Domnului în aria lui Ornan Iebuseul". 

 19. Și s-a dus David, după cuvântul lui Gad pe care i-l grăise în numele Domnului. 

 20. Ornan, întorcându-se, a văzut îngerul, și cei trei fii ai lui s-au ascuns împreună cu el; în vremea aceea Ornan treiera. 

 21. A venit deci David la Ornan; iar Ornan, privind și văzând pe David, a ieșit din arie și s-a plecat înaintea lui David cu fața până la pământ. 

 22. Atunci David a zis către Ornan: "Dă-mi un loc în arie, că am să fac pe el jertfelnic Domnului; dă-mi-l cu prețul cât costă, ca să înceteze prăpădul în popor". 

 23. Iar Ornan a zis lui David: "Ia-ți! Facă domnul meu regele ce binevoiește! Iată eu dau și boi pentru ardere de tot și uneltele de treierat ca lemne pentru foc și grâu pentru prinos. Toate acestea le dau în dar!" 

 24. Regele David a zis către Ornan: "Nu, eu voiesc să cumpăr de la tine cu preț adevărat, căci nu mă voi apuca să aduc avutul tău Domnului și nu voi aduce ardere de tot vite luate în dar". 

 25. Și a dat David lui Ornan pentru acest loc șase sute de sicli de aur. 

 26. Apoi a făcut David acolo jertfelnic Domnului și a înălțat ardere de tot și jertfe de împăcare și a chemat pe Domnul și Dumnezeu l-a auzit trimițând foc din cer pe altarul arderii de tot. 

 27. Atunci a zis Domnul către înger: "Pune-ți sabia în teacă". 

 28. În vremea aceasta, văzând David că Domnul l-a auzit în aria lui Ornan Iebuseul, a adus acolo jertfă. 

 29. Cortul Domnului însă, pe care-l făcuse Moise în pustiu și altarul arderii de tot se aflau în vremea aceea pe înălțimea de la Ghibeon. 

 30. Și nu s-a putut duce David acolo, ca să întrebe pe Domnul, pentru că era îngrozit de sabia îngerului Domnului. 

Capitolul 22.

 1. Apoi a zis David: "Iată templul Domnului Dumnezeu și iată jertfelnicul arderilor de tot al lui Israel!" 

 2. Și a poruncit David să aducă pe străinii din pământul lui Israel și i-a pus cioplitori de piatră ca să cioplească pietre pentru zidirea templului Domnului. 

 3. Apoi a pregătit David fier foarte mult pentru piroane la ferecarea ușilor și pentru legături; aramă atât de multă încât nu se mai putea cântări; 

 4. Lemne de cedru, nemăsurat, pentru că Sidonienii și Tirienii aduseseră lui David foarte mult lemn de cedru. 

 5. După aceea a zis David: "Solomon, fiul meu, e tânăr și cu puțină putere, iar templul care are a se zidi pentru Domnul trebuie să fie foarte măreț, spre slava și podoaba a toată lumea; deci voi pregăti eu toate pentru el". Și a pregătit David multe până la moartea sa. 

 6. Chemând apoi pe fiul său Solomon, i-a poruncit să ridice templul Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 7. Și a zis David lui Solomon: "Fiul meu, eu am avut la inimă să zidesc templu în numele Domnului Dumnezeului meu; 

 8. Dar a fost către mine cuvântul Domnului și a zis: Tu ai vărsat mult sânge și ai purtat războaie mari; nu se cuvine să zidești tu casă numelui Meu, pentru că ai vărsat mult sânge pe pământ înaintea feței Mele. 

 9. Iată însă ție ți se va naște un fiu; acela va fi pașnic și Eu îi voi da liniște din partea tuturor vrăjmașilor dimprejur; de aceea numele lui va fi Solomon. Și voi da lui Israel în zilele lui pace și liniște. 

 10. El va zidi templu numelui Meu și el Îmi va fi fiu, iar Eu îi voi fi tată și voi întări tronul domniei lui peste Israel pe veci. 

 11. Și acum, fiul meu, să fie Domnul cu tine, ca să ai spor și să zidești templul Domnului Dumnezeului tău, cum a vorbit El despre tine. 

 12. Să-ți dea ție Domnul minte și înțelepciune și să te pună peste Israel! Să păzești legile Domnului Dumnezeului tău! 

 13. Atunci vei fi cu spor, de te vei sili să împlinești așezămintele și legile pe care le-a dat Domnul lui Moise pentru Israel. Fii tare și curajos, nu te teme și nu te deznădăjdui. 

 14. Și iată eu din sărăcia mea am pregătit pentru templul Domnului o sută de mii de talanți de aur și un milion de talanți de argint, iar fier și aramă fără număr, pentru că acestea sunt foarte multe; și lemn și piatră de asemenea am pregătit și să mai adaugi și tu la acestea. 

 15. Ai mulțime de lucrători și cioplitori de piatră, sculptori, dulgheri și tot felul de oameni pricepuți la tot felul de lucruri. 

 16. Aur, argint, aramă și fier ai cât nu se pot cântări; începe și fă! Domnul va fi cu tine". 

 17. Apoi a poruncit David tuturor mai-marilor lui Israel să ajute lui Solomon, fiul său, zicând: 

 18. "Au nu este cu voi Domnul Dumnezeul vostru, Care v-a dăruit pace din toate părțile, pentru că El a dat în mâinile mele pe locuitorii țării și s-a supus țara înaintea Domnului și înaintea poporului Său? 

 19. Așadar îndreptați-vă inima și sufletul vostru, ca să caute pe Domnul Dumnezeul vostru! Sculați-vă și zidiți locaș sfânt Domnului Dumnezeu, ca să mutați chivotul legământului Domnului și vasele sfinte ale lui Dumnezeu în locașul zidit numelui Domnului". 

Capitolul 23.

 1. Îmbătrânind David și săturându-se de viață, a făcut rege peste Israel pe fiul său Solomon. 

 2. A adunat pe toate căpeteniile lui Israel și pe preoți și pe leviți. 

 3. Și au fost numărați leviții, de la treizeci de ani în sus și s-a aflat numărul lor, numărați pe cap, treizeci și opt de mii de bărbați. 

 4. Dintre ei au fost rânduiți pentru lucru în templul Domnului douăzeci și patru de mii; șase mii să fie scriitori și judecători, 

 5. Patru mii să fie portari și patru mii să laude pe Domnul cu instrumentele muzicale pe care el le făcuse pentru aceasta. 

 6. Și i-a împărțit David în cete, care să facă de rând, după fiii lui Levi: Gherșon, Cahat și Merari. 

 7. Din Gherșoniți erau Laedan și Șimei. 

 8. Fiii lui Laedan au fost trei: Iehiel, căpetenie, Zetam și Ioil. 

 9. Fiii lui Șimei au fost trei: Șelomit, Haziel și Haran. Aceștia sunt căpeteniile familiilor lui Laedan. 

 10. Tot fii ai lui Șimei au mai fost: Iahat, Ziza, Ieuș și Beraia. Acești patru sunt tot fii ai lui Șimei. 

 11. Iahat a fost căpetenie; Ziza era al doilea; Ieuș și Beraia au avut puțini copii și de aceea ei au fost socotiți la un loc la casa tatălui lor. 

 12. Fiii lui Cahat au fost patru: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel. 

 13. Fiii lui Amram au fost: Aaron și Moise. Aaron a fost ales ca să fie sfințit pentru Sfânta Sfintelor, el și fiii lui pe veci, pentru a săvârși tămâierea înaintea feței Domnului, ca să-I slujească Lui și să binecuvânteze numele Lui în veci. 

 14. Iar Moise, omul lui Dumnezeu și fiii lui au fost numărați la tribul lui Levi. 

 15. Fiii lui Moise au fost: Gherșom și Eliezer. 

 16. Fiul lui Gherșom a fost Șebuel, căpetenia. 

 17. Fiul lui Eliezer a fost: Rehabia, căpetenia. Eliezer n-a mai avut alți copii. Rehabia însă a avut foarte mulți copii. 

 18. Fiul lui Ițhar a fost Șelomit, căpetenia. 

 19. Fiii lui Hebron au fost: întâiul Ieria, al doilea Amaria, al treilea Iahaziel și al patrulea Iecameam. 

 20. Fiii lui Uziel au fost: întâiul Mica și al doilea Ișia. 

 21. Fiii lui Merari au fost: Mahli și Muși; fiii lui Mahli au fost: Eleazar și Chiș. 

 22. Eleazar însă a murit și n-a avut feciori, ci numai fete și le-au luat de soții fiii lui Chiș, verii lor. 

 23. Fiii lui Muși au fost trei: Mahli, Eder și Ieremot. 

 24. Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele părinților lor, adică a capilor de familie, după numărătoarea lor pe nume și pe capete, care făceau slujbă la templul Domnului de la douăzeci de ani în sus. 

 25. Căci David a zis: "Domnul Dumnezeul lui Israel a dat liniște poporului Său și l-a așezat în Ierusalim pe veci, 

 26. Și leviții nu vor mai duce cortul și tot felul de lucruri ale lui pentru slujbele din el". 

 27. De aceea, după cele din urmă porunci ale lui David, au fost numărați leviții de la douăzeci de ani în sus, 

 28. Ca să fie pe lângă fiii lui Aaron, pentru a sluji la templul Domnului, în curte și în camerele din jur, pentru curățirea a tot ceea ce este sfânt și pentru săvârșirea slujbelor în templul lui Dumnezeu, 

 29. Pentru a îngriji de pâinile punerii înainte, de făina de grâu pentru prinosul de pâine și azime, pentru cele de copt, de fript și de toată măsura și cântarul, 

 30. Și pentru a sta dimineața și seara să laude și să slăvească pe Domnul, 

 31. Și la toate arderile de tot aduse Domnului sâmbăta, la lună nouă și la sărbători, după număr, cum este scris pentru ele, să fie totdeauna înaintea Domnului, 

 32. Și ca să păzească chivotul legii și locașul sfânt și pe fiii lui Aaron, frații lor, la slujbele din templul Domnului. 

Capitolul 24.

 1. Iată acum cetele în care au fost împărțiți fiii lui Aaron: Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abiud, Eleazar și Itamar. 

 2. Nadab și Abiud au murit înainte de tatăl lor, iar copii n-au avut și de aceea au preoțit numai pe Eleazar și Itamar. 

 3. David i-a împărțit astfel: Pe Țadoc, unul din fiii lui Eleazar și pe Ahimelec, unul din fiii lui Itamar, i-a pus să facă slujbele cu rândul. 

 4. S-au găsit însă între fiii lui Eleazar mai multe căpetenii decât între fiii lui Itamar și i-a împărțit astfel: Din fiii lui Eleazar șaisprezece capi de familii, iar din fiii lui Itamar opt. 

 5. Și i-a împărțit prin sorți, pentru că cei mai însemnați în locașul sfânt și înaintea lui erau dintre fiii lui Eleazar și dintre fiii lui Itamar. 

 6. Și i-a înscris Șemaia, fiul lui Natanael, scriitor din leviți, înaintea feței regelui și a căpeteniilor, înaintea preoților Țadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar și înaintea capilor de familie ai preoților și leviților, luând prin tragere la sorți o familie din neamul lui Eleazar și apoi una din neamul lui Itamar. 

 7. Întâiul sorț a căzut lui Iehoiarib, al doilea lui Iedaia, 

 8. Al treilea lui Harim, al patrulea lui Seorim, 

 9. Al cincilea lui Malchia, al șaselea lui Miiamin, 

 10. Al șaptelea lui Hacoț, al optulea lui Abia, 

 11. Al nouălea lui Ieșua, al zecelea lui Șecania, 

 12. Al unsprezecelea lui Eliașib, al doisprezecelea lui Iachim, 

 13. Al treisprezecelea lui Hupa, al paisprezecelea lui Ișbaal, 

 14. Al cincisprezecelea lui Bilga, al șaisprezecelea lui Imer, 

 15. Al șaptesprezecelea lui Hezir, al optsprezecelea lui Hapițeț, 

 16. Al nouăsprezecelea lui Petahia, al douăzecilea lui Iezechiel, 

 17. Al douăzeci și unulea lui Iachin, al douăzeci și doilea lui Gamul, 

 18. Al douăzeci și treilea lui Delaia și al douăzeci și patrulea lui Maazia. 

 19. Aceasta era înșirarea lor la slujbă, cum trebuia să vină în templul Domnului, după rânduiala lor dată prin Aaron, tatăl lor, cum poruncise acestuia Domnul Dumnezeul lui Israel. 

 20. Ceilalți fiii ai lui Levi au fost împărțiți astfel: Din fiii lui Amram: Șubael; din fiii lui Șubael: Iehdia; 

 21. Din fiii lui Rehabia, întâiul era Ișia; 

 22. Din ai lui Ițhar, Șelomot; din ai lui Șelomot era Iahat; 

 23. Din ai lui Hebron întâiul era Ieria, al doilea, Amaria, al treilea, Iahaziel, al patrulea, Iecameam. 

 24. Din ai lui Uziel era Mica; din ai lui Mica era Șamir. 

 25. Fratele lui Mica a fost Ișia; din fiii lui Ișia era Zaharia. 

 26. Fiii lui Merari au fost: Mahli și Muși; din fiii lui Iaazia a fost Beno; 

 27. Din fiii lui Merari, după Iaazia, au fost: Beno, Șoham, Zacur și Ibri. 

 28. Mahli a avut pe Eleazar, iar acesta n-a avut fii. 

 29. Chiș a avut pe Ierahmeel. 

 30. Fiii lui Muși au fost: Mahli, Eder și Ierimot. Aceștia sunt fiii leviților, după familii. 

 31. Au aruncat și ei sorți la fel ca și frații lor, fiii lui Aaron, înaintea feței regelui David, a lui Țadoc și Ahimelec, și a capilor familiilor preoțești și levite, fără să se facă deosebire între cei bătrâni și cei tineri. 

Capitolul 25.

 1. Apoi David și căpeteniile oștirii au împărțit la slujbă pe fiii lui Asaf, ai lui Heman și ai lui Iedutun, ca să proorocească acompaniați de harfe, alăute și chimvale. 

 2.   Din fiii lui Asaf au fost rânduiți la slujbele lor aceștia: Zacur, Iosif, Netania și Așarela, fiii lui Asaf, sub conducerea lui Asaf, care cântau după porunca regelui. 

 3. Din ai lui Iedutun au fost rânduiți fiii lui Iedutun: Ghedalia, Țeri, Isaia, Șimei, Hașabia și Matitia; ei erau șase sub conducerea tatălui lor Iedutun, care cânta din chitară spre slava și lauda Domnului. 

 4. Din ai lui Heman au fost rânduiți fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir și Mahaziot. 

 5. Toți aceștia sunt fiii lui Heman, care era văzătorul regelui, după cuvintele lui Dumnezeu, ca să mărească slava Lui. Și i-a dat Dumnezeu lui Heman paisprezece fii și trei fete. 

 6. Toți aceștia cântau sub conducerea tatălui lor în templul Domnului din chimvale, psaltirioane și harpe, la slujbele din templul Domnului, după arătările lui David sau ale lui Asaf, Iedutun și Heman. 

 7. Iar numărul lor, cu al fraților lor care învățaseră să cânte înaintea Domnului, și al tuturor care știau acest lucru era două sute optzeci și opt. 

 8. Au aruncat și ei sorți pentru rândul la slujbă, mic cu mare, dascăl și ucenic deopotrivă. 

 9. Întâiul sorț a căzut pentru Iosif, fiul lui Asaf, cu frații și fiii lui; ei erau doisprezece; al doilea, lui Ghedalia cu frații și fiii lui, ei erau doisprezece; 

 10. Al treilea, lui Zacur cu frații lui și cu fiii lui; ei erau doisprezece. 

 11. Al patrulea, lui Ițri cu fiii și cu frații lui; ei erau doisprezece. 

 12. Al cincilea, lui Netania cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 13. Al șaselea, lui Buchia cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 14. Al șaptelea lui Ieșarela cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 15. Al optulea, lui Isaia cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 16. Al nouălea, lui Matania cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 17. Al zecelea, lui Șimei cu fiii și cu frații lui; ei erau doisprezece. 

 18. Al unsprezecelea, lui Azareel cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 19. Al doisprezecelea, lui Hașabia cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 20. Al treisprezecelea, lui Șebuel cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 21. Al paisprezecelea, lui Matitia cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 22. Al cincisprezecelea, lui Ierimot cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 23. Al șaisprezecelea, lui Hanania cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 24. Al șaptesprezecelea, lui Ioșbecașa cu fiii și cu frații lui; ei erau doisprezece. 

 25. Al optsprezecelea, lui Hanani cu fiii și frații lui; aceștia erau doisprezece. 

 26. Al nouăsprezecelea, lui Maloti cu fiii și frații lui; aceștia erau doisprezece. 

 27. Al douăzecilea, lui Eliata cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 28. Al douăzeci și unulea, lui Hotir cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 29. Al douăzeci și doilea, lui Ghidalti cu fiii și frații lui; ei erau doisprezece. 

 30. Al douăzeci și treilea, lui Mahaziot cu fiii și frații lui; aceștia erau doisprezece. 

 31. Al douăzeci și patrulea, lui Romamti-Ezer cu fiii și frații lui; aceștia erau doisprezece. 

Capitolul 26.

 1. Iată acum împărțirea portarilor. Din fiii lui Core: Meșelemia, fiul lui Core, unul din fiii lui Asaf. 

 2. Fiii lui Meșelemia au fost: întâiul născut Zaharia, al doilea Iediael, al treilea Zebadia, al patrulea Iatniel, 

 3. Al cincilea Elam, al șaselea Iohanan, al șaptelea Elihoenai. 

 4. Fiii lui Obed-Edom au fost: Întâiul născut Șemaia, al doilea Iehozabad, al treilea Ioah, al patrulea Sacar, al cincilea Natanael, 

 5. Al șaselea Amiel, al șaptelea Isahar, al optulea Peultai, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat. 

 6. Fiului său Șemaia i s-a născut de asemenea fii, care au fost căpetenii în neamul lor, pentru că au fost oameni puternici. 

 7. Fiii lui Șemaia au fost: Otni, Rafael, Obed și Elzabad; frații lui, oameni puternici, au fost: Elihu, Semachia și Isbacom. 

 8. Toți aceștia sunt dintre fiii lui Obed-Edom; ei, fiii lor și frații lor, au fost oameni sârguincioși și la slujbă pricepuți; au fost șaizeci și doi din Obed-Edom. 

 9. Meșelemia a avut optsprezece fii și frați, oameni vrednici. 

 10. Hosa, unul din fiii lui Merari, a avut fii pe Șimri, căpetenie, deși n-a fost întâiul născut, dar tatăl său l-a pus căpetenie; 

 11. Al doilea Hilchia, al treilea Tebalia, al patrulea Zaharia; toți fiii și frații lui Hosa au fost treisprezece. 

 12. Așa a fost împărțirea portarilor, după capii de familie, vrednici de slujbă, împreună cu frații lor, ca să slujească la templul Domnului. 

 13. Și au aruncat și ei sorți, mare și mic, după familiile lor, pentru fiecare poartă. 

 14. Și pentru poarta dinspre răsărit a căzut sorțul lui Șelemia; și lui Zaharia, fiul lui, sfetnic înțelept, i s-a aruncat sorț și i-a căzut sorț pentru poarta de miazănoapte. 

 15. Lui Obed-Edom i-a căzut poarta dinspre miazăzi; iar fiilor lui le-a căzut sorțul pentru cămări. 

 16. Lui Șupim și Hosa le-a căzut pentru cea dinspre apus, la porțile Șelechet, unde drumul urcă și unde sunt străji față în față. 

 17. Spre răsărit câte șase leviți, spre miazănoapte câte patru, spre miazăzi câte patru, iar la cămări câte doi. 

 18. Spre apus, în fața pridvorului la drum, câte patru, iar la pridvor câte doi. 

 19. Acestea sunt cetele de portari din fiii lui Core și din fiii lui Merari. 

 20. Iar alții dintre leviți, frații lor, păzeau vistieria templului lui Dumnezeu și vistieria lucrurilor sfinte, 

 21. Și anume: Fiii lui Laedan, fiul lui Gherșon, Căpeteniile familiilor din Laedan Gherșonitul: Iehiel, 

 22. Și fiii lui Iehiel: Zetam și Ioil, fratele lui, care păzeau vistieria templului lui Dumnezeu, 

 23. Împreună cu urmașii lui Amram Ițhar, Hebron, Uziel; 

 24. Șebuel, fiul lui Gherșon, fiul lui Moise, era străjuitor de căpetenie al vistieriilor. 

 25. Fratele său Eleazar avea fiu pe Rehabia; acesta a avut fiu pe Isaia; acesta a avut fiu pe Ioram; acesta a avut fiu pe Zicri, iar acesta a avut fiu pe Șelomit. 

 26. Șelomit și frații lui privegheau asupra tuturor vistieriilor lucrurilor sfinte care le hărăzise regele David, căpeteniile familiilor,  căpeteniile peste mii și peste sute și căpeteniile de oștire. 

 27. Din cuceriri și prăzi ei afierosiseră pentru întreținerea templului Domnului 

 28. Și tot ce afierosise Samuel proorocul și Saul, fiul lui Chiș, Abner, fiul lui Ner, și Ioab, fiul Țeruiei; toate cele afierosite erau în grija lui Șelomit și a fraților lui. 

 29. Din neamul lui Ițhar, Hanania și fiii lui erau rânduiți la slujbele din afară ale Israeliților, ca scriitori și judecători. 

 30. Din neamul lui Hebron, Hașabia și fiii lui, oameni curajoși, în număr de o mie șapte sute, aveau supravegherea asupra lui Israel de cealaltă parte de Iordan, spre apus, pentru tot felul de slujbe ale Domnului și ale regelui. 

 31. În neamul Hebroniților, Ieria era căpetenia Hebroniților, în neamul și familiile lor. În anul al patruzecilea al domniei lui David ei au fost numărați și s-au găsit între ei bărbați curajoși în Iazerul Galaadului. 

 32. Și frații lui, oameni vrednici, în număr de două mii șapte sute erau capi de familie. Pe aceștia i-a pus regele David peste triburile lui Ruben și Gad și peste jumătate din seminția lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și ale regelui. 

Capitolul 27.

 1. Iată fiii lui Israel, după numărul lor, capii de familie, căpeteniile peste mii, peste sute și cârmuitorii care, împărțiți în cete, slujeau regelui la tot cuvântul, ducându-se și venind în fiecare lună, în toate lunile anului. În fiecare ceată erau câte douăzeci și patru de mii. 

 2. Peste ceata întâi, pentru luna întâi, era căpetenia Iașobeam, fiul lui Zabdiel; în ceata lui erau douăzeci și patru de mii; 

 3. El era din fiii lui Fares, mai-mare peste toate căpeteniile de oștire în luna întâi. 

 4. Peste ceata din luna a doua era Dodai Ahohitul; în ceata lui se afla și căpetenia Miclot; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 5. A treia mare căpetenie de oștire, pentru luna a treia, era Benaia, fiul lui Iehoiada preotul; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 6. Acest Benaia era unul dintre cei treizeci de viteji și căpetenie peste ei; și în ceata lui se afla Amizabad, fiul său. 

 7. A patra căpetenie, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, și după el era Zebadia, fiul său; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii; 

 8. A cincea căpetenie, pentru luna a cincea, era Șamhut Izrahitul; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 9. A șasea căpetenie, pentru luna a șasea, era Ira, fiul lui Icheș Tecoanul; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 10. A șaptea căpetenie, pentru luna a șaptea, era Heleț Peloninul, din fiii lui Efraim; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 11. A opta căpetenie, pentru luna a opta, era Sibecai Hușatitul, din seminția lui Zarah; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 12. A noua căpetenie, pentru luna a noua, era Abiezer Anatoteanul, din fiii lui Veniamin; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 13. A zecea căpetenie, pentru luna a zecea, era Maherai din Netofat, din familia lui Zara; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 14. A unsprezecea căpetenie, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 15. A douăsprezecea căpetenie, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofat, din urmașii lui Otniel; și în ceata lui erau douăzeci și patru de mii. 

 16. Iar peste triburile lui Israel căpetenii înalte erau: la Rubeniți, Eliezer, fiul lui Zicri; la Simeon, Șefatia, fiul lui Maaca; 

 17. La leviți era Hașabia, fiul lui Chemuel; la Aaron era Țadoc; 

 18. La Iuda era Elihu, din frații lui David; la Isahar era Omri, fiul lui Micael; 

 19. La Zabulon era Ișmaia, fiul lui Obadia; la Neftali era Ierimot, fiul lui Azriel; 

 20. La fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui Azazia; la jumătatea de trib a lui Manase era Ioil, fiul lui Pedaia; 

 21. La jumătatea de trib al lui Manase din Galaad, era Ido, fiul lui Zaharia; la Veniamin era Iaasiel, fiul lui Abner; 

 22. La Dan era Azareel, fiul lui Ieroham. Iată căpeteniile triburilor lui Israel. 

 23. David n-a făcut numărătoarea acelora, care erau de la douăzeci de ani în jos, pentru că Domnul zisese că El va înmulți pe Israel ca stelele cerului. 

 24. Ioab, fiul Țeruiei, începuse să facă numărătoarea, dar nu o sfârșise. Și pentru aceasta a venit mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel și numărătoarea aceea n-a intrat în cronica regelui David. 

 25. Peste vistieriile regale era Azmavet, fiul lui Adiel, iar peste depozitele de provizii de la câmp, de prin cetăți și de prin sate și turnuri era Ionatan, fiul lui Uzia. 

 26. Peste cei ce se îndeletniceau cu lucrul câmpului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui Chelub. 

 27. Peste vii era Șimei din Rama, iar peste depozitele de vin din vii era Zabdi, fiul lui Șifmi. 

 28. Peste livezile de măslini și de smochini din câmpie era Baal-Hanan din Gheder, iar peste depozitele de untdelemn era Ioaș. 

 29. Peste vitele mari care pășteau în Șaron era Șitrai Hașaroneanul; iar peste cele din văi, Șafat, fiul lui Adlai. 

 30. Peste cămile era Obil Ismaelitul; peste asini era Iehdia Meroneanul. 

 31. Peste oi și capre era Iaziz Agariteanul. Toți aceștia erau căpetenii peste averea regelui David. 

 32. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om înțelept și scriitor; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era pe lângă fiii regelui. 

 33. Ahitofel era sfetnicul regelui; Hușai Architul era prietenul regelui. 

 34. Iar după Ahitofel a fost Iehoiada, fiul lui Benaia și Abiatar, iar Ioab era căpetenia oștirii pe lângă rege. 

Capitolul 28.

 1. Apoi a adunat David la Ierusalim pe toate căpeteniile lui Israel, pe mai marii triburilor, căpeteniile cetelor care slujeau regelui, căpeteniile peste mii, peste sute, îngrijitorii moșiilor și turmelor regelui, pe fiii săi cu eunucii, căpeteniile oștirii și pe toți vitejii lui. 

 2. Și sculându-se, regele David a zis: "Ascultați-mă, fraților și poporul meu! Am avut la inima mea gând să zidesc locaș de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și așternut picioarelor Dumnezeului nostru și cele de trebuință pentru zidire le-am pregătit. 

 3. Dar Dumnezeu mi-a zis: Să nu zidești locaș numelui Meu, pentru că tu ești om războinic și ai vărsat sânge. 

 4. Cu toate acestea m-a ales Domnul Dumnezeul lui Israel din toată casa tatălui meu, ca să fiu rege peste Israel în veci, pentru că pe Iuda l-a  ales El domn, iar din casa lui Iuda a ales casa tatălui meu și din casa tatălui meu și dintre fiii tatălui meu a binevoit a mă pune pe mine rege peste tot Israelul; 

 5. Iar din toți fiii mei - căci mulți fii mi-a dat Domnul - a ales pe Solomon, fiul meu, să șadă pe tronul regatului Domnului, peste Israel. 

 6. Și mi-a zis: Solomon, fiul tău, va zidi locașul Meu și curțile Mele, pentru că Mi l-am ales pe el de fiu și Eu îi voi fi lui tată. 

 7. Și voi întări domnia lui pe veci, dacă va fi tare în împlinirea poruncilor Mele și a așezămintelor Mele, ca până astăzi. 

 8. Și acum înaintea ochilor a tot Israelul, a adunării Domnului și în auzul Dumnezeului nostru vă grăiesc: Păziți și țineți toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți tot pământul cel bun și să-l lăsați după voi moștenire copiilor voștri pe veci. 

 9. Și tu, Solomon, fiul meu, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și ii slujește din toată inima și din tot sufletul, căci Domnul cercetează toate inimile și cunoaște toată mișcarea gândurilor. De Îl vei căuta pe El, Îl vei găsi, iar de Îl vei părăsi și El te va părăsi. 

 10. Bagă de seamă însă, de vreme ce Domnul te-a ales să zidești locaș sfințeniei Lui, fii tare și fă ceea ce a rânduit El". 

 11. Și a dat David lui Solomon, fiul său, planul pridvorului și al caselor lui, al cămărilor lui, al odăilor celor mari de primire, al odăilor celor mai dinăuntru de odihnă și al casei chivotului legii. 

 12. A dat de asemenea planul tuturor celor ce avea el în gândul său: Planul curții templului Domnului, al tuturor cămărilor dimprejur, al vistieriilor lucrurilor sfinte 

 13. Al încăperilor preoților și leviților, al tuturor slujitorilor din templul Domnului și al tuturor vaselor sfinte din templul Domnului, 

 14. Al lucrurilor de aur, cu arătarea greutății, al tuturor vaselor de slujbă, al tuturor lucrurilor de argint, cu arătarea greutății lor și al tuturor celorlalte vase de slujbă. 

 15. Apoi i-a dat aurul pentru sfeșnicele și pentru candelele de aur ale lor, cu însemnarea greutății fiecăruia din sfeșnice și din candelele lui; de asemenea și argintul pentru sfeșnicele de argint, cu însemnarea greutății fiecăruia din sfeșnice și din candelele lui, potrivit cu menirea de slujbă a fiecăruia din sfeșnice; 

 16. Și aurul pentru mesele pâinilor punerii înainte, cu însemnarea greutății fiecăreia din mesele de aur și argintul pentru mesele de argint. 

 17. I-a dat aurul pentru furculițele, castroanele și cupele cele de aur curat și pentru vasele de aur, cu însemnarea greutății fiecărui vas și argintul pentru vasele de argint, cu însemnarea greutății fiecărui vas, 

 18. Precum și aurul pentru jertfelnicul tămâierii, turnat din aur, cu însemnarea greutății. I-a dat modelul carului divin, al heruvimilor de aur, cu aripile întinse pentru acoperirea chivotului legământului Domnului. 

 19. "Toate acestea sunt în scrisoarea insuflată de la Domnul - a zis David - cum m-a luminat El pentru toate lucrările zidirii". 

 20. Apoi a zis David către fiul său Solomon: "Fii tare și curajos și pășește la lucru, nu te teme, nici te speria, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, este cu tine. El nu se va depărta de tine, nici nu te va părăsi, până nu vei isprăvi toată lucrarea ce se cere la templul Domnului. 

 21. Iată și cetele de preoți și de leviți pentru toate slujbele cele de la templul lui Dumnezeu. Ai de asemenea oameni sârguincioși pentru orice lucru și iscusiți pentru orice lucrare; și căpeteniile și tot poporul sunt gata să împlinească toate poruncile tale". 

Capitolul 29.

 1. După aceea a zis regele David către toată adunarea: "Solomon, fiul meu, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și cu puțină putere, iar lucrul acesta este mare, fiindcă nu este pentru om zidirea aceasta, ci pentru Domnul Dumnezeu. 

 2. Din toate puterile am pregătit eu pentru templul lui Dumnezeu mult aur pentru lucrurile cele de aur, argint pentru cele de argint, aramă pentru cele de aramă, fier pentru cele de fier, lemn pentru cele de lemn, pietre de onix și pietre pentru încrustat, pietre frumoase de diferite culori și tot felul de pietre scumpe și multă marmură. 

 3. Mai mult! Din dragoste pentru templul Dumnezeului meu, dau încă tot ce am eu aur și argint, templului Dumnezeului meu, afară de ceea ce am pregătit eu pentru templul cel sfânt, 

 4. Și anume: trei mii de talanți de aur, aur de ofir, șapte mii de talanți de argint curat, pentru căptușirea pereților în templu, 

 5. Au început atunci să aducă jertfă capii de familii și căpeteniile triburilor, căpeteniile peste mii și peste sute și căpeteniile cele peste averea regelui. 

 6. Și au dat pentru zidirea templului lui Dumnezeu cinci mii de talanți și zece mii de drahme aur, argint zece mii de talanți, aramă optsprezece mii talanți și fier o sută de mii de talanți. 

 7. Și cei care aveau pietre scumpe, le-au dat și pe acelea în vistieria templului Domnului, prin mâinile lui Iehiel Gherșonitul. 

 8. Și s-a bucurat poporul de râvna lor, pentru că din toată inima au jertfit Domnului. De asemenea s-a bucurat foarte mult și regele David. 

 9. Atunci a slăvit David pe Domnul înaintea a toată adunarea și a zis: "Binecuvântat ești Tu, Doamne Dumnezeul lui Israel, Tatăl nostru, din veac și până în veac. 

 10. A Ta este, Doamne, măreția și puterea și slava și biruința și strălucirea; toate câte sunt în cer și pe pământ sunt ale Tale; a Ta este, Doamne, împărăția și Tu ești mai presus de toate, ca unul ce împărățești peste toate. 

 11. Bogăția și slava sunt de la fața Ta și Tu domnești peste toate; în mâna Ta este tăria și puterea și în puterea Ta stă să mărești și să întărești toate. 

 12. Și acum dar, Dumnezeul nostru, Te slăvim pe Tine și lăudăm preaslăvit numele Tău. 

 13. Că cine sunt eu și cine este poporul meu, încât să avem putința de a face asemenea jertfe? Dar de la Tine sunt toate și cele primite din mâna Ta ți le-am dat ție; 

 14. Căci călători suntem noi înaintea Ta și pribegi, ca toți părinții noștri; ca umbra sunt zilele noastre pe pământ și nimic nu este statornic. 

 15. Doamne Dumnezeul nostru, toată această mulțime de lucruri, pe care am pregătit-o noi pentru a zidi templu sfânt numelui Tău, din mâna Ta le avem și ale Tale sunt toate. 

 16. Știu, Dumnezeul meu, că ispitești inimile și iubești curățenia inimii! Eu din inimă curată am jertfit toate și văd acum că și poporul Tău, care se află aici, cu bucurie Îți jertfește ție. 

 17. Doamne Dumnezeul lui Avraam și al lui Isaac și al lui Iacov, părinții noștri, păzește acestea în veci, această aplecare a gândurilor inimii poporului Tău și îndreaptă inimile lor către Tine. 

 18. Iar lui Solomon, fiul meu, dăruiește-i inimă dreaptă ca să păzească poruncile Tale, descoperirile Tale și legile Tale și să împlinească toate acestea și să înalțe clădirea pentru care am făcut pregătire". 

 19. Apoi a zis David către toată adunarea: "Binecuvântați pe Domnul Dumnezeul nostru!" Și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul părinților săi și a căzut și s-a închinat Domnului și regelui. 

 20. Apoi au adus Domnului jertfe și au înălțat arderi de tot Domnului, a doua zi după aceasta: o mie de miei, o mie de berbeci și o mie de vitei cu turnările lor și o mulțime de jertfe de la tot Israelul. 

 21. Și au mâncat și au băut înaintea Domnului în ziua aceea cu mare bucurie; iar în alt rând au făcut rege pe Solomon, fiul lui David, și l-au uns înaintea Domnului ca rege, iar pe Țadoc arhiereu. 

 22. Și s-a urcat Solomon pe tronul Domnului, ca rege, în locul lui David, tatăl său, și a avut spor și tot Israelul s-a supus lui. 

 23. S-au supus lui Solomon de asemenea toate căpeteniile și puternicii, precum și toți fiii lui David. 

 24. Iar Domnul a mărit pe Solomon în ochii a tot Israelul și i-a dăruit domnie slăvită, cum nu mai avusese înainte de el nici unul din regii lui Israel. 

 25. David, fiul lui Iesei, a domnit peste tot Israelul. 

 26. Timpul domniei lui peste Israel a fost patruzeci de ani: în Hebron a domnit el șapte ani, iar în Ierusalim a domnit treizeci și trei. 

 27. Și a murit la adânci bătrânețe, sătul de viață, de bogăție și de slavă, iar în locul lui s-a făcut rege Solomon, fiul său. 

 28. Faptele lui David, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în însemnările lui Samuel văzătorul și în însemnările lui Natan proorocul și în însemnările lui Gad văzătorul, 

 29. Precum și toată domnia lui și bărbăția lui și întâmplările ce s-au petrecut cu el și cu Israel și cu toate împărățiile pământului. 
   

   

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire