SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Botezul Domnului (Anul B)

Prima lectură: Isaia 55,1-11
Psalmul responsorial: Isaia 12
A doua lectură: 1Ioan 5,1-9
Lectura evanghelică: Marcu 1,7-11

În această duminică sărbătorim Botezul Domnului. După cum veți vedea, există o abundență de semnificații în acest eveniment, primul mister al Rozariului de lumină.

 

Ilie/Ioan Botezătorul și Elisei/Isus

Evanghelia din această duminică din Marcu începe cu cuvintele lui Ioan Botezătorul: "Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine" (Marcu 1,7). Ioan spune aceasta în timp ce se afla în pustiu, la Iordan, chemând la "botezul pocăinței" (Marcu 1,4). Și într-o zi, pe când Ioan boteza, Isus a venit la Iordan pentru a primi botezul. Mai întâi trebuie să recunoaștem că Marcu ne-a călăuzit spre înțelegerea faptului că Ioan Botezătorul este noul Ilie. Marcu citează profeția despre Dumnezeu care trimite un mesager care să pregătească pentru Domnul calea. Maleahi descrie acest mesager: "Iată că Eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului" (Maleahi 3,23).

Marcu vrea ca noi să recunoaștem că Ioan Botezătorul este noul Ilie. O face în special atunci când ne spune despre îmbrăcămintea lui Ioan Botezătorul (Marcu 1,6): Ioan poartă aceeași costumație cu cea folosită de Ilie cu secole în urmă (cf. 2Regi 1,8). Ioan Botezătorul nu este cu siguranță Ilie în persoană, dar Ilie era prototipul celui care trebuia să vină. Ioan, noul Ilie, spune însă că după el vine cineva și mai puternic. Am putea să ne întrebăm: cine a fost mai puternic decât primul Ilie? Răspunsul îl dă protejatul și succesorul său, Elisei. După cum citim în 2Regi, Elisei a fost într-adevăr mai puternic decât Ilie.

Marcu ne invită la o paralelă între Ilie și Ioan Botezătorul, și între Elisei și Isus. Să privim la câteva elemente ale paralelei dintre Elisei și Isus. 1) Amândoi au primit duhul la Iordan (2Regi 2,9-14; Matei 3,13-17). 2) Amândoi au avut slujiri itinerante. 3) Amândoi au avut discipoli. 4) Amândoi au provocat puterile politice ale vremii. 5) Elisei este uns de Ilie ca să îi fie succesor; Isus este uns de noul Ilie la Iordan (1Regi 19,16; Luca 4,18). 6) Miracolele înfăptuite de Elisei și de Isus: a. amândoi au înviat morți (2Regi 4,32-37; Matei 9,18-26); b) amândoi au înmulțit pâini (2Regi 4,42-43; Matei 14,13-21); c) amândoi au vindecat leproși (2Regi 5,1-14; Matei 8,1-4).

7) Regele Siriei caută să îl omoare pe Elisei, dar Dumnezeu trimite o armată de îngeri să îl apere (2Regi 6,11-17); și lui Isus se caută să i se ia viața, iar El spune că ar putea chema 12 legiuni de îngeri (Matei 26,53). 8) Un om mort este aruncat în mormântul lui Elisei și revine la viață (2Regi 13,20-21); noi suntem botezați în moartea lui Cristos pentru a ne ridica la viața cea nouă (Romani 6,3-4). De asemenea noi, cei ce mâncăm trupul și bem sângele lui Cristos, primim viață (Ioan 6,47-56).

 

Iordanul și Iosua

Marcu, alături de Matei și de Luca, ne aduc aminte de Ilie și de Elisei pentru a ne conduce spre un eveniment anterior din istoria Israelului. Când Ilie și Elisei au venit la Iordan, ni se spune că Ilie "luând mantia sa și strângând-o vălătuc, a lovit cu ea apa și aceasta s-a strâns la dreapta și la stânga și au trecut ca pe uscat" (2Regi 2,8). După plecarea lui Ilie, Elisei "apucând mantia lui Ilie [...] s-a întors înapoi și s-a oprit pe malul Iordanului. [...] Și lovind, apa s-a tras la dreapta și la stânga și a trecut Elisei" (2Regi 2,13-14). Acestea ne amintesc de momentul când Iosua a condus Poporul lui Dumnezeu prin râul Iordan în Țara Promisă.

Nu este o coincidență faptul că numele lui Isus și al lui Iosua în ebraică este Yeshua, care înseamnă mântuirea lui Yahwe. Iosua i-a condus pe evrei prin Iordan. Cum? "[...] apele Iordanului se vor despărți: cele de la vale se vor scurge, iar cele care vin din sus se vor opri ca un perete" (Iosua 3,13). Apoi ni se spune că întreg Israelul a trecut ca pe uscat (cf. Iosua 3,17). Isus/Iosua va conduce de asemenea pe calea spre Țara Promisă începând cu primirea Duhului la Iordan. El ne va conduce și pe noi în adevărata Țară Promisă, cerul, prin apele Botezului.

 

Botezul lui Isus și Regii lui Israel și ai lui Iuda

Acum să vedem mai în detaliu ce se întâmplă la Botezul Domnului. Acest eveniment amintește de primirea Duhului de către Regii lui Israel și ai lui Iuda la ungerea lor regală. De exemple, în cazul lui David, "a luat Samuel cornul cu mir și l-a uns în mijlocul fraților lui, și a odihnit Duhul Domnului asupra lui David din ziua aceea și după aceea" (1Samuel 16,13).

Botezul lui Isus este ungerea Sa regală, Duhul Domnului coborând cu putere asupra Lui (cf. Luca 4,18). Faptele Apostolilor vorbesc despre aceasta: "El a trimis fiilor lui Israel cuvântul [...] cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt și cu putere" (Fapte 10,36.38).

Aceasta ne arată că Isus este cu adevărat în linia regilor davidici și că astfel El este împlinirea legământului făcut cu David (cf. 2Samuel 7). De asemenea, nu este o întâmplare faptul că regii erau numiți mesia, unși, deoarece erau unși cu Duhul. Este totodată important să înțelegem faptul că regii davidici erau de asemenea considerați a fi fii adoptați ai lui Dumnezeu. Vedem aceasta, de exemplu, în Psalmul 2, când, vorbind regelui, Dumnezeu îi spune: " Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut" (v. 7).

 

Slujitorul uns al Domnului

Aici ajungem la o legătură cu cuvintele pe care Dumnezeu le spune prin profetul Isaia: "Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoiește sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul Meu și El va propovădui popoarelor legea Mea" (Isaia 42,1). Isus împlinește această profeție a lui Isaia. Dar ce trebuie să facă acest Slujitor? Aflăm lucruri importante în următoarele capitole din Isaia: "Și acum Domnul Cel Care m-a zidit din pântecele maicii Mele ca să-i slujesc Lui și să întorc pe Iacov către El și să strâng la un loc pe Israel [...] mi-a zis: 'Puțin lucru este să fii sluga Mea ca să aduci la loc semințiile lui Iacov și să întorci pe cei ce-au scăpat dintre ai lui Israel. Te voi face Lumina popoarelor ca să duci mântuirea Mea până la marginile pământului!'" (Isaia 49,5-6).

Mai departe din Isaia înțelegem că acest Slujitor va fi un slujitor în suferință. Dar va suferi pentru păcatele celorlalți, nu pentru păcatele proprii. "Dar El a luat asupra Sa durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat. [...] Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor" (Isaia 53,4-6). După cum spune Catehismul Bisericii Catolice, "Botezul lui Isus este, din partea sa, acceptarea și inaugurarea misiunii sale de Slujitor care suferă" (nr. 536).

 

De ce a fost botezat Isus?

Așadar, de ce a fost botezat Isus cu botezul pocăinței pe care îl dădea Ioan? În mod evident nu avea nici un păcat. În primul rând, din ceea ce am analizat până acum, vedem că Isus se identifică pe sine complet cu Israel și cu istoria lui. "Toate prefigurările din Vechiul Legământ își găsesc împlinirea în Isus Cristos" (CBC, nr. 1223). În al doilea rând, El se identifică cu toată omenirea păcătoasă. "El se lasă să fie socotit printre cei păcătoși" (CBC, nr. 536). Mai apoi în Evanghelia lui Marcu Isus vorbește despre apropiata Sa suferință și despre moartea Sa ca despre un botez. "Puteți [...] să vă botezați cu botezul cu care eu sunt botezat?" (Marcu 10,38). El anticipează deja botezul Său sângeros care va aduce mântuirea păcătoșilor. În plus, cerul, care era închis datorită păcatului lui Adam, este acum "deschis" datorită ascultării lui Cristos față de Tatăl.

În al treilea rând, prin Botezul Său, Isus sfințește apele pentru a ne pregăti să înțelegem Sacramentul Botezului. Aceasta se face prin intrarea Sa în apă, dar și datorită coborârii Duhului Sfânt și glasului Tatălui. Avem aici o revelație trinitară: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Isus va da o ultimă poruncă discipolilor Săi: "Așadar, mergeți, faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh" (Matei 28,19). Noi suntem chemați la Botez, la a primi viața trinitară, pentru ca să putem să fim discipoli ai Domnului și fii adoptivi ai Tatălui.

* * *

BOTEZUL DOMNULUI
Ss. Honorata, fc.; Teodosie, abate

LECTURA I
Veniți la apă; ascultați și veți trăi.

Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11
Așa vorbește Domnul: 1 "Voi care sunteți însetați, veniți la apă; chiar dacă nu aveți bani, veniți; veniți și procurați-vă grâu fără bani și mâncați; procurați-vă vin și lapte, fără să plătiți nimic. 2 De ce vă irosiți banii pentru ceea ce nu vă hrănește și munca voastră pentru ceea ce nu vă satură? Ascultați-mă pe mine și veți mânca numai bunătăți și vă veți hrăni cu mâncăruri alese. 3 Deschideți-vă urechile! Veniți la mine! Ascultați și veți trăi! Voi încheia cu voi un legământ veșnic, după cum i-am promis lui David". 4 Iată, l-am pus martor printre popoare, căpetenie și stăpânitor al popoarelor. 5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l știi și vor alerga la tine popoare care nu te cunoșteau, de dragul Domnului Dumnezeului tău și pentru Sfântul lui Israel, căci te-a preamărit. 6 Căutați-l pe Domnul cât timp îl mai puteți găsi, chemați-l câtă vreme este aproape de voi. 7 Cel rău să-și părăsească drumul lui și omul nelegiuit gândurile lui, să se întoarcă la Domnul - căci el se va îndura de dânsul - la Dumnezeul nostru cel mult iertător. 8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele - spune Domnul. 9 Cu cât cerul se înalță deasupra pământului, cu atât căile mele se înalță peste căile voastre și gândurile mele peste gândurile voastre. 10 După cum coboară ploaia și zăpada din ceruri și înapoi nu se întorc până ce nu udă pământul și-l fac să odrăslească și să rodească pentru a da sămânță semănătorului și pâine spre mâncare, 11 așa e și cuvântul ce iese din gura mea: nu se întoarce la mine fără rod, dar ceea ce vreau eu va face și își v-a împlini misiunea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 12,2-3.4.5-6 (R.: 3)
R.: Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.
2 Iată Dumnezeu este mântuitorul meu,
voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic,
căci Domnul este tăria și lauda mea, în el am aflat mântuirea.
3 Cu bucurie veți scoate apă din izvoarele mântuirii. R.

4 Și veți spune atunci:
"Lăudați pe Domnul și chemați numele lui,
vestiți printre neamuri lucrările lui,
nu uitați că mare este numele lui. R.

5 Cântați Domnului, căci a făcut lucruri minunate;
să știe aceasta tot pământul.
6 Strigați de bucurie și de veselie, locuitori ai Sionului,
Căci Cel Sfânt al lui Israel mare este în mijlocul vostru". R.

LECTURA A II-A
Credința noastră este aceea care ne-a făcut să învingem.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-9
Preaiubiților, 1 oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe cel care a născut, îl iubește și pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaștem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; și credința noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 5 Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 El, Isus Cristos, este acela care a venit prin apă și sânge: nu numai prin apă, ci prin apă și sânge, și Duhul mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă el este adevărul. 7 Trei sunt care dau mărturie: 8 Duhul, apa și sângele, și aceștia trei mărturisesc la fel. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Și aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6
(Aleluia) Cerurile s-au deschis și glasul Tatălui a răsunat:
Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultați. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu ești Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,6b-11
În acel timp, 6 Ioan Botezătorul propovăduia zicând: 7 "Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintelor. 8 Eu v-am botezat cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt". 9 În zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii și a fost botezat în Iordan de către Ioan. 10 În momentul în care ieșea din apă, Isus a văzut cerurile deschizându-se și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. 11 Din cer s-a auzit un glas: "Tu ești Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire