SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A treizeci și treia duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Daniel 12,1-3
Psalmul responsorial: Psalmul 15
A doua lectură: Evrei 10,11-14.18
Lectura evanghelică: Marcu 13,24-32

Introducere

Trebuie să începem prin analizarea contextului primei lecturi din această duminică, luată de la profetul Daniel, care a vorbit pe vremea exilului regatului sudic al lui Iuda în Babilon. Babilonienii cuceriseră Ierusalimul și distruseseră orașul, zidurile lui și, mai important, Templul lui. Regatul lui Iuda se va întoarce din exil șaptezeci de ani mai târziu și va reconstrui un nou templu, dar din punct de vedere spiritual va continua să fie departe de Domnul. Dumnezeu i-a spus profetului Daniel că chiar dacă evreii se vor întoarce după șaptezeci de ani, din punct de vedere spiritual vor fi în continuare în exil. Daniel spunea: "Șaptezeci de săptămâni de ani sunt hotărâte pentru poporul tău și pentru cetatea ta cea sfântă" (9,24). Este vorba despre patru sute nouăzeci de ani. El a menționat de asemenea că "Cel-Uns va pieri" (9,26). Nu este o coincidență faptul că atunci când a venit, Isus a propovăduit "robilor dezrobirea" (Luca 4,18).

Suntem conduși astfel la pasajul evanghelic din această duminică luat de la Marcu. Dumnezeu a venit să judece Israelul și Iuda în anii 722 î.C. și respectiv 587 î.C.. El a venit de asemenea în umilință, prin întruparea lui Isus. Dar atunci când Isus a venit, a întâlnit o generație pe care a numit-o "rea și adulteră" (Matei 12,39), ceea ce arăta că evreii erau încă în exil din punct de vedere spiritual. Astfel, și Isus va acționa ca judecător prin cuvintele și faptele Lui. Ce ne spune contextul mai larg din pasajul de la Marcu? În capitolul 11, Isus intră triumfător în Ierusalim și unul dintre primele lucruri pe care le face este să exprime o judecată la adresa generației sale prin curățarea templului. Aceasta este o prevestire a lucrurilor ce se vor întâmpla.

În capitolul 13, Isus, ieșind din templu, prezice distrugerea acestuia: "Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească" (v. 2). În versetele 24-27, prezice încă o dată distrugerea Ierusalimului și a templului, cu un limbaj puțin diferit: "Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei. Și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri se vor clătina". Este o referire la sfârșitul timpului, dar mai ales la Ierusalim, și la templu în particular. Cum așa? Limbajul folosit de Isus nu este nou. A fost folosit de profeți pentru a prezice distrugerea națiunii. De exemplu, Isaia a profețit distrugerea Babilonului cu aceste cuvinte: "Iată ziua Domnului, ea vine aprigă, mânioasă și întărâtată la mânie ca să pustiiască pământul și să stârpească pe păcătoși de pe el. Luceferii de pe cer și grămezile de stele nu-și vor mai da lumina lor; soarele se va întuneca în răsăritul lui și luna nu va mai străluci" (13,9-10). Prin intermediul soarelui, al lunii și al stelelor se știa în vechime timpul. Acest limbaj profetic este un mod de a spune: "timpul vostru a expirat".

Isus a prevestit distrugerea templului. Templul reprezenta cosmosul; era universul în miniatură. De asemenea, cosmosul era văzut ca un macro-templu. Referirea la soare, lună și stele era un mod de a spune că vechiul Templu va fi distrus pentru a face loc noului Templu, Isus și Trupul Său, Biserica. Conform prezicerii, romanii au atacat Ierusalimul și au distrus acest al doilea Templu. Isus a spus: "Adevărat grăiesc vouă că nu va trece generația aceasta până ce nu vor fi toate acestea" (Marcu 13,30). În zilele lui Isus, patruzeci de ani erau considerați a fi o generație. În decursul unei generații, în anul 70 d.C., toate aceste lucruri s-au întâmplat.

Cunoașterea acestui context este necesară pentru înțelegerea lecturii evanghelice din această duminică. Isus le spune discipolilor Săi să fie pregătiți și să vegheze pentru că nu vor ști când se vor întâmpla acestea. Totuși, ei erau chemați să citească semnele timpurilor. Isus a spus că atunci când multele lucruri pe care le-a prezis vor începe să aibă loc, discipolii Lui (creștinii) care vor fi în Iudeea și Ierusalim vor trebui "să fugă în munți" (Matei 24,16). Istoricul evreu Iosefus Flavius din secolul I ne spune că un milion de evrei au pierit în asediul asupra Iudeei și a Ierusalimului sub romani, dar că nu poate vorbi despre moartea vreunui creștin.

Totuși, după cum am mai spus mai sus, toate acestea indică și spre sfârșitul timpului, când vom trece cu toții prin judecată și prin învierea morților. Nici noi nu știm când va veni Domnul în slavă. Ceea ce știm este faptul că trebuie să veghem, și pentru ca să facem acest lucru trebuie să fim prevăzători și cu siguranță să nu fim prinși dormind din punct de vedere spiritual. Putem să ne pregătim pentru prezența reală a lui Isus la sfârșitul timpului fiind în starea harului sfințitor și primind prezența lui reală în Euharistie aici și acum.

* * *

DUMINICA a 33-a de peste an
Ss. Albert cel Mare, ep. înv.; Leopold

LECTURA I
În acel timp, va veni mântuirea poporului tău.

Citire din cartea profetului Daniel 12,1-3
Eu, Daniel, am auzit acest cuvânt din partea Domnului: 1 "În acel timp se va ridica Mihail, căpetenia îngerilor, cel care ocrotește pe fiii poporului tău; va fi un timp de strâmtoare cum n-a mai fost niciodată de când există popoarele și până în acel timp. Dar în acel timp va veni mântuirea poporului tău, a tuturor acelora, al căror nume se va afla scris în cartea lui Dumnezeu. 2 Și mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor trezi: unii pentru viața veșnică, iar ceilalți pentru ocara și rușinea veșnică. 3 Cei înțelepți vor străluci ca firmamentul cerului și cei care au învățat mulțimea să umble pe calea dreptății vor străluci ca stelele pentru totdeauna".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,5 și 8.9-10.11 (R.: cf. 1)
R.: Ocrotește-mă, Doamne, căci tu ești speranța mea!
5 Domnul este partea mea de moștenire și cupa mea cu sorți,
tu ești acela care ai în mână soarta mea.
8 Îl am mereu în fața ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

9 De aceea inima mea se bucură și sufletul meu se înveselește;
ba chiar și trupul meu se va odihni în liniște,
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților,
nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R.

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieții;
în fața ta sunt bucurii nespuse
și desfătări veșnice la dreapta ta. R.

LECTURA A II-A
Isus, prin jertfa sa unică, a condus pentru totdeauna la desăvârșire pe cei care primesc de la el sfințenia.

Citire din Scrisoarea către Evrei 10,11-14.18
Fraților, 11 în Legea veche, preoții, în templu, stăteau în picioare, pentru a celebra un cult zilnic și pentru a oferi în mai multe rânduri aceleași jertfe, care n-au putut aduce niciodată iertarea păcatelor. 12 Dimpotrivă, Isus Cristos, după ce a adus unica jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. 13 El așteaptă de acum ca "dușmanii lui să fie puși sub picioarele lui". 14 Prin jertfa sa unică, el a condus pentru totdeauna la perfecțiune pe cei care primesc de la el sfințenia. 18 Însă, dacă s-a acordat iertarea, nu mai e nevoie de jertfă pentru păcate.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 21,36
(Aleluia) Vegheați mereu și rugați-vă, spune Domnul;
ca să vă învredniciți să stați drept înaintea Fiului Omului.

(Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului îi va aduna pe aleșii săi din cele patru colțuri ale lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 13,24-32
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 "În acele zile, după acea mare strâmtorare, soarele se va întuneca și luna își va pierde strălucirea. 25 Stelele vor cădea de pe cer și puterile cerului se vor zdruncina. 26 Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu mare putere și măreție. 27 El îi va trimite pe îngerii săi ca să-i adune pe cei aleși din cele patru colțuri ale lumii, de la marginea pământului până la marginea cerului. 28 Luați ca învățătură asemănarea cu smochinul: când ramurile lui devin fragede și-i dau frunzele, știți că vara este aproape; 29 la fel și voi, când veți vedea acestea, să știți că Fiul Omului este aproape, la ușă. 30 Vă spun adevărul: nu va trece această generație, până când nu se vor împlini toate acestea. 31 Cerul și pământul vor trece dar cuvintele mele nu vor trece. 32 Cât privește ziua și ceasul acela, nimeni nu le cunoaște, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire