SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A treizecia duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Ieremia 31,7-9
Psalmul responsorial: Psalmul 125
A doua lectură: Evrei 5,1-6
Lectura evanghelică: Marcu 10,46-52

Introducere

În anul 930 îC, domnia regelui Solomon peste cele 12 triburi ale lui Israel s-a încheiat dezonorant, deoarece inima sa s-a întors către zeii celor 700 de soții ale sale (cf. 1Regi 11,1-10). După aceasta, cele doisprezece triburi unite se vor diviza - zece triburi în nord (numit acum Regatul lui Israel), iar două la sud (numit acum Regatul lui Iuda). Regatul din nord a fost puternic idolatru încă de la început. Dumnezeu i-a avertizat să își schimbe căile prin profeți precum Osea și Amos, dar fără succes. Dumnezeu avea să răspundă răutății lor în 722 îC, când le-a permis asirienilor să preia regatul nordic. Asirienii i-au deportat pe mulți dintre israeliți în alte națiuni, populând țara lor cu străini.

Regatul din sud nu era cu mult mai fidel Domnului și l-a trădat de asemenea pentru a se deda idolatriei. Prin profeții Isaia, Ieremia, Ioel și Miheia, Dumnezeu i-a avertizat să se întoarcă de pe acest drum al păcatului, în cele din urmă permițând babilonienilor să cucerea Regatul lui Iuda. Babilonienii au început să îi exileze pe locuitorii din regatul sudic începând cu 605 îC, urmând lovitura de grație cu preluarea Ierusalimului, distrugerea lui, a zidurilor, dar, mai grav, a templului. Lectura din profetul Ieremia din această duminică este un cuvânt de mângâiere și de speranță pentru întoarcerea din exil și refacerea împărăției. "Iată, îi voi aduce din țara cea de la miazănoapte și-i voi aduna de la marginile pământului (Babilon). Orbul și șchiopul, cea însărcinată și cea care naște vor fi împreună cu ei; se va întoarce aici mare mulțime" (31,8).

În vremea lui Isus, promisiunea părea a fi încă neîmplinită. Chiar dacă iudeii se întorseseră fizic după exilul de 70 de ani, erau încă sub dominație străină, mai întâi sub greci, iar apoi sub romani. De la întoarcerea din Babilon nu a existat nici un rege care să domnească în regatul lui David. Astfel, în zilele lui Isus, ei îl așteptau pe Mesia, cel uns, noul rege. Așa după cum dr. Mary Healy afirmă într-o carte despre Evanghelia lui Marcu, "una dintre promisiunile asociate venirii lui Mesia era deschiderea ochilor orbilor". Nu este o coincidență faptul că un orb este cel care îl strigă pe Isus cu apelativul "Fiul lui David". Orbul va fi vindecat de către Isus de orbirea sa fizică, dar în această orbire bărbatul vedea mai clar decât majoritatea contemporanilor săi. Chemarea lui Isus ca "Fiu al lui David" este într-adevăr o proclamare a credinței. Orbul recunoaște că Isus poate să îl vindece și să îl mântuiască, iar aceasta înseamnă că Isus, Fiul lui David, este acolo pentru a restaura împărăția și pentru a aduce lumea înapoi din exil, din captivitate și din sclavie.

În orbirea sa, el vedea restaurarea regatului davidic care zăcea în ruină de sute de ani, deși Dumnezeu îi jurase lui David că fiul său va domni în acest tron pe vecie. Profetul Samuel i-a spus lui David: "Iată Domnul îți vestește că-ți va întări casa, iar când se vor împlini zilele tale și vei răposa cu părinții tăi, atunci voi ridica după tine pe urmașul tău, care va răsări din coapsele tale și voi întări stăpânirea sa. Acela va zidi casă numelui Meu și Eu voi întări scaunul domniei lui în veci. Eu voi fi aceluia tată, iar el Îmi va fi fiu [...] Casa ta va fi neclintită, regatul tău va rămâne veșnic înaintea ta și tronul tău va sta în veci" (2Samuel 7,11-16).

Aici avem legământul făcut cu David despre care cântă Psalmul 89,3-4: "Făcut-am legământ cu aleșii Mei, juratu-M-am lui David, robul Meu: până în veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău" (Psalmul 89,3-4). Dacă citim mai departe din Ieremia, în același capitol 31 folosit pentru lectura din această duminică, vom găsi: "Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul" (v. 31). Desigur, Isus, noul și veșnicul Rege davidic, va restaura definitiv împărăția prin stabilirea unui nou legământ, cu sângele Său.

* * *

DUMINICA a 30-a de peste an
Ss. Crisant și Daria, soți m.

LECTURA I
Pe orbi și pe șchiopi îi voi întoarce acasă, mângâindu-i.

Citire din cartea profetului Ieremia 31,7-9
7 Așa vorbește Domnul: "Strigați de bucurie pentru Iacob, ridicați în slăvi pe cel dintâi dintre popoare. Să răsune cântările voastre de laudă, spunând: «Domnul a salvat pe poporul său, rămășița lui Israel!». 8 Iată, eu îi aduc în țară de la miazănoapte și-i adun de la marginile lumii. Printre ei sunt chiar și orbi și șchiopi, femei care au zămislit și altele gata să nască. O mare mulțime se va întoarce. 9 Plecaseră cu lacrimi, dar îi voi întoarce mângâindu-i. Îi voi conduce la ape curgătoare pe un drum drept pe care nu se vor poticni; căci eu sunt un tată pentru Israel; Efraim este fiul meu cel dintâi născut!"

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: cf. 3)
R.: Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate, inima ne este plină de bucurie!
1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,
ni se părea că visăm.
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie
și buzele de cântări de veselie. R.

2cd Atunci se spunea între neamuri:
"Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei".
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;
inima ne este plină de bucurie. R.

4 Întoarce, Doamne, robia noastră,
după cum întorci apele în ținutul de miazăzi.
5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. R.

6 Cel care merge plângând, când aruncă sămânța,
se întoarce cu veselie, când își strânge snopii. R.

LECTURA A II-A
Deși era Fiul lui Dumnezeu a învățat ascultarea din ceea ce a pătimit.

Citire din Scrisoarea către Evrei 5,1-6
Fraților, 1 orice mare preot este luat dintre oameni și pus să intervină în favoarea oamenilor, în relațiile lor cu Dumnezeu; el trebuie să ofere daruri și jertfe pentru păcate. 2 El este în stare să-i înțeleagă pe cei ignoranți sau lipsiți de judecată, căci și el este cuprins de slăbiciune. 3 Din cauza acestei slăbiciuni, el trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele poporului, cât și pentru ale sale. 4 Nimeni nu-și ia singur această onoare, dar numai acela o primește, care este chemat de Dumnezeu, ca Aron. 5 Tot așa și cu Cristos; când a devenit mare preot, nu și-a luat singur această demnitate, ci a primit-o de la Dumnezeu, care i-a spus: "Tu ești fiul meu, eu astăzi te-am născut!", 6 și care declară în alt loc: "Tu ești preot în veci asemenea lui Melchisedec!"

Cuvântul Domnului

ALELUIA 2Tim 1,10b
(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,
iar prin evanghelia sa a dat vieții o nouă strălucire. (Aleluia)

EVANGHELIA
Rabbuni, fă-mă să văd!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,46-52
În acel timp, 46 pe când Isus, împreună cu ucenicii săi, ieșea din Ierihon, înconjurat de o mare mulțime, un cerșetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, ședea pe marginea drumului. 47 Auzind că trece Isus din Nazaret, a început să strige: "Isuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine!" 48 Mulți se răsteau la el ca să tacă, dar el striga și mai tare: "Fiul lui David, fie-ți milă de mine!" 49 Isus s-a oprit și a zis: "Chemați-l". L-au chemat deci pe orb și i-au spus: "Curaj! Ridică-te, te cheamă!" 50 Orbul și-a aruncat haina la o parte, a sărit în picioare și a alergat la Isus. 51 Isus l-a întrebat: "Ce vrei să fac pentru tine?" Orbul i-a răspuns: "Rabbuni, fă-mă să văd!" 52 Isus i-a spus: "Mergi, credința ta te-a mântuit". Imediat omul și-a recăpătat vederea și l-a urmat pe Isus în drumul său.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire