SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Duminica Rusaliilor (Anul B)

Prima lectură: Fapte 2,1-11
Psalmul responsorial: Psalmul 103
A doua lectură: Galateni 5,16-25
Lectura evanghelică: Ioan 15,26-27;16,12-15

Introducere

"Vino, Duhule Sfânt, și trimite din înaltul cerului o rază din lumina ta. Vino la noi, Părinte al săracilor. Vino, împărțitorule de daruri. Vino, lumina inimilor noastre. Cel mai bun mângâietor, oaspete care aduci bucurie în suflet și ușurare în inimi. În osteneală tu ești odihnă, în arșiță tu ești răcoare, iar în lacrimi tu ne ești mângâiere. Tu, lumină fericită, vino, și pătrunde în adânc inimile credincioșilor tăi. Fără puterea ta dumnezeiască nimic nu este în om care să nu fie înclinat spre rău. Spală orice pată a sufletului, înlătură uscăciunea inimii, vindecă orice rană. Înmoaie inimile împietrite, încălzește-le pe cele reci și întoarce-le pe cele rătăcite. Celor care au credință și cred în tine, dă-le cele șapte daruri sfinte. Prin tine virtutea să merite răsplata. Să ajungem la mântuire în bucuria veșnică" (Secvența de Rusalii).

În această duminică celebrăm Solemnitatea Rusaliilor. Acest eveniment are loc după prima novenă din istorie (nouă zile de rugăciune), dar nu a fost prima Cincizecime din istorie. În Levitic 23,15-22 a fost instituită sărbătoarea Cincizecimii. A fost numită de asemenea Sărbătoarea Săptămânilor. Înainte de a privi la aceasta însă, să vedem ce dorește Luca să realizeze în scrierea Faptelor Apostolilor, de unde este prima lectură din această duminică.

 

Faptele Apostolilor

Scriitorul Faptelor Apostolilor, din care aflăm despre revărsarea Duhului Sfânt, este evanghelistul Luca. În Evanghelia sa, scopul lui principal a fost de a ne prezenta viața și învățătura lui Cristos. Luca ne spune la începutul Faptelor Apostolilor că Evanghelia sa ne-a vorbit despre "tot ce a făcut și a învățat Isus, de la început până în ziua în care a fost înălțat" (Fapte 1,1). Aceasta înseamnă că Faptele Apostolilor vor vorbi despre ceea ce a continuat Isus să facă și să învețe, prin Biserică. Luca prezintă Biserica retrăind viața lui Cristos. Există un ciclu de teme în Faptele Apostolilor care arată întocmai acest lucru.

1. Isus a fost ales să facă lucrarea Tatălui; există alegerea unor bărbați pentru a face lucrarea Domnului în Faptele Apostolilor (Fapte 1,21;6,3;13,2). 2. Isus se roagă după Botezul Său (Luca 3,21); discipolii se roagă în așteptarea Duhului Sfânt (Fapte 1,14.24). 3. Coboară Duhul Sfânt (Luca 3,21-22; Fapte 2,2;8,17;10,44;19,6). 4. Isus își începe slujirea cu o învățătură despre împlinirea Scripturii și respingerea lui Isus (Luca 4,16-30); slujirea Bisericii începe cu o învățătură despre împlinirea Scripturii și respingerea lui Isus (Fapte 2,14-40). 5. Această împlinire este demonstrată prin predicare și vindecări, și conflictele și persecuțiile ilustrează respingerea (Luca 4,21-8,56; Fapte 2,41-12,17).

6. Isus predică evreilor (Luca 4,14-21); Petru și Paul predică evreilor (Fapte 2,14-39;13,16-41). 7. Și în Luca și în Faptele Apostolilor există proclamarea Veștii celei Bune, cu convertirea și botezarea ascultătorilor (Fapte 2:14, 3:12, 8:26, 10:34, 13:16, 17:22, 28:17). 8. Sunt înfăptuite lucrări minunate, ca ale lui Isus (Fapte 3,1;6,1;11,27;14,8). 9. Isus vindecă un paralitic (Luca 5,17-26); Petru și Paul vindecă paralitici (Fapte 3,1-10;20,9-12). 10. Bolnavii sunt aduși pentru a fi vindecați (Luca 4,40; Fapte 28,9). 11. Isus adună Biserica; există numeroase adunări ale Bisericii în Faptele Apostolilor (Fapte 4,31;8,14;11,1;15,1). 12. Există blestemarea unui fals discipol (Fapte 1,16;5,1;8,18;12,20;13,8;23,1). 13. Isus este judecat de patru ori; Paul este judecat de patru ori. Să analizăm acum contextul Vechiului Testament.

 

Sărbătoarea Săptămânilor și primele roade ale secerișului

La început, Sărbătoarea Săptămânilor era legată de cea mai importantă sărbătoare a Israelului, adică Paștile. Sărbătoarea trebuia să înceapă la șapte săptămâni sau 50 de zile după Paști. Această sărbătoare era una dintre cele mai importante sărbători pentru Israel: Paștile, a Azimilor și Cincizecimea. Toți israelienii de parte bărbătească trebuiau să meargă la Ierusalim și la Templu pentru a celebra aceste sărbători. De aceea în Sărbătoarea Cincizecimii relatată în Faptele Apostolilor erau atât de mulți "iudei, bărbați evlavioși din toate națiunile de sub cer" (Faptele Apostolilor 2,5). Ni se spune că erau parți, mezi, elamiți etc.

Sărbătoarea Cincizecimii celebra două lucruri, unul natural și unul supranatural. Cincizecimea celebra primele roade ale recoltei. De-a lungul timpului i s-a dat și semnificație teologică. A devenit de asemenea o celebrare a dăruirii legii pe Muntele Sinai. Aceste două realități apar în ceea ce este relatat în Faptele Apostolilor. Cincizecimea cădea la 50 de zile după învierea lui Isus. Celebra primele roade ale recoltei. Cu siguranță nu este doar o coincidență faptul că Sf. Paul spune: "Dar acum, Cristos a înviat din morți, fiind începutul [învierii] celor adormiți" (1Corinteni 15,20). În Levitic ni se spune că preotul trebuia să ia primele roade ale recoltei și să le ofere "legănându-le înaintea Domnului" (23,20). Isus, marele preot ceresc, se oferă pe sine în slava cerească înaintea Tatălui, ca prim rod al mântuirii.

De asemenea nu este o întâmplare faptul că Isus le spune discipolilor Săi: "Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul lui" (Matei 9,37-38). După aceste cuvinte Matei relatează faptul că Isus i-a chemat pe cei doisprezece discipoli ai Săi: "cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele lui; Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacob, fiul lui Alfeu, și Tadeu; Simon Canaaneul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat" (Matei 10,1.2-4). Aceștia sunt lucrătorii pentru recolta care a fost adunată în dimineața Rusaliilor.

De asemenea, este semnificativ faptul că primele roade care oferite înaintea Domnului reprezentau întreaga recoltă care va urma. Aceasta înseamnă că Isus a fost primul rod al recoltei, dar nu și ultimul. La Rusalii se așteaptă ca recolta să producă mai multe roade, reprezentând adunarea evreilor din toate națiunile. Apostolii și-au făcut cu siguranță datoria: "în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de suflete" (Faptele Apostolilor 2,41).

 

Legea Veche și Legea Nouă

Sărbătoarea Cincizecimii din Vechiul Testament a început și să fie asociată cu dăruirea legii pe Muntele Sinai. Vedem acest lucru adus în atenția noastră în relatarea Cincizecimii din Faptele Apostolilor. La Muntele Sinai au fost trei semne asociate cu dăruirea Legii. Mai întâi, au fost sunete puternice: "sunet de trâmbițe foarte puternic... și sunetul trâmbiței se auzea din ce în ce mai tare" (Exod 19,16.19). În al doilea rând, a fost semnul focului. "Muntele Sinai fumega tot, că Se pogorâse Dumnezeu pe el în foc" (Exod 19,18). În al treilea rând, a fost miracolul înțelegerii a ceea ce vorbește Dumnezeu: "Moise grăia, iar Dumnezeu îi răspundea cu glas" (Exod 19,19).

Și în Faptele Apostolilor avem trei semne. Mai întâi, este un sunet puternic: "S-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice" (Fapte 2,2). În al doilea rând, este semnul focului: "Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc" (Fapte 2,3). În al treilea rând, este vorbirea miraculoasă: "Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească" (Fapte 2,4). Legea Veche a fost dată în Exod, acum Noua Lege este dată în Faptele Apostolilor. Dumnezeu, prin profetul Ezechiel, a vorbit despre acest timp care urma să vină. "Vă voi da inimă nouă și duh nou vă voi da; voi lua din trupul vostru inima cea de piatră și vă voi da inimă de carne. Pune-voi înăuntrul vostru Duhul Meu și voi face ca să umblați după legile Mele și să păziți și să urmați rânduielile Mele" (36,26-27).

Ieremia a vorbit și el despre acest lucru, în contextul învățăturii despre un nou legământ: "Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda legământ nou. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deși Eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor și pe inimile lor voi scrie și le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor" (31,30-32). Aici vedem similarități și diferențe între vechi și nou. Legea Veche a fost scrisă pe table de piatră, și ei nu aveau Duhul care să îi ajute să țină Legea. Legea Nouă este scrisă în inimile noastre de Duhul Sfânt pentru ca noi să o putem ține. Sf. Augustin a spus: "Legea Veche a fost dată pentru ca să căutăm harul, și harul este dat pentru ca să putem ține Legea Nouă".

Catehismul Bisericii Catolice ne spune: "Legea evanghelică 'împlinește', purifică, depășește și duce la perfecțiune Legea Veche" (nr. 1967). Și continuă: "Nu adaugă precepte exterioare noi, dar ajunge să reformeze rădăcina actelor, inima, acolo unde omul alege între pur și impur, unde cresc credința, speranța și iubirea și, cu ele, celelalte virtuți" (nr. 1968). De fapt, Legea Nouă este a Treia Persoană a Treimii. "Legea cea Nouă este harul Duhului Sfânt dăruit credincioșilor prin credința în Cristos" (CBC nr. 1966). Catehismul ne spune de asemenea că Legea cea Nouă este o lege a iubirii, o lege a harului și o lege a libertății (cf. CBC nr. 1972).

 

Avem nevoie de Duhul Sfânt

Am văzut deja un motiv pentru care este dat Duhul Sfânt, și anume acela ca noi să putem ține Legea Nouă. Cu toate acestea, ne putem întreba, ce alte motive fac să fie importantă trimiterea Duhului Sfânt? Isus spune: "Este mai bine pentru voi ca eu să plec, pentru că, dacă nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi; însă, dacă mă duc, îl voi trimite la voi" (Ioan 16,7). Cristos trebuie să se întoarcă la Tatăl pentru ca Tatăl și Fiul să îl poată trimite pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care face posibilă prezența lui Cristos în întreaga istorie, în particular în Euharistie. Cristos este acum prezent nu doar în Ierusalim, ci este prezent cu trupul, cu sângele, cu sufletul și cu divinitatea în toate timpurile și în toate locurile.

De mai multe ori Isus le-a promis celor Doisprezece pe Duhul Sfânt: "Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna" (Ioan 14,16). Duhul Sfânt va rămâne cu cei Doisprezece și cu succesorii lor (Episcopii) pentru totdeauna. Faptul că în acel context le-a vorbit celor Doisprezece este crucial pentru un alt motiv, legat de cel precedent. Să ne gândim la faptul că chiar înainte să se înalțe la cer, Isus le spune Apostolilor: "Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată făptura" (Marcu 16,15). Ei trebuie să facă discipoli din toate națiunile "învățându-i să țină toate câte v-am poruncit" (Matei 28,20).

Apostolii trebuie să îi învețe tot ceea ce i-a învățat Isus. În afară de cazul în care și-ar fi luat foarte sârguincioși notițe pe laptop-urile lor de-a lungul întregii misiuni publice a lui Isus, urmau să aibă o problemă pe care mulți dintre noi o avem: aceea de a-și aduce aminte. Ce le spune așadar Isus? "Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate și vă va aminti toate câte vi le-am spus eu" (Ioan 14,26). Cu siguranță mi-aș dori să îmi amintesc tot ce a spus Isus, cu toții ne-am dori, nu? În acest pasaj ni se spune că Isus garantează că Apostolii și succesorii lor nu vor uita niciodată. Aceasta este o legătură evidentă cu carisma specială dată Papei și Episcopilor în unire cu Papa, aceea a infailibilității. Legătura cu succesorii Apostolilor este de asemenea evidentă deoarece misiunea Apostolilor nu se întinde doar la durata vieții lor, ci la toate timpurile.

De asemenea, într-una dintre variantele pentru o lectură evanghelică în această duminică, când le vorbește celor doisprezece, Isus spune: "Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă, când va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul..." (Ioan 16,12-13). Și acest lucru este legat de infailibilitate. Ne putem gândi la momentele în care Isus le-a spus ceva Apostolilor și ei s-au mirat, neînțelegând. Ei bine, mai sunt alte lucruri pe care Isus trebuie să le spună lor, dar nu o va face până când nu va veni Duhul Sfânt, pentru că nu vor fi în stare să le înțeleagă. Duhul Sfânt îi va călăuzi la tot adevărul. Așadar este în avantajul lor ca Isus să se înalțe înapoi la Tatăl.

În cealaltă variantă de lectură evanghelică, avem un alt motiv pentru care este important să vină Duhul Sfânt. În seara Învierii a intrat acolo unde erau adunați Apostolii și "a suflat asupra lor și le-a zis: 'Primiți pe Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veți ține, vor fi ținute'" (Ioan 20,22-23). Duhul Sfânt trebuie să fie trimis pentru ca păcatele noastre să fie iertate. Fără Duhul Sfânt nu vor fi iertate, și vom rămâne în sclavia păcatului și a consecinței sale, moartea veșnică. Concluzionăm: "Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioșilor tăi și aprinde în ele focul iubirii tale. Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoiască fața pământului".

* * *

COBORÂREA SF. DUH (RUSALIILE)
Vizita sf. Fecioare Maria

LECTURA I
S-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească.

Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11
1 În ziua Rusaliilor, toți ucenicii Domnului se aflau adunați în același loc. 2 Deodată, din cer a venit un vuiet, ca și cum s-ar fi pornit un vânt puternic și a umplut toată casa în care se aflau. 3 Și a apărut un fel de foc, care se împărțea în limbi și se lăsa asupra fiecăruia dintre ei. 4 Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. 5 La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioși, veniți din toate națiunile de sub cer. 6 Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulțime și erau uluiți, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7 În uimirea lor se întrebau nedumeriți: "Iată, acești oameni care vorbesc nu sunt oare toți galileeni? 8 Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă? 9 Parți, mezi, elamiți și locuitori din Mesopotamia, Iudeea și Capadocia, de pe țărmul Mării Negre, din Asia, 10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt și din Libia, care e aproape de Cirene, 11 cretani și arabi, romani în trecere, iudei din naștere și iudei convertiți, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1ab și 24ac.29bc-30.31 și 34 (R.: cf. 30)
R.: Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoiască fața pământului.
sau
Aleluia.
1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Doamne Dumnezeule, tu ești nemărginit de mare!
24ac Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne,
pământul este plin de creaturile tale! R.

29bc Când le iei suflarea, ele mor
și se întorc în țărână.
30 Când trimiți Duhul tău, ele iau ființă,
și tu reînnoiești fața pământului. R.

31 Slava Domnului în veci să rămână!
Să se bucure Domnul de lucrările sale!
34 Plăcute să-i fie cuvintele mele;
iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

LECTURA A II-A
Dacă trăim în Duh, în Duh să și umblăm.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,16-25
Fraților, 16 umblați, așadar, în Duh și atunci nu veți împlini pofta trupului. 17 Căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului; acestea se împotrivesc unul altuia și astfel nu faceți ceea ce ați voi. 18 Iar dacă sunteți mânați de Duh, nu sunteți sub Lege. 19 Faptele trupului sunt cunoscute: adulter, necurăție, destrăbălare, 20 idolatrie, vrăjitorie, ură, vrajbă, gelozie, mânie, certuri, neînțelegeri, dezbinări, 21 invidie, beție, chefuri și cele asemenea acestora despre care vă previn așa cum v-am mai prevenit că aceia care fac astfel de fapte nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 22 Iar roadele Duhului sunt: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoința, bunătatea, încrederea, 23 blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. 24 Cei care sunt ai lui Cristos și-au răstignit trupul cu patimile și poftele lui. 25 Dacă trăim în Duh, în Duh să și umblăm.

Cuvântul Domnului

SECVENȚA:
Vino, Duhule Sfânt,
și trimite din înaltul cerului
o rază din lumina ta.
Vino la noi, Părinte al săracilor.
Vino, împărțitorule de daruri.
Vino, lumina inimilor noastre.
Cel mai bun mângâietor,
oaspete care aduci bucurie în suflet
și ușurare în inimi.
În osteneală tu ești odihnă,
în arșiță tu ești răcoare,
iar în lacrimi tu ne ești mângâiere.
Tu, lumină fericită,
vino, și pătrunde în adânc
inimile credincioșilor tăi.
Fără puterea ta dumnezeiască
nimic nu este în om
care să nu fie înclinat spre rău.
Spală orice pată a sufletului,
înlătură uscăciunea inimii,
vindecă orice rană.
Înmoaie inimile împietrite,
încălzește-le pe cele reci
și întoarce-le pe cele rătăcite.
Celor care au credință
și cred în tine,
dă-le cele șapte daruri sfinte.
Prin tine virtutea să merite răsplata.
Să ajungem la mântuire
în bucuria veșnică.

ALELUIA
(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,
pătrunde inimile credincioșilor tăi,
și aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhul adevărului vă va ajuta să înțelegeți tot adevărul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,26-27; 16,12-15
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 26 "Când va veni Apărătorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie pentru mine. 27 De asemenea și voi veți da mărturie pentru că de la început sunteți cu mine. 16,12 "Multe lucruri aș mai avea de spus, dar acum nu le puteți înțelege. 13 Însă când va veni Duhul adevărului, el vă va ajuta să înțelegeți tot adevărul. De fapt, el nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi și vă va face să cunoașteți cele viitoare. 14 El mă va preamări pe mine, pentru că va lua din ceea ce este al meu și vă va face cunoscut vouă. 15 Tot ce are Tatăl este al meu; de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu și vă va face cunoscut vouă".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire