SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Înălțarea Domnului (Anul B)

Prima lectură: Fapte 1,1-11
Psalmul responsorial: Psalmul 46
A doua lectură: Efeseni 4,1-13
Lectura evanghelică: Marcu 16,15-20

Introducere

În această duminică celebrăm glorioasa Înălțare la cer a Domnului. Înălțarea lui Isus înapoi la Tatăl este crucială în istoria mântuirii, deși probabil cel mai puțin înțeleasă. Putem înțelege importanța morții lui Cristos pentru păcatele noastre. Știm de asemenea că are o importanță deosebită faptul că El a înviat din morți. Înălțarea la cer poate însă să ocolească înțelegerea noastră. Cu toate acestea, Isus însuși a spus: "Vă spun adevărul: este mai bine pentru voi ca eu să plec..." (Ioan 16,7). Să începem reflecția noastră cu ceva ce am auzit în lectura evanghelică din această duminică de la Marcu.

 

La dreapta Tatălui

După ce Isus le poruncește Apostolilor să predice Evanghelia și să boteze, Marcu continuă spunându-ne: "După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu" (Marcu 16,19).

 

Noul și eternul rege davidic

Unul dintre cele mai importante aspecte ale Vechiului Testament pe care Isus a venit să îl împlinească a fost legământul făcut cu David. Toți scriitorii evanghelici arată într-un anume fel că Isus este de fapt noul și eternul rege davidic. Dumnezeu a făcut un legământ cu David că cineva va domni pentru totdeauna pe tronul său. Faptul că Isus împlinește acest legământ este evident atunci când Luca relatează Buna Vestire. Îngerul Gabriel i-a vestit Mariei: "Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit" (Luca 1,32b-33).

Însă și faptul că Isus a mers de-a dreapta Tatălui ne arată că El este împlinirea acestui legământ. Locul de cea mai mare cinste pentru toți regii davidici este menționat de însuși regele David în Psalmul 110, un psalm al intronizării regale. Când a venit timpul ca fiul lui David, Solomon, să preia regalitatea, David a spus: "Zis-a Domnul Domnului Meu: 'Șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale'" (v. 1). Cu alte cuvinte, Yahwe îi spune lui Solomon să stea de-a dreapta Lui. Așadar, toți regii davidici au stat temporar în acest loc de cinste, cel puțin în sens figurativ. Isus, însă, va sta în acest loc de cinste pentru totdeauna, în sens literal. Înălțarea se încheie astfel cu intronizarea în ceruri a noului și eternului rege davidic.

 

Marele preot ceresc

Un alt element important al Vechiului Testament pe care Isus a venit să îl împlinească are legătură cu preoția. Isus a venit pentru ca să fie eternul și cerescul nostru mare preot. Faptul că Isus s-a înălțat la dreapta Tatălui arată de asemenea că El împlinește toate aspectele preoției din Vechiul Testament. Pentru a ne arăta această împlinire, Scrisoarea către Evrei citează și ea din Psalmul 110. În acest psalm, Domnul îi spune de asemenea lui Solomon: "Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec" (v. 4b).

Scrisoarea către Evrei ne spune că Isus a fost "numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec" (5,10). Și ne mai spune că "El, oferind o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu" (10,12). Care a fost jertfa lui Isus? El s-a jertfit "pe sine însuși" (7,27). Rolul primar al fiecărui preot este de a oferi jertfă. Isus, ca preot, a oferit ce mai sfântă și curată jertfă de sine. Scrisoarea către Evrei ne spune însă: "Orice mare preot este pus să aducă daruri și jertfe. De aceea, este necesar să aibă și el ceva ca să ofere" (8,3). Ce înseamnă aceasta?

Isus este preot în veac în gloria cerească, nu doar pe pământ. Așadar Isus trebuie să aibă ceva de oferit și în cer. Dar cum se împacă aceasta cu altceva ce spune Scrisoarea către Evrei: că jertfa lui Cristos a fost "o dată pentru totdeauna" (10,10)? Pentru a înțelege corect acest lucru trebuie să arătăm că "o dată pentru totdeauna", în acest context, nu poate însemna că jertfa de sine a lui Isus s-a încheiat cu două mii de ani în urmă. "O dată pentru totdeauna" trebuie să însemne că jertfa unică a lui Cristos continuă în tot timpul și în toată veșnicia. Jertfa lui de sine nu se încheie niciodată.

El continuă să se ofere pe sine în gloria din ceruri ca preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Nu este o coincidență faptul că în Geneză 14 ni se spune că preotul rege Melchisedec oferea pâine și vin ca jertfă. Isus transformă pâinea și vinul în Trupul și Sângele Său. În jertfa Euharistiei noi participăm la jertfa lui Cristos făcută o dată pentru totdeauna. Noi nu repetăm jertfa lui Cristos, deoarece nu putem repeta ceva ce nu s-a încheiat niciodată.

 

Avem nevoie de Duhul Sfânt

Un alt adevăr semnificativ revelat în Înălțarea la cer este importanța trimiterii Duhului Sfânt. Isus spune: "Eu vă spun adevărul: este mai bine pentru voi ca eu să plec, pentru că, dacă nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi; însă, dacă mă duc, îl voi trimite la voi" (Ioan 16,7). Doar prin întoarcerea lui Cristos înapoi la Tatăl Apostolii și noi toți vom primi revărsarea Duhului Sfânt. Vom analiza însă mai mult de ce este așa în duminica următoare, când sărbătorim Coborârea Duhului Sfânt.

 

Înălțarea cu trupul la cer a lui Cristos

În fine, trebuie să spunem despre Înălțare un lucru de care mulți oameni nu își dau seama. Când Isus s-a înălțat la Tatăl a făcut-o cu deplinătatea umanității pe care a luat-o prin Întrupare. Aceasta înseamnă că atunci când Isus s-a întors la Tatăl Său, a făcut-o cu trupul Său. Așadar, Cristos domnește în cer cu trupul Său. În cer Isus are un trup înviat, glorificat. La sfârșitul timpului, când fiecare persoană va experimenta învierea trupului său, vom putea să atingem trupul glorificat al Domnului.

Iată cât de mult ne iubește Dumnezeu. Tatăl îl trimite pe Fiul Său pentru a deveni asemenea nouă în toate lucrurile, luându-și un suflet uman și un trup uman, pentru a rămâne mereu cu ele. Ceea ce a făcut a doua Persoană din Sfânta Treime în Întrupare este irevocabil. El a devenit asemenea nouă în toate, și va rămâne asemenea nouă. Este de asemenea fundamental pentru contemplarea misterului Înălțării să reamintim că atunci când Adam a păcătuit, Grădina Edenului a fost închisă. Aceasta înseamnă că cerul a fost închis pentru toată omenirea. Nimeni din istoria lumii nu intrase în cer. Isus, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ia natura umană și se înalță la cer pentru ca acum să putem avea acces în adevărata Țară Promisă.

Să încheiem cu o parte din lectura din Sf. Paul din această duminică: "luminându-vă ochii inimii voastre... să cunoașteți care este speranța chemării sale, care este bogăția gloriei moștenirii sale între cei sfinți și care este imensa măreție a puterii sale față de noi, cei care credem..." (Efeseni 1,18-19).

* * *

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI
Ss. Cristofor Magallanes, pr. și îns., m.; Elena, mama împ. Constantin

LECTURA I
Pe când ei stăteau cu ochii îndreptați spre cer, el s-a înălțat.

Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11
1 Dragul meu Teofil, în prima carte a mea am vorbit despre tot ce a făcut și a învățat Isus de la început, 2 până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt a dat îndemnuri apostolilor aleși de el. 3 După pătimirea sa, el le-a dovedit în multe feluri că trăiește, arătându-li-se timp de patruzeci de zile și vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu. 4 Pe când stătea odată la masă cu ei, le-a dat poruncă să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte împlinirea promisiunii făcute de Tatăl. "Această promisiune ați auzit-o din gura mea: 5 Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați în Duhul Sfânt peste câteva zile". 6 Adunați fiind în jurul lui, apostolii l-au întrebat: "Doamne, oare acum vei întemeia din nou împărăția lui Israel?" 7 Isus le-a răspuns: "Nu vă privește pe voi să cunoașteți timpul sau momentul. Toate acestea le-a rânduit Tatăl și numai el le are în stăpânire. 8 Voi însă veți primi puterea Duhului Sfânt care se va coborî peste voi. Atunci îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului". 9 După aceste cuvinte ei l-au văzut înălțându-se și dispărând din ochii lor într-un nor. 10 În timp ce ei stăteau cu ochii îndreptați spre cer, unde se îndrepta Isus, iată că le-au apărut doi bărbați, îmbrăcați în haine albe. 11 Aceștia au zis: "Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Isus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, tot astfel va veni din nou, precum l-ați văzut mergând în cer".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6)
R.: Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie. Domnul înaintează în sunete de trâmbiță.
sau
Aleluia.
2 Bateți din palme, voi, toate popoarele,
înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoșător,
el este împărat peste tot pământul. R.

6 Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie,
Domnul înaintează în sunete de trâmbiță.
7 Cântați-i lui Dumnezeu, cântați-i!
Cântați-i regelui nostru, cântați-i! R.

8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul.
Cântați-i o cântare aleasă.
9 Dumnezeu stăpânește peste popoarele păgâne.
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

LECTURA A II-A
La măsura vârstei plinătății lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-13
Fraților, 1 vă rog așadar, eu, cel întemnițat în Domnul, să umblați în chip vrednic de chemarea cu care ați fost chemați, 2 cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, 3 străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii. 4 Este un singur trup și un singur Duh, precum ați și fost chemați într-o singură speranță a chemării voastre; 5 un Domn, o credință, un botez, 6 un Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este peste toți, și prin toți și în toți. 7 Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Cristos. 8 De aceea se spune: "Suindu-se în înălțime, a dus în robie robia și a dat oamenilor daruri". 9 Dar "s-a suit" ce înseamnă decât că s-a și coborât în cele mai de jos ale pământului. 10 Cel care s-a coborât este același care s-a și suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. 11 Și tot el i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alții să fie profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, 12 spre buna orânduire a sfinților, pentru a-și îndeplini slujirea lor, spre zidirea trupului lui Cristos, 13 până când vom ajunge cu toții la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârșit, la măsura vârstei plinătății lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 28,19-20
(Aleluia) Mergeți, învățați toate popoarele, spune Domnul;
eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor.
(Aleluia)

EVANGHELIA
S-a înălțat la cer și șade de-a dreapta lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,15-20
În acel timp, Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici și le-a spus: 15 "Mergeți în lumea întreagă, predicați evanghelia la toată făptura. 16 Cine va crede și va fi botezat se va mântui, iar cine va refuza credința va fi osândit. 17 Acestea sunt semnele care vor însoți pe cei care cred: în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi noi; 18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; peste cei bolnavi își vor pune mâinile și ei se vor vindeca". 19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta lui Dumnezeu. 20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni. Domnul Isus lucra în ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire