SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Duminica Paștilor (Anul B)

Prima lectură: Fapte 10,34a.37-43
Psalmul responsorial: Psalmul 117
A doua lectură: Coloseni 3,1-4 (1Corinteni 5,6b-8)
Lectura evanghelică: Ioan 20,1-9

"Creștinilor, aduceți Victimei Pascale jertfă de laudă. Mielul a răscumpărat turma; Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoși cu Tatăl ceresc. Moartea și viața s-au înfruntat în mod minunat: stăpânul vieții a murit, dar acum e viu și domnește. 'Spune-ne, Marie Magdalena, ce-ai văzut pe cale?' 'Am văzut mormântul lui Cristos care trăiește, am văzut mărirea celui înviat. I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, giulgiul și veșmintele. Cristos, speranța mea, a înviat! El va merge înaintea voastră în Galileea'. Noi o știm: Cristos Domnul a înviat cu adevărat din morți. Tu, rege biruitor al morții, îndură-te de noi toți. Aleluia!" (Secvența de Paști).

"Însă dacă Cristos nu a înviat, zadarnică este predica noastră și zadarnică este credința voastră. [...] credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre. Și dacă ne-am pus speranța în Cristos numai în viața aceasta, suntem cei mai de plâns dintre toți oamenii" (1Corinteni 15,14.17.19).

"Bucură-te, Regina cerului, aleluia! Căci acela pe care ai fost vrednică să-l porți, aleluia! A înviat precum a zis, aleluia! Roagă-te pentru noi la Dumnezeu, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Marie, aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia!" (Bucură-te, Regina cerului).

 

Lecturile din timpul Paștilor

Intrăm acum în perioada glorioasă a Paștilor, care celebrează învierea din morți a lui Cristos. Trebuie să fac câteva precizări despre structura lecturilor din această perioadă. Primul lucru, foarte evident, este acela că nu există lecturi din Vechiul Testament, în afara Psalmului Responsorial. "Introducerea" la Lecționar ne informează: "Prima lectură este din Faptele Apostolilor, care în perioada pascală înlocuiește lectura din Vechiul Testament. Lectura din Apostolul Paul privește trăirea misterului pascal în Biserică" (99). Apoi vine desigur lectura evanghelică, ce se va concentra asupra Domnului înviat în timpul celor patruzeci de zile până la Înălțarea lui la cer.

 

Mormântul gol

În lectura din Evanghelia lui Ioan din această Duminică a Paștilor, ni se spune că "dis-de-dimineață, pe când mai era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt și a văzut că piatra fusese luată de la mormânt" (Ioan 20,1). Știm din Evanghelia lui Luca de faptul că alături de ea erau și alte femei: "Erau Maria Magdalena, Ioana și Maria, mama lui Iacob, și altele împreună cu ele" (24,10). Ele îl iubeau atât de mult pe Domnul că au venit la mormânt când încă era întuneric, probabil în ceea ce romanii considerau a patra strajă a nopții, adică undeva între 3 a.m. și 6 a.m. Când au ajuns, Isus era deja înviat, iar mormântul gol. Ne-am putea gândi că Isus nu a mai putut aștepta răsăritul în mormânt. Ne-am putea-o imagina pe Maria Magdalena amintind cuvintele Domnului: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieții" (Ioan 8,12). Soarele nu răsărise încă, dar Fiul înviase așa după cum spusese că o va face.

Enorma piatră de pe mormânt fusese rostogolită. Astfel că Maria merge la Petru și la discipolul iubit, Ioan, și îngrijorată că cineva a furat de fapt trupul lui Isus, spune: "L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus" (Ioan 20,2). Petru și Ioan aleargă la mormânt; tânărul Ioan ajunge primul, fără să intre însă. Este mai mult vorba de un gest de politețe. El știe că Isus i-a dat lui Petru o autoritate specială și un loc special în Împărăția lui Dumnezeu (cf. Matei 16,16-19). "Atunci a venit și Simon Petru, care îl urma, și a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile așezate, dar ștergarul, care fusese pe capul lui, nu era așezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc" (Ioan 20,6-7).

După cum se observă în Biblia Navarre, "unele dintre cuvintele conținute în relatare au nevoie de o explicare suplimentară, atât de succinte în traducere... 'împăturite aparte' pare a indica faptul că pânzele, giulgiurile erau 'turtite', 'dezumflate', ca și cum ar fi fost golite atunci când trupul lui Isus a înviat și a dispărut - ca și cum ar fi ieșit din haine și bandaje fără să se fi dezbrăcat de ele, trecând pur și simplu prin ele (așa cum mai apoi avea să intre în Cenacol, când ușile erau închise)" (nr. 240). Ne-am putea gândi la analogia trecerii luminii prin sticlă. Biblia Navarre continuă: "Din aceste detalii privind mormântul gol putem deduce că trupul lui Isus trebuie să fi înviat într-un mod divin, adică într-un mod care transcende legile naturii. Nu a fost vorba doar de un trup reanimat, cum s-a întâmplat de exemplu în cazul lui Lazăr, care a trebuit să fie dezlegat înainte să poată umbla (cf. Ioan 11,44)" (nr. 240).

De asemenea, din detaliile date în narațiune, ideea că trupul lui Isus a fost furat pur și simplu nu poate fi adevărată. De ce? Jefuitorii de morminte nu furau trupuri; ei furau lucrurile din mormânt de pe urma cărora ar fi putut face bani, precum pânzele în care erau înfășurați morții și care de regulă erau scumpe. Noi știm că Isus a fost învelit în pânze scumpe, deoarece a fost îngropat de Iosif din Arimateea, care era un om bogat (cf. Matei 27,57a). De asemenea, chiar dacă cineva ar fi furat un trup, cu siguranță nu ar fi lăsat pânza acolo. Este desigur mai ușor să duci un trup mort înfășurat într-o pânză decât fără aceasta. În plus, Evanghelia lui Marcu ne spune despre gărzile care au fost puse la mormânt, gărzi care nu au adormit în timpul serviciului (cf. 27,62-67; 28,11-15).

Desigur, învierea nu poate fi demonstrată exclusiv prin faptul că mormântul a fost găsit gol a treia zi. Dar trebuie să subliniem faptul că mormântul gol și pânza găsită acolo au fost suficiente pentru discipolii care "au văzut și au crezut" (Ioan 20,8). Diferitele evocări nu se vor opri însă aici. Ele vor continua relatând diferitele apariții ale lui Isus. În lectura din Faptele Apostolilor din această duminică, Petru spune: "Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleși mai înainte de Dumnezeu" (Fapte 10,40-41). Ne vom întâlni cu unele din aceste pasaje în următoarele șase duminici ale perioadei pascale. Dar, între timp, pentru aceia dintre noi care au fost botezați, să ne amintim de cuvintele Sfântului Paul din a doua lectură a acestei duminici: "Așadar, dacă ați înviat împreună cu Cristos, căutați cele de sus unde Cristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Cugetați la cele de sus și nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu. Când se va arăta Cristos, care este viața voastră, atunci și voi vă veți arăta împreună cu el în glorie" (Coloseni 3,1-4).

* * *

ÎNVIEREA DOMNULUI (PAȘTELE)
Sf. Iuliu I, pp. m.

LECTURA I
Am mâncat și am băut cu el după ce a înviat din morți.

Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43
În zilele acelea, 34a Petru a luat cuvântul și a zis: 37 "Voi știți ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul predicat de Ioan: 38 cum l-a consacrat Dumnezeu prin Duhul Sfânt și l-a întărit cu puterea sa pe Isus din Nazaret, care pe unde a trecut a făcut bine și i-a vindecat pe toți cei stăpâniți de diavol, căci Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem martori la tot ceea ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim; ei l-au omorât, atârnându-l pe lemnul crucii. 40 Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și i-a îngăduit să se arate, 41 nu la tot poporul, ci martorilor orânduiți de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut cu el, după ce a înviat din morți. 42 El ne-a poruncit să predicăm poporului și să dăm mărturie că el este acela care a fost pus de Dumnezeu, ca judecător al celor vii și al celor morți. 43 Despre el toți profeții dau mărturie: că oricine crede în el primește, în numele lui, iertarea păcatelor".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.22-23
R.: Aleluia, aleluia, aleluia.
1 Lăudați pe Domnul pentru că este bun,
veșnică este îndurarea lui!
2 Să spună Israel că este bun,
veșnică este îndurarea lui! R.

16ab Dreapta Domnului și-a arătat puterea,
dreapta Domnului m-a înălțat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
și voi vesti faptele Domnului. R.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
și este minunat în ochii noștri. R.

LECTURA A II-A
Căutați cele de sus unde este Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-4
Fraților, 1 dacă, așadar, ați înviat împreună cu Cristos, râvniți la lucrurile de sus, unde Cristos șade de-a dreapta lui Dumnezeu. 2 Năzuiți spre cele de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu; 4 când Cristos, care este viața voastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu el plini de slavă.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6b-8
Fraților, 6b nu știți voi oare că puțină plămădeală dospește tot aluatul? 7 Curățiți-vă de plămădeala cea veche, ca să fiți un aluat nou, pentru că voi trebuie să fiți ca pâinile nedospite. Iată, Cristos, mielul nostru de paști a fost jertfit. 8 Să prăznuim deci sărbătoarea nu cu plămădeala cea veche, cu plămădeala răutății și a perversității, dar cu pâinile nedospite ale curăției și ale adevărului.

Cuvântul Domnului

SECVENȚA:
(În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)

Creștinilor, aduceți Victimei Pascale
jertfă de laudă.

Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoși
cu Tatăl ceresc.

Moartea și viața s-au înfruntat în mod minunat:
stăpânul vieții a murit,
dar acum e viu și domnește.

"Spune-ne, Marie Magdalena,
ce-ai văzut pe cale?"

"Am văzut mormântul lui Cristos care trăiește,
am văzut mărirea celui înviat.

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui,
giulgiul și veșmintele.

Cristos, speranța mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea".

Noi o știm: Cristos Domnul
a înviat cu adevărat din morți.

Tu, rege biruitor al morții,
îndură-te de noi toți. Aleluia

ALELUIA 1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Cristos, Mielul nostru de Paști, a fost jertfit.
Așadar, să ne bucurăm în Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
El trebuia să învie din morți.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-9
1 În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a mers dis-de-dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Ea a văzut că piatra fusese înlăturată de pe mormânt. 2 Atunci a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus și le-a zis: "L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus". 3 Petru și celălalt ucenic au plecat și s-au dus la mormânt. 4 Alergau amândoi, dar celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt. 5 Aplecându-se, a văzut fâșiile de pânză pe jos, dar nu a intrat. 6 A ajuns și Simon Petru care venea după el. 7 A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză pe jos, ca și ștergarul care îi acoperise capul; acesta din urmă nu era împreună cu fâșiile de pânză, ci era înfășurat și pus undeva deoparte. 8 Atunci a intrat și celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt. El a văzut și a crezut. 9 Căci ei încă nu știau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morți.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire