SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A patra duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Deuteronom 18,15-20
Psalmul responsorial: Psalmul 94
A doua lectură: 1Corinteni 7,32-35
Lectura evanghelică: Marcu 1,21-28

În pasajul din această duminică din Evanghelia lui Marcu, Isus vorbește și acționează cu o autoritate unică. Aceasta se manifestă atât prin modul în care învață și ce învață, cât și prin alungarea unui demon. Biserica ne oferă acest text din Marcu alături de un important mesaj din lungul discurs al lui Moise din Cartea Deuteronomului, ceea ce ne arată că Isus este cu adevărat noul și mai marele Moise.

 

Profetul asemenea lui Moise

În Deuteronom, Moise a spus: "Domnul Dumnezeul vostru va ridica între voi, dintre frații voștri, un profet ca mine; voi să ascultați de el..." (18,15). Apoi Domnul spune: "Eu voi face să se ridice din mijlocul fraților lor un profet ca tine, voi pune cuvintele mele pe buzele lui și el le va spune tot ce-i voi porunci eu..." (18,18-19). Israelienii au așteptat secole la rândul împlinirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Când Ioan Botezătorul apare pe scenă, îl întreabă dacă el este profetul. Nu îl întreabă dacă este un profet, ci dacă este profetul - adică asemenea lui Moise.

Isus este împlinirea acestui cuvânt profetic al lui Moise (cf. Fapte 3,22-23.7,37). El este noul Moise: "Dacă cineva nu va asculta cuvintele pe care acest profet le va rosti în numele meu, eu însumi îl voi trage la răspundere" (Deuteronom 18,19). Este important de analizat contextul general al pasajului. Moise rostește aceste cuvinte după ce a condus Poporul lui Dumnezeu afară din Egipt, eliberându-l de sclavie. Cu toate acestea, de atunci înainte ei au fost neascultători față de cuvântul Domnului aproape tot timpul.

Ieșiseră doar de trei zile din Egipt când începură să murmure împotriva lui Moise din cauza lipsei apei (cf. Exod 15,22-25). Dumnezeu, însă, a făcut dulce pentru ei apa amară. Apoi, la aproximativ o lună după ce au părăsit Egiptul au murmurat din nou împotriva lui Moise din cauza hranei. Chiar l-au acuzat explicit pe Moise, și implicit pe Dumnezeu, de intenții criminale: "Dar voi ne-ați adus în pustia aceasta, ca toată obștea aceasta să moară de foame" (Exod 16,3). Dumnezeu, însă, a făcut să cadă pentru ei din cer dimineața mană, iar seara prepelițe.

Psalmul responsorial pentru această duminică menționează un alt incident în care ei au murmurat în legătură cu apa. Psalmistul spune: "Nu vă împietriți inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu, acolo m-au pus la încercare părinții voștri, m-au pus la încercare, deși au văzut lucrările mele" (Psalmul 95,7-9). Moise i-a întrebat: "De ce ispitiți pe Domnul?" (Exod 17,2). Dumnezeu îi poruncește lui Moise să lovească stânca, și a izvorât apă.

Toate acestea s-au întâmplat înainte ca ei să ajungă la Muntele Sinai. Când au ajuns acolo, Moise a urcat pe munte pentru a primi cele Zece Porunci și Cartea Legământului (cf. Exod 19,23). Ei bine, poate acum a venit timpul când ei vor începe să asculte. În Exod 24, speranțele noastre sunt înălțate atunci când este citită Cartea Legământului, când a fost adusă jertfa Legământului și poporul a spus: "Toate câte a grăit Domnul le vom face și le vom asculta!" (verset 7b). Moise se întoarce apoi pe munte pentru patruzeci de zile. În cadrul acestei scurte perioade de timp, ei au păcătuit dureros, făcându-și un idol, construind un altar înaintea lui, proclamând o sărbătoare, oferind jertfe și participând la orgii (cf. Exod 32).

Același tip de neascultare păcătoasă a continuat timp de patruzeci de ani. După patruzeci de ani de rătăcire în pustiu din cauza păcatelor lor, ei ajung pe șesurile Moabului (cf. Numeri 22,1). Și aici Moise rostește lungul său discurs cunoscut sub numele de Deuteronom. Ca parte a ceea ce a spus, el a profețit despre un profet asemenea lui. Apoi Domnul a continuat spunând: "Dacă cineva nu va asculta cuvintele pe care acest profet le va rosti în numele meu, eu însumi îl voi trage la răspundere" (Deuteronom 18,19). Ei nu l-au ascultat pe Moise, care avea o autoritate profundă de la Domnul. Vor asculta de noul Moise?

 

Autoritatea noului și mai marelui Moise

În lectura evanghelică din această duminică, Isus ne arată diferite aspecte cu privire la ceea ce înseamnă pentru El a fi noul și mai marele Moise. Isus dă dovadă de autoritatea Sa în diferite moduri - și această autoritate arată puterea Lui de a depăși răul. În primul rând, Isus intră în sinagoga din Capernaum și învață. Nu ni se spune ce anume învăța El, dar oamenii "erau uimiți de învățătura Lui, căci El învăța ca unul care are putere, și nu în felul cărturarilor" (Marcu 1,22). Aici El își demonstrează puterea asupra minciunilor, înșelăciunii și falsității, cu învățătura adevărului. În comentariul ei la Evanghelia lui Marcu, Mary Healy remarcă: "În contrast cu scribii, Isus nu oferă pur și simplu opiniile Sale și nici nu transmite doar tradițiile interpretări biblice. El vorbește ca unul care are autoritate în El însuși pentru a revela semnificația definitivă a Scripturilor" (nr. 46). În al doilea rând, Isus își arată autoritatea lui unică prin alungarea unui demon dintr-un om. Autoritatea Lui asupra răului este atât de mare încât cu o simplă poruncă, diavolul trebuie să înceteze să vorbească și trebuie să iasă din om (cf. Marcu 1,26).

Cu privire la răspunsul oamenilor, Healy spune: "Ei recunosc o legătură intrinsecă între învățătura lui Isus și puterea Lui de a alunga răul. Învățătura lui Isus este 'nouă' nu doar pentru că nu a mai fost auzită vreodată, ci pentru că are puterea de a împlini ceea ce comunică. Învățătura în sine - revelația Veștii celei Bune a lui Dumnezeu și a planului Său - eliberează ființele umane din sclavia celui rău" (46). După cum a spus Isus, "adevărul că va face liberi" (Ioan 8,32). Moise a fost trimis de Dumnezeu pentru a elibera Poporul Său din sclavia Egiptului, dar el a fost doar o prefigurare a lui Isus, trimis pentru a elibera omenirea de sclavia păcatului, a morții, a răului și a diavolului.

* * *

DUMINICA a 4-a de peste an
Sf. Veridiana, fc.

LECTURA I
Voi ridica un profet și voi pune cuvintele mele pe buzele lui.

Citire din cartea Deuteronomului 18,15-20
15 Moise a spus poporului: "Domnul Dumnezeul vostru va ridica între voi, dintre frații voștri, un profet ca mine; voi să ascultați de el, 16 căci voi l-ați cerut Domnului Dumnezeului vostru pe muntele Horeb, în ziua adunării, când ați spus: "Nu vreau să mai aud vocea Domnului Dumnezeului meu, nu vreau să mai văd acest mare foc, pentru că nu vreau să mor". 17 Domnul mi-a spus atunci: "Au dreptate. 18 Eu voi face să se ridice din mijlocul fraților lor un profet ca tine, voi pune cuvintele mele pe buzele lui și el le va spune tot ce-i voi porunci eu. 19 Dacă cineva nu va asculta cuvintele pe care acest profet le va rosti în numele meu, eu însumi îl voi trage la răspundere. 20 Dar și un profet care ar îndrăzni să spună în numele meu un cuvânt pe care nu i l-am poruncit, sau va vorbi în numele altor zei, acel profet va trebui să moară".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)
R.: Când auziți glasul Domnului, deschideți inimile voastre.
1 Veniți să cântăm cu veselie Domnului
și să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
și în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

6 Veniți să ne închinăm și să ne plecăm în fața lui,
să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7 căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,
turma pe care mâna lui o povățuiește. R.

8 O, de ați asculta astăzi glasul lui:
"Nu vă împietriți inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu,
9 acolo m-au pus la încercare părinții voștri,
m-au pus la încercare, deși au văzut lucrările mele. R.

LECTURA A II-A
Fecioara se îngrijește de cele ce sunt ale Domnului.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,32-35
Fraților, 32 eu aș vrea să vă văd fără de griji. Cel necăsătorit se îngrijește de cele ce sunt ale Domnului, cum să-i placă Domnului. 33 Cel căsătorit însă se îngrijește de cele lumești, cum să-i placă femeii. 34 Astfel el este împărțit. Tot așa femeia nemăritată și fecioara se îngrijesc de cele ce sunt ale Domnului, să fie sfinte cu trupul și cu sufletul, pe când femeia căsătorită se îngrijește de cele lumești, cum să-i placă bărbatului. 35 Aceasta o spun în interesul vostru, nu ca să vă întind o cursă, dar vă învăț ceea ce este bine și ca să-i puteți sluji Domnului fără piedici.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 4,16; Is 9,1
(Aleluia) Poporul care mergea în întuneric a văzut înălțându-se o lumină mare; asupra celor care locuiau în țara umbrei a strălucit o lumină mare. (Aleluia)

EVANGHELIA
El învăța ca unul care are putere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,21-28
21 Însoțit de ucenicii săi, Isus a sosit la Cafarnaum. Aici, fiind zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă și a început să învețe. 22 Cei care îl ascultau erau uimiți de învățătura lui, căci el învăța ca unul care are putere, și nu în felul cărturarilor. 23 În sinagoga lor era un om stăpânit de un duh necurat, care a început să strige: 24 "Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Eu știu cine ești: Sfântul lui Dumnezeu!" 25 Atunci, Isus l-a dojenit cu asprime: "Taci și ieși din omul acesta!" 26 Duhul necurat l-a scuturat cu putere și a ieșit din el, scoțând un strigăt puternic. 27 Toți au rămas înmărmuriți și au început să se întrebe unii pe alții: "Ce înseamnă aceasta? Iată o învățătură nouă, vestită cu autoritate, el poruncește până și duhurilor necurate și ele i se supun!" 28 Și faima lui s-a răspândit cu repeziciune în toate împrejurimile Galileii.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire