SACRAMENTE 

Euharistia în viața Bisericii
colocviu teologic dedicat Marelui Jubileu

achizitionare: 12.01.2004; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Inapoi la cuprins

SIGLE ȘI ABREVIERI

1. Cărțile biblice

Gen             Cartea Genezei

Ex               Cartea Exodului

Lev              Cartea Leviticului

Num            Cartea Numerilor

Dt                Cartea Deuteronomului

Ios               Cartea lui Iosue

Jud              Cartea Judecătorilor

Rut              Cartea lui Rut

1Sam           Cartea întâi a lui Samuel

2Sam           Cartea a doua a lui Samuel

1Rg              Cartea întâi a Regilor

2Rg              Cartea a doua a Regilor

1Cr              Cartea întâi a Cronicilor

2Cr              Cartea a doua a Cronicilor

Esd              Cartea lui Esdra

Neh             Cartea lui Nehemia

Tob              Cartea lui Tobia

Idt               Cartea Iuditei

Est               Cartea Esterei

1Mac           Cartea întâi a Macabeilor

2Mac           Cartea a doua a Macabeilor

Iob               Cartea lui Iob

Ps                Cartea Psalmilor

Prov            Cartea Proverbelor

Qoh             Cartea lui Qohelet (Ecleziastul)

Ct                Cartea Cântării Cântărilor

Înț                Cartea Înțelepciunii

Sir               Cartea lui Ben Sirah (Ecleziasticul)

Is                 Cartea Profetului Isaia

Ier               Cartea profetului Ieremia

Lam             Cartea Lamentațiunilor (Plângerile lui Ieremia)

Bar              Cartea profetului Baruh

Ez                Cartea profetului Ezechiel

Dan             Cartea profetului Daniel

Os                Cartea profetului Osea

Il                  Cartea profetului Ioel

Am              Cartea profetului Amos

Abd             Cartea profetului Abdia

Iona             Cartea profetului Iona

Mih              Cartea profetului Mihea

Nah             Cartea profetului Nahum

Hab             Cartea profetului Habacuc

Sof               Cartea profetului Sofonia

Ag               Cartea profetului Aggeu

Zah              Cartea profetului Zaharia

Mal              Cartea profetului Malahia

Mt               Evanghelia sfântului Matei

Mc               Evanghelia sfântului Marcu

Lc                Evanghelia sfântului Luca

In                 Evanghelia sfântului Ioan

Fap             Faptele Apostolilor

Rom             Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani

1Cor            Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni

2Cor            Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni

Gal              Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni

Ef                Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni

Fil               Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni

Col              Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni

1Tes            Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către  Tesaloniceni

2Tes            Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către  Tesaloniceni

1Tim            Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei

2Tim            Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei

Tit               Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit

Flm             Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon

Evr              Scrisoarea către Evrei

Iac               Scrisoarea sfântului apostol Iacob

Iud               Scrisoarea sfântului apostol Iuda

1Pt              Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru

2Pt              Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru

1In               Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan

2In               Scrisoarea a doua sfântului apostol Ioan

3In               Scrisoarea a treia sfântului apostol Ioan

Ap               Cartea Apocalipsului

 

2. Documentele Conciliului Vatican al II-lea

 

SC               Sacrosanctum concilium,Constituția despre liturgie

IM               Inter mirifica, Decretul despre mijloacele de comunicare socială

LG               Lumen gentium, Constituția dogmatică despre Biserică

OE               Orientalium ecclesiarum, Decretul despre Bisericile orientale catolice

UR               Unitatis redintegratio, Decretul despre ecumenism

CD              Christus Dominus, Decretul despre misiunea pastorală a episcopilor

PC               Perfectae caritatis, Decretul despre reînnoirea vieții călugărești

OT               Optatam totius, Decretul despre formarea preoțească

GE              Gravissimum educationis, Declarația despre educația creștină

NA               Nostra aetate, Declarația despre relațiile Bisericii cu religiile necreștine

DV               Dei Verbum, Constituția dogmatică despre Revelația divină

AA               Apostolicam actuositatem, Decretul despre apostolatul laicilor    

DH              Dignitatis humanae, Declarația despre libertatea religioasă

AG              Ad gentes, Decretul despre activitatea misionară a Bisericii

PO               Presbyterorum ordinis, Decretul despre slujirea și viața preoțească

GS               Gaudium et spes, Constituția pastorală despre Biserica în lumea contemporană

 

3. Alte sigle și abrevieri

 

AAS             "Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale", Roma 1, 1909-.

CBC            Catehismul Bisericii Catolice, București 1993.

CChr           Corpus Christianorum, Turnhout 1, 1977-.

CIC             Codex Iuris Canonici, Roma 1983.

Conc(I)        "Concilium. Rivista internazionale di teologia", Brescia 1, 1965-.

DBS             L. Pirot, ed., Dictionnaire de la Bible-Supplément, I, Paris 1928-.

DC              "La documentation catholique", Paris 1, 1919-.

DCBNT       L. Coenen, ed.,Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, Bologna 1976.

DiTe            "Dialog Teologic. Revista Institutului Teologic Romano-Catolic Iași", Iași 1, 1998-.

DS               H. Denzinger - A. Schönmetzer, ed., Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg i. Br. 1973.

DTI              L. Pacomio, ed., Dizionario teologico interdisciplinare, I-III, Torino 1977.

EnchOe       Enchiridion oecumenicum, Bologna 1986-.

EnchVat      E. Enchiridion Vaticanum, I-XVI, Bologna 1985-.

Jes.              "Jesus. Mensile di cultura e attualitB religiosa", Torino 1, 1979-.

LThK           M. Buchberger, ed., Lexikon für Theologie und Kirche, I-XIV, Freiburg i. Br. 1957-1968.

NDL            d. Sartore - A. Triacca, ed.,Nuovo dizionario di liturgia, Roma 1984.

NDT            G. Barbaglio - S. Dianich, ed.,Nuovo dizionario di teologia, Milano 1977.

Nunt.           "Nuntium", Roma 1, 1997-.

PG              J.P. Migne, ed., Patrologiae cursus completus. Series Graeca, I-CLXVII, Paris 1857-1866.

PL               J.P. Migne, ed., Patrologiae cursus completus. Series Latina, I-CCXXI, Paris 1841-1864.

RdT             "Rassegna di teologia", Roma 7, 1966-.

ThWNT       G. Kittel, ed., Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I-X, Stuttgart 1933-1979.

 


art.               articolul

can.              canonul

cap.             capitolul

cf.                vezi

col.              coloana(ele)

ed.               editor, coordonator

etc.              etcaetera

Ibidem         în același loc

Idem            același autor

n.                 nota(ele)

nr.                număr(e)


pag.             pagina(ele)

par.              paragraful(ele)

pp.               papă

pr.                preot(i)

ș.a.               și altele

ș.u.               și următoarele

sec.              secolul(ele)

v.                 versetul(ele)

vol.              volumul(ele)


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire