RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI EUHARISTICĂ

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE


     Doamne Isuse Cristoase, tu ne-ai lăsat în taina sfintei Euharistii o amintire a pătimirii și morții tale; dorința ta de pe urmă a fost ca noi, cinstind această Taină, să ne amintim de moartea ta până la sfârșitul lumii. Împlinind cuvântul tău, voim să facem Calea Sfintei Cruci, aducându-ne aminte că aici, în sfânta Ostie, reînnoiești în chip tainic suferințele crucii și că locuiești aici cu aceeași dragoste și smerenie ca și pe sfânta cruce.
     Iar tu, sfântă Fecioară Marie, care necontenit îl privești pe Fiul tău sub chipul pâinii, tot așa ca odinioară pe cruce, ajută-ne să facem această Cale a Crucii cu evlavia cuvenită. Ne unim cu dorința ta, o, Isuse, precum și cu a ta, o, Marie, și voim să dobândim toate indulgențele, pentru noi și pentru sufletele din purgatoriu.
     Sfinte înger păzitor al acestei Biserici, sfinților patroni și voi toți, sfinților ale căror moaște se află aici, vă rugăm să ne veniți în ajutor. Amin.

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse, preadrept Judecător al celor vii și al celor morți, deși erai nevinovat, totuși judecătorii nelegiuiți ai poporului nerecunoscător te-au osândit la moarte crudă. Dacă ar fi știut ei că odată vei veni cu putere și cu mărire ca să judeci lumea, ți s-ar fi închinat cu frică și cu teamă și ar fi cerut îndurare. Tu, însă, ai tăcut și ai primit osânda nedreaptă, pentru a șterge păcatele mele și a mă scăpa de veșnica pierzare.
     Dumnezeiescule Judecător, și aici, sub chipul sfintei Ostii, tu îți ascunzi maiestatea și puterea. Mă închin cu cea mai adâncă smerenie înaintea măririi și puterii tale. Ca să nu mă osândești, mi-ai dat în Taina cea sfântă comori nespuse de daruri; tu însuți mi te dăruiești cu trupul și sângele tău drept zălog al vieții veșnice. Îți mulțumesc din adâncul sufletului meu. Isuse din Taina cea sfântă, ție să-ți fie cinste, mărire și recunoștință în vecii vecilor.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse preavrednic de iubirea cea mai mare, tu cunoșteai chinurile și ocara ce le aveai de îndurat pe cruce. Cu toate acestea, tu o așteptai și ai îmbrățișat-o cu dor, căci crucea era mijlocul ales de Tatăl spre a-i mântui pe oameni, iar dragostea ta pentru noi era mai mare decât moartea.
     Dar pe lângă crucea de lemn, tu, Isuse, din dragoste către oameni, ți-ai mai pregătit o altă cruce. Știai că în Taina cea sfântă vei primi nenumărate jigniri din partea oamenilor răi și că șederea ta în sfânta Taină a iubirii va fi o nesfârșită Vinere Mare. Cu toate acestea, ai orânduit sfânta Euharistie, ca să porți și această cruce până la sfârșitul veacurilor.
     Mă închin în fața iubirii tale dumnezeiești și te rog să-mi dai harul de a te iubi tot mai mult în Taina euharistică.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse, Dumnezeu Atotputernic, cerurile și pământul vestesc mărirea ta. Dar acum această mărire dumnezeiască îți este umbrită.
     Istovit de chinuri, tu cazi la pământ sub povara crucii, iar călăii nemiloși te lovesc și te calcă în picioare. În acest fel, ispășești păcatele mele de mândrie și de nesupunere.
     Dumnezeule Mântuitor din Ostia sfântă, tu cârmuiești cerul și pământul și orânduiești soarta oamenilor. Dar și aici te arăți slab și neputincios, căci te lași în voia preoților tăi. Dar nu rareori ești victimă a nelegiuiților care te primesc nevrednicește sau cu furie diavolească, te necinstesc, te batjocoresc ori te calcă în picioare.
     Isuse, victimă dumnezeiască, mă apropii de tine cu încredere și te rog să mă ajuți, ca să nu te mai jignesc niciodată în sfânta Taină, și să mă înveți adevărata smerenie, ca, urmându-te de aproape, să ajung a fi cu tine în veci.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     O, Sfântă Marie, tu, cea mai frumoasă floare a pământului și cununa făpturilor lui Dumnezeu, ca și Fiul tău Isus, smerită și modestă, ți-ai ascuns cu grijă toate darurile și toată măreția, dar înjosirile și durerile lui le-ai îndurat în văzul tuturor. L-ai urmat de aproape în drumul pătimirii sale și, mai mult ca orice altă făptură, ai simțit în trupul și în inima ta suferințele fiului tău.
     Maică minunată, după înălțarea lui Isus la cer ai continuat a preamări și a compătimi dragostea întemnițată a lui Isus din sfânta Taină, și astăzi încă îl adori și îl întovărășești cu nespusă iubire în sfântul său tabernacol. În fața altarelor tale chemi mulțimea credincioșilor ca să adore și să iubească iubirea cea veșnică a dumnezeiescului Prizonier și îi îmbrățișezi cu drag pe cei care vin să i se închine.
     Dobândește-mi, deci, harul de a sta bucuros lângă Isus din tabernacol și de a mă înflăcăra tot mai mult de dragostea lui.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     O, dumnezeiescule Osândit, plin de sânge și de vânătăi, cu mădularele zdrobite, huiduit și disprețuit de oamenii cei răi, cu fiorii morții în suflet, te clatini sub greutatea lemnului și a păcatelor lumii întregi. Călăii îl silesc pe Simon din Cirene ca să te ajute. Îngerii ar fi alergat bucuroși ca să te ușureze, dar tu, Fratele nostru, al oamenilor, ai preferat un ajutor omenesc.
     O, Dumnezeule îndelung răbdător, disprețuit de cei răi și uitat pe sfintele altare! Cum de mai poți răbda nerecunoștința oamenilor și cum mai poți prelungi umilirea surghiunului tău euharistic? E adevărat că în jurul altarului îngerii te adoră, dar tu pentru oameni te-ai închis în tabernacol și pe oameni îi aștepți să te cerceteze cu dragoste și să te mângâie în închisoarea euharistică. Îmi pare rău de nepăsarea și de răceala mea față de această taină. Îmi pare rău că de atâtea ori am dat uitării Dragostea nesfârșită din altar.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     O, frumusețe nesfârșită, fața ta dumnezeiască a fost pângărită de cei fărădelege. Te-au lovit fără de milă și te-au scăldat în sânge. Te-au scuipat și te-au mânjit cu noroi. Îngerii ar fi fericiți să-ți poarte fața ta dumnezeiască, dar această onoare ai rezervat-o Veronicăi. Nelegiuirea omenească trebuie să o repare mila omenească.
     Dumnezeiescule Mântuitor, chipul tău din sfânta Ostie este izvorul și modelul oricărei frumuseți create, icoană și simbol al desăvârșirii veșnice. Cerul întreg te adoră cu profundă închinare, dar tu aștepți adorare și ispășire din partea oamenilor. O altă Veronică, sfânta Margareta Maria, ascultând tânguirile inimii tale îndurerate, pentru necinstea ce ți se aduce în taina sfântului altar, a văzut că ceri ispășire din partea oamenilor și reparație pentru insultele ce ți se aduc. Isuse preaîndurerate, vreau să-ți aduc îndestulare pentru nerecunoștința mea și pentru răutatea și răceala oamenilor, ca să mă fac vrednic de a te privi față în față în ceruri.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse cel dorit de toate neamurile, profeții au grăit către tine: "Apleacă-ți, Doamne, cerurile și te coboară!" (Ps 143); și îngerii au strigat: "Ridicați, principilor, porțile voastre, ca să intre Împăratul măririi" (Ps 25,7). Toți regii pământului și toate popoarele ar fi trebuit să te însoțească cu alai sărbătoresc pe muntele Sion. Dimpotrivă, ești gonit din oraș cu alai de batjocură, ca un osândit ordinar, și cu tâlc ascuns ai căzut sub cruce chiar la porțile cetății.
     O, bunule Isus, ar fi trebuit ca toți suveranii și toate popoarele să te adore cu cel mai adânc respect în Taina altarului. Însă credincioșii te gonesc din mii de lăcașuri sfinte, iar creștinii te lasă singur și părăsit ca într-un pustiu, căci gândurile și inimile lor sunt departe de tine. Isuse, îți făgăduiesc că nu te voi mai lăsa singur, că voi apăra după puteri interesele casei tale și ale preoților, că voi veni să te vizitez mai des în sacramentul dragostei tale.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse prea milostive, dacă pe acele femei evlavioase, care te compătimeau, le-ai îndemnat să se căiască de păcatele lor, cât de mare căință nu ar trebui să avem noi, cei care suntem împovărați de nenumărate păcate și care te-am jignit neîncetat de când mintea noastră a început să judece.
     Sfinte Dumnezeule din Taina iubirii, ne căim din inimă de toate păcatele săvârșite de noi și de alți oameni împotriva sfintei tale Taine. Deplângem lipsa de respect și vorbele nefolositoare în Biserică, lipsa de atenție la sfânta Liturghie, răceala cu care trecem pe lângă Biserică, nepăsarea cu care facem semnul sfintei Cruci, îngenuncherea și celelalte rugăciuni.
     Am dori, o, Doamne, să putem repara toate insultele pe care ți le fac oamenii cei răi. Isuse preamilostive, fie-ți milă de noi și ajută-ne să ne îndreptăm...
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse, va veni ziua când sub pașii tăi atotstăpânitori se vor pleca dealurile și se vor netezi munții. Acum, însă, tu cazi pentru a treia oară sub greutatea crucii. Călăii te lovesc cu cruzime, iar tu ești atât de istovit încât aproape că nu te poți ridica. Ai voit să înduri acest chin pentru ca și omul cufundat în păcat să se poată ridica.
     La sfârșitul veacurilor, când răutatea va năpădi lumea, când omul păcatului va apărea și se va ridica împotriva a tot ceea ce este divin, ți se va aduce, bunule Isuse, o necinstire atât de mare, cum nu a mai fost niciodată. Totuși, și în acele zile vei rămâne în preasfântul Sacrament spre mângâierea celor buni. Deoarece nu putem înlătura jignirile acelea, te rugăm să ne dai harul de a te iubi acum din toate puterile noastre.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     O, Isuse Cristoase, tu cel de-a pururi îmbrăcat în slavă și lumină! Tu, care ai îmbrăcat soarele în haina sa strălucitoare! Tu, care ai împodobit păsările cerului și florile câmpului! Ție, Doamne, ți se cuvin cele mai prețioase daruri ale pământului. Iar acum ți se smulg veșmintele și rămâi descoperit; plin de sânge și vânătăi, expus batjocurii călăilor.
     În sfânta Ostie, Isuse, te lipsești de maiestatea ta firească și rămâi numai cu strălucirea pe care ți-o pregătesc credincioșii tăi. Ar trebui ca toți oamenii să adune în jurul sfântului tabernacol, toată bogăția aurului și frumusețea artelor. Lumea, însă, își clădește palate, lăsându-i pe slujitorii tăi să cerșească banii din care să-ți ridice un lăcaș sărăcăcios. Mai mult încă, lăcomia omenească nelegiuită mai răpește și ceea ce cu trudă și muncă s-a adunat pentru lăcașurile tale, pentru întreținerea slujitorilor tăi și a fraților tăi săraci. Isuse, Împărat al slavei, noi vom iubi întotdeauna podoaba casei tale și ne străduim ca să merităm a intra odată în lăcașurile tale cerești.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse, preot veșnic și victimă nevinovată, acum te urci pe altarul crucii. Îți întinzi mâinile peste întreg neamul omenesc și te lași pironit în cuie. Pentru toate păcatele trupului și ale sufletului nostru se chinuiesc toate mădularele tale, și sufletul tău îndură cele mai grozave suferințe. Isuse, victimă dumnezeiască, aceeași jertfă a crucii o aduci zilnic pe mii de altare, la sfânta Liturghie.
     Prin această jertfă nesângeroasă, aduci Tatălui ceresc mai multă mărire decât ar putea aduce toate făpturile laolaltă. La sfânta Jertfă cunoaștem piatra de încredere și de hotărâre a iubirii tale atotputernice. Aici vedem nemărginita ta smerenie și supunere, negrăita ta dragoste de Dumnezeu și de oameni. La sfânta Liturghie, suntem aproape de tine ca și apostolul Ioan.
     O, dacă ar arde și inima noastră de dragoste și de virtuțile care îl însuflețeau pe sfântul tău apostol! Sfântă Marie, care ai pătimit sub crucea lui Isus, ajută-ne să înțelegem cât prețuiește sfânta Liturghie; și dacă nu zilnic, cel puțin în fiecare duminică și sărbătoare de poruncă, să luăm parte la ea cu cea mai adâncă evlavie.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Omul a săvârșit cea mai fioroasă nelegiuire, dar, în același timp, Dumnezeu a înfăptuit și mântuirea omului. Lumea și-a ucis Creatorul, iar tu, Isuse, cu iubirea nemărginită și neînțeleasă de oameni, ai nimicit păcatul și ai desăvârșit răscumpărarea omului. Toată omenirea plângând amar, ar trebui să se adune în jurul crucii sfinte și să te adore cu credință și recunoștință. Dar numai câteva persoane evlavioase, alături de mama ta, au luat parte la jertfa sângeroasă.
     La sfânta Liturghie, reînnoiești, o, Isuse, jertfa Calvarului. Toate popoarele ar trebui să se adune zilnic în jurul altarelor și să-ți strige cu evlavie adâncă: "Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!" Dar oamenii te uită și te părăsesc. Mulți chiar te urăsc și numai puțini te înconjoară în zilele de lucru.
     O, preamare Dumnezeule, tu, care ai murit de iubire și care ai cerut iubirea noastră, miluiește-ne pe noi și ajută-ne să te iubim mai mult. Sfântă Marie, care stai lângă Isus atât la jertfa sângeroasă, cât și la cea nesângeroasă, fă-ne să prețuim cum se cuvine jertfa sfintei Liturghii și să o ascultăm cât mai des.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Sfântă Marie, maică îndurerată, după ce ai suferit dureri nespuse și ai simțit în inimă împunsătura suliței, primești acum în brațe trupul sfânt și sfâșiat al Fiului tău. Iată opera păcatelor noastre. Deci, stelele cad, firea se întunecă, morții învie și stâncile se despică la moartea Fiului tău. Cât de mare a trebuit să fie durerea ta. În aceste dureri ne-ai renăscut la viața cea veșnică. Maică sfântă, îți jurăm că nu te vom uita, că te vom cinsti și iubi cu înflăcărare până la moarte și în veșnicie.
     Sfântă Marie, care cu negrăită evlavie ai primit în brațe trupul rece al lui Isus, mângâie-l pe Isus și strânge-l la piept și pentru noi. Ajută-ne și pe noi să putem primi cât mai des trupul lui Isus în sfânta Împărtășanie, cu aceeași dragoste și evlavie.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse, stăpân al vieții, trupul tău dumnezeiesc a rămas trei zile în mormântul în care te-așezară ucenicii tăi; iar sufletul tău s-a coborât la cei din limb, spre a le duce mântuirea și a-i pune în lanțuri pe dușmanii lui Dumnezeu. Zdrobit de durere, îngenunchez la intrarea în mormântul tău, sărut cu lacrimi piatra sfântă și te ador cu credință și recunoștință.
     În taina cea nepătrunsă, Isuse, te ascunzi ca într-un mormânt, și de aici aduci laudă Tatălui ceresc pentru noi și lucrezi la mântuirea noastră. Doamne, ajută-ne să luptăm cu tine, căci dacă tu ești cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Vom înconjura mereu sfântul tău altar, căci aici stă ascuns izvorul puterii noastre. Voim, Doamne, să suferim și să muncim cu tine, pentru ca împreună cu tine să putem și învia.
     Iar tu, o, preasfântă Marie a preasfântului Sacrament, care nu-ți dezlipeai inima de la mormântul Fiului tău dumnezeiesc, dobândește-ne harul să trăim, să suferim, să muncim și să murim pentru Isus din Taina cea preasfântă, căci el este începutul traiului, sfârșitul și viața noastră cea de veci.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE


     O, Isuse, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, vrednic de închinarea îngerilor și a noastră, tu, care de bunăvoie ai lăsat să fii legat, judecat, batjocorit și osândit și apoi dat morții, ca prin moarte să-i răscumperi și să-i mântuiești pe oameni; tu, care din dragoste nespusă pentru frații tăi rătăciți, te-ai închis într-un mormânt în sfânta Taină euharistică, ca să-i aduni și să-i cucerești cu dragostea ta; privește, te rugăm, la inima ta înflăcărată, care s-a jertfit pentru noi, și la mila fără hotar pe care ne-ai arătat-o și dăruiește-ne iertarea păcatelor.
     Spală-ne, Doamne, sufletul în sângele tău preasfânt și încălzește-ne inima cu razele harurilor tale din Taina euharistică, pentru ca, dovedindu-ți dragostea noastră prin paza poruncilor tale, să merităm a te iubi de-a pururi în patria cerească și a preamări milostivirea ta în vecii vecilor.
     Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat amintirea pătimirilor tale, fă-ne, te rugăm, ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit roadele răscumpărării tale. Care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire