LITURGIE 

Rânduiala Sfintei Liturghii în rit latin
achizitionare: 10.07.2003; sursa: www.ercis.ro

Ritualul începutului

P. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
C. Amin.
P. Harul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți.
C. Și cu duhul tău.
sau:
P. Domnul să fie cu voi.
(Ep. Pacea să fie cu voi.)
C. Și cu duhul tău.

   

Ritus initiales

S. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
O. Amen.
S. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei et comunicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
O. Et cum spiritu tuo.
(vel)
S. Dominus vobiscum.
(Ep. Pax vobis.)
O. Et cum spiritu tuo.

Ritul penitențial

P. Fraților să ne recunoaștem păcatele ca să putem celebra cu vrednicie sfintele taine.

(scurt examen de conștiință)
Toți: Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea:
(bătându-și pieptul continuă)
din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe sfânta Maria pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.

   

Ritus poenitentialis

S. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

(post brevem pausam silentii:)
O. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione:


Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

P. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
C. Amin.
P. Doamne, miluiește-ne.
C. Doamne, miluiește-ne.
P. Cristoase, miluiește-ne.
C. Cristoase, miluiește-ne.
P. Doamne, miluiește-ne.
C. Doamne, miluiește-ne.

   

S. Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
O. Amen.
S. Kyrie eleison.
O. Kyrie eleison.
S. Christe eleison.
O. Christe eleison.
S. Kyrie eleison.
O. Kyrie eleison.

(când este prescris)

P. Mărire în cer lui Dumnezeu
C. și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință.
Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim.
Doamne Dumnezeule, Împărate ceresc,
Dumnezeule, Părinte atotputernic,
Îți mulțumim ție, pentru slava ta cea mare.
Doamne, Fiule unul născut, Isuse Cristoase.
Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui,
Care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi;
Tu, care iei asupra ta păcatele lumii,
primește rugăciunea noastră.
Tu, care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi.
Fiindcă tu singur ești sfânt,
Tu singur Domn,
Tu singur preaînalt, Isuse Cristoase,
Împreună cu Duhul Sfânt,
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl.
Amin.

   

(quando praescribitur:)

S. Gloria in excelsis Deo
O. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu,
In gloria Dei Patris.
Amen.

Liturgia cuvântului

Lectură...
L. Cuvântul Domnului.
C. Mulțumim lui Dumnezeu
Evanghelia
P. Domnul să fie cu voi.
C. Și cu duhul tău.
P. Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul (N...)
C. Mărire ție, Doamne.
.....................
P. Cuvântul Domnului.
C. Laudă ție, Cristoase!

   

Liturgia verbi

Lectio...
L. Verbum Domini.
O. Deo gratias.
Evangelium
S. Dominus vobiscum.
O. Et cum spiritu tuo.
S. Lectio (Sequentia) sancti Evangelii saecundum (N...)
O. Gloria tibi, Domine.
............
S. Verbum Domini.
O. Laus tibi, Christe.

(când este prescris:)

Cred într-unul Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul,
Creatorul cerului și al pământului,
Al tuturor văzutelor și nevăzutelor.
Cred într-unul Domn Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, unul născut,
Care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii.
Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
Născut, iar nu creat; de o ființă cu Tatăl,
Prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire
S-a coborât din ceruri.
S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară,
Și s-a făcut om.

S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat,
A pătimit și s-a îngropat.
A înviat a treia zi, după Scripturi, și s-a suit la cer;
Șade de-a dreapta Tatălui,
Și iarăși va veni cu mărire
Să judece pe cei vii și pe cei morți;
A cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătătorul,
Care de la Tatăl și de la Fiul purcede;
Care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit
Și a grăit prin proroci.
Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin.

(urmează rugăciunea credincioșilor)

   

(quando praescribitur:)

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
creatorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero,
Genitum, non factum, consubstantialem Patri:
Per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
Descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
Et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
Passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
Iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
Qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur:
Qui locutus est per profetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.

(Oratio fidelium)

Liturgia euharistică

Oferirea darurilor
P. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit pâinea pe care ți-o oferim, rod al pământului și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieții.
C. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!

P. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit vinul pe care ți-l oferim, rod al viței-de-vie și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi băutură spirituală.
C. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!
P. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră, să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul.
C. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui său, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici.
......................

   

Liturgia eucharistica

Offertorium
S. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus panem, quem tibi oferimus, fructum terrae et operis manuum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae.
O. Benedictus Deus in saecula.

S. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritalis.
O. Benedictus Deus in saecula.
S. Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem
O. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.
....................

Rugăciunea Euharistică
P. Domnul să fie cu voi.
C. Și cu duhul tău.
P. Sus inimile.
C. Le avem la Domnul.
P. Să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru.
C. Vrednic și drept este.
..................
Sfânt, Sfânt, Sfânt,
Domnul Dumnezeul oștirilor cerești.
Pline sunt cerurile și pământul de mărirea ta.
Osana în înaltul cerului.
Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului.
Osana în înaltul cerului.
...........
P. Misterul credinței
O. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni.
.............

   

Oratio eucharistica
S. Dominus vobiscum.
O. Et cum spiritu tuo.
S. Sursum corda.
O. Habemus ad Dominum.
S. Gratias agamus Domino Deo nostro.
O. Dignum et iustum est.

.....................
O. Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosana in excelsis.

......................
S. Mysterium fidei.
O. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.
.............

Ritul Împărtășaniei

P. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune:
C. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

P. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând nădejdea fericită și venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos.
C. Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea în veci.

P. Doamne Isuse Cristoase, care ai zis apostolilor tăi: "Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă", nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința ta. Care viețuiești și domnești în vecii vecilor.
C. Amin.

P. Pacea Domnului să fie pururea cu voi.
C. Și cu duhul tău.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii - miluiește-ne pe noi.
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii - miluiește-ne pe noi.
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii - dă-ne nouă pacea.
P. Iată Mielul lui Dumnezeu, iată cel care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul Mielului.
C. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
.................

   

Ritus communionis

S. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:

O. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodiae; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.

S. Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi: expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
O. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in secula.

S. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiae tuae; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
O. Amen.

S. Pax Domini sit semper vobiscum.
O. Et cum spiritu tuo.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - dona nobis pacem.

S. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.
O. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
...............

Ritualul încheierii

P. Domnul să fie cu voi.
C. Și cu duhul tău.
P. Să vă binecuvânteze atotputernicul
Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
C. Amin.
P. Liturghia s-a sfârșit. Mergeți în pace.
C. Mulțumim lui Dumnezeu.

   

Ritus conclusionis

S. Dominus vobiscum.
O. Et cum spiritu tuo.
S. Benedicat vos omnipotens Deus:
Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
O. Amen.
S. Ite, missa est.
O. Deo gratias


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire