Tu întrebi 


 

Cristian F din Târgu Mureș întreabă:

Aș dori să aflu dacă un preot greco-catolic poate oficia o căsătorie după ritualul romano-catolic. Mulțumesc.

Răspunde pr. prof. William Bleiziffer:

Celebrarea căsătoriei cu rit sacru (formă canonică de celebrare a căsătoriei) este o condiție sine qua non pentru ca o căsătorie să poată fi considerată ca fiind validă. Lipsa de competență a celebrantului sacramentului căsătoriei poate duce la invalidarea sacramentului tocmai datorită acestei lipse de competență. În principiu, acest lucru este stabilit de can. 828 CCEO pe care îl prezint în continuare:

Can. 828 - § 1. (CIC can. 1108 § 1) Sunt valide numai căsătoriile care se celebrează cu rit sacru în fața Ierarhului locului sau a parohului locului sau a unui sacerdot căruia, de către unul sau celălalt, i-a fost conferită facultatea de a binecuvânta căsătoria, și a cel puțin doi martori, dar în orice caz conform prescrierilor canoanelor care urmează, și rămânând neschimbate excepțiile la care se referă cann. 832 și 834, § 2.

§ 2. Acest rit este considerat sacru prin însăși intervenția sacerdotului care asistă și binecuvântează.

Iar canoanele imediat următoare aduc noi informații referitoare la această celebrare:

Can. 829 - § 1. (CIC cf. can. 1109) Ierarhul locului și parohul locului, după luarea în posesiune canonică a funcției, atât timp cât dețin în mod legitim funcția, binecuvântează în mod valid o căsătorie în orice loc din limitele teritoriului lor, fie că logodnicii le sunt supuși, fie că nu le sunt, cu condiția ca măcar una dintre cele două părți să fie înscrisă în propria Biserică sui iuris.

§ 2. (CIC can. 1110) Ierarhul și parohul personal, în virtutea funcției lor, binecuvântează în mod valid căsătoria, în limitele propriei competențe, numai a acelora dintre care cel puțin unul din cei doi este supus lor.

Can. 830 - § 1. (CIC can. 1111 § 1) Ierarhul locului și parohul locului, câtă vreme dețin în mod legitim funcția, pot conferi sacerdoților oricărei Biserici sui iuris, chiar și ai Bisericii latine, facultatea de a binecuvânta o anume căsătorie în limitele teritoriului lor.

§ 2. Facultatea generală de a binecuvânta căsătoriile, însă, o poate conferi numai Ierarhul locului, rămânând în vigoare can. 302, § 2.

§ 3. Conferirea facultății de a binecuvânta căsătoriile, pentru a fi validă, va fi acordată în mod expres unor determinați sacerdoți și, mai mult, dacă este vorba de facultatea generală, în scris.

Din aceste canoane rezultă clar faptul că:

  • numai Ierarhul locului, sau parohul greco-catolic, pot celebra valid o căsătorie, prin asistare și binecuvântare;

  • Ierarhul locului și parohul locului, pentru a celebra valid o căsătorie trebuie să acționeze în limitele teritoriului lor, respectiv propria eparhie sau propria parohie, și numai atâta timp cât deține posesie canonică, adică numai atâta timp cât acționează conform unei funcții legitim deținute;

  • celebrarea validă impune ca cel puțin unul dintre logodnici să fie propriul supus: cu alte cuvinte, un Ierarh greco-catolic sau un paroh greco-catolic celebrează valid o căsătorie dacă cel puțin unul dintre miri este înscris în propria Biserică sui iuris, adică este greco-catolic;

  • Ierarhul locului sau parohul locului, atâta timp cât se bucură de competența de a celebra o căsătorie validă, pot delega această facultate oricărui alt preot, chiar și unui preot latin; existând o oarecare identitate între can. 830 CCEO și can. 1111 CIC putem presupune, aplicând principiul simetriei, că și un preot competent latin poate delega un preot greco-catolic să celebreze o căsătorie dintre doi catolici de rit latin. Cu alte cuvinte, parohul greco-catolic poate delega un preot latin să celebreze o căsătorie asupra căreia are competență, și invers;

  • excepția de la aceste reguli este dată de celebrarea sacramentului în forma extraordinară prevăzută de amintitele canoane 832 și 834, § 2, care nu fac obiectul prezentării noastre.

Cunoscând și conținutul can. 674 CCEO care prevede că:

Can. 674 - § 1. (CIC 846 § 1 a) La celebrarea sacramentelor se vor respecta cu atenție cele ce sunt cuprinse în cărțile liturgice.

§ 2. Slujitorul va celebra sacramentele după prescrierile liturgice ale propriei Biserici sui iuris, exceptând cazul în care prin drept s-a stabilit altfel sau el însuși a obținut o facultate specială de la Scaunul Apostolic.

vom trage pe marginea acestor idei următoarele concluzii:

  • preotul greco-catolic, paroh sau nu, celebrează sacramentul căsătoriei, fiind valid delegat, doar în rit greco-catolic, respectiv observând prescripțiile cărților liturgice proprii (Euhologhionul); aceiași regulă a respectării prescripțiilor propriilor cărți liturgice impunând-o și alte canoane dintre care amintesc doar cann. 199, 377, 656, 668;

  • preotul greco-catolic poate celebra în rit divers de cel greco-catolic doar dacă se bucură de facultatea conferită de Scaunul Apostolic de a celebra și în alt rit, respectiv latin (biritualism);

  • în absența acestei facultăți același preot greco-catolic poate celebra valid o căsătorie între doi credincioși catolici de rit latin, doar dacă este legitim delegat de către ministrul competent latin (can. 1111 CIC); o astfel de căsătorie, chiar dacă se celebrează în favoarea a doi credincioși latini va trebui celebrată numai în ritul propriu, adică greco-catolic.

Concluzionând, putem spune în baza canoanelor mai sus prezentate, că un preot greco-catolic poate celebra o căsătorie conform ritului latin, doar dacă se bucură de facultatea conferită de Sfântul Scaun de a celebra în acest rit (biritualism). În absența acestei facultăți, un preot greco-catolic va putea celebra numai în rit propriu, greco-catolic, și numai respectând prescripțiile cărților liturgice proprii.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire