SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Sfânta Scriptură - text integral
versiunea ortodoxă

achizitionare: 20.07.2003

Maleahi

Capitolul 1.
Mustrarea lui Israel. Jertfele curate și cinstirea numelui Domnului între neamuri.

 1. Proorocie. Cuvântul Domnului către Israel prin graiul lui Maleahi. 

 2. "Iubitu-v-am pe voi", zice Domnul, "dar voi ați zis: "Cum ne-ai iubit Tu?" Oare Isav nu este fratele lui Iacov?" zice Domnul, "și am iubit numai pe Iacov, 

 3. Și pe Isav l-am urât și am prefăcut munții lui în pustiu și moștenirea lui am dat-o șacalilor pustiului. 

 4. Și dacă zice Edomul: "Noi am fost zdrobiți, dar vom zidi iarăși ruinele noastre!...", așa grăiește Domnul Savaot: "Să zidească ei, dar Eu voi dărâma. Și ei vor fi numiți: ".ara fărădelegii" și "Poporul împotriva căruia Domnul S-a mâniat pentru totdeauna". 

 5. Și ochii voștri vor vedea și voi veți spune: "Mărit este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!" 

 6. Feciorul cinstește pe tatăl său și sluga se teme de stăpânul său; și dacă Eu sunt Părinte, unde este cinstea ce trebuie să-Mi dați? Și dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?, zice Domnul Savaot către voi, preoților, care defăimați numele Meu. Dar voi răspundeți: "Cu ce am disprețuit numele Tău?" 

 7. Voi aduceți jertfă pe altarele Mele pâine spurcată. Și mai ziceți: "Cu ce Te-am necinstit?" - Fiindcă ați zis: "Masa Domnului este de ocară!" 

 8. Și când aduceți jertfă un dobitoc orb, n-aveți nici o vină? Când aduceți, la jertfă, unul șchiop sau cu meteahnă, n-aveți nici o vină? Adu-l cârmuitorului tău: Va fi el mulțumit sau te va primi el bine? - zice Domnul Savaot. 

 9. Și acum deci rugați pe Dumnezeu ca să aibă milă de noi, căci prin mâinile voastre s-a făcut una ca aceasta. Vă va primi El, oare, bine?, zice Domnul Savaot. 

 10. O, dacă cineva din voi ar închide porțile ca voi să nu mai aprindeți focul în zadar pe jertfelnicul Meu! Nu simt nici o plăcere pentru voi", zice Domnul Savaot, "și nu-Mi sunt plăcute nicidecum prinoasele aduse de mâinile voastre. 

 11. Căci, de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, mare este numele Meu printre neamuri și în orice parte se aduc jertfe de tămâie pentru numele Meu și prinoase curate, căci mare este numele Meu între neamuri", zice Domnul Savaot. 

 12. "Ci voi îl pângăriți când ziceți: "Masa Domnului este spurcată și bucatele de pe ea sunt de disprețuit". 

 13. Și mai ziceți: "Iată truda noastră!" Și tot voi o defăimați. Și aduceți jertfe, dobitoace cu beteșug, șchioape sau cu meteahnă; și mai aduceți și prinoase! Le voi primi Eu din mâna voastră?" zice Domnul. 

 14. "Blestemat să fie omul viclean, în a cărui turmă se află dobitoc de parte bărbătească și, făcând juruință, aduce Domnului jertfă un dobitoc cu meteahnă! Că Eu sunt mare Împărat, zice Domnul Savaot, "și numele Meu este minunat între neamuri!" 

Capitolul 2.
Mustrarea păcatelor leviților și ale poporului. 

 1. Și acum către voi se îndreaptă această poruncă, o, preoților! 

 2. Dacă voi nu veți asculta și nu veți pleca inima ca să dați slavă numelui Meu", zice Domnul Savaot, "voi trimite peste voi blestemul și voi blestema binecuvântarea voastră. Și chiar am blestemat-o, căci voi nu puneți la inimă poruncile Mele. 

 3. Iată că Eu voi sfărâma brațul vostru și vă voi arunca în față spurcăciuni, spurcăciunile praznicelor voastre - și veți fi înlăturați o dată cu ele. 

 4. Atunci vă veți da seama că Eu v-am dat porunca aceasta, ca să fie neclintit legământul Meu cu Levi", zice Domnul Savaot. 

 5. "Legământul Meu cu el era viață și pace și i le-am dat, ca să se teamă de Mine și să se cutremure, și el se temea și se cutremura înaintea numelui Meu. 

 6. Învățătura adevărului era în gura lui și pe buzele lui nu s-a aflat nedreptate; în pace și în dreptate a umblat cu Mine și pe mulți i-a întors de la rău. 

 7. Căci buzele preotului vor păzi știința și din gura lui se va cere învățătura, căci el este solul Domnului Savaot. 

 8. Dar voi v-ați îndepărtat de drumul cel drept și pe mulți i-ați făcut să se poticnească de la Lege. Voi ați stricat legământul Meu cu Levi", zice Domnul Savaot. 

 9. "Pentru aceasta și Eu v-am făcut să fiți de disprețuit și de nimic în fața întregului popor, fiindcă voi n-ați păzit căile Mele, și, învățând legea, ați privit cu părtinire la fața oamenilor. 

 10. Oare nu este un singur părinte pentru noi toți? Nu ne-a creat oare pe noi un singur Dumnezeu? Pentru ce suntem vicleni unul față de altul, ca să pângărim legământul părinților noștri? 

 11. Iuda este viclean și urâciune se săvârșește în Israel și în Ierusalim; căci Iuda pângărește templul pe care îl iubește Domnul și s-a unit cu fiica unui dumnezeu străin. 

 12. De-ar scoate Domnul pe omul care lucrează așa, oricine ar fi el - martor și apărător - din corturile lui Iacov și din ceata celor care aduc prinoase Domnului Savaot! 

 13. Și iată a doua faptă pe care o săvârșiți: spălați cu lacrimi jertfelnicul Domnului, cu plânsete și cu gemete, pentru că El nu mai caută la prinoase și nu mai binevoiește să le primească din mâinile voastre. 

 14. Și de ziceți: "De ce?" Din pricină că Domnul a fast martor între tine și femeia tinereților tale, față de care tu ai fost viclean, deși ea era tovarășa ta și femeia legământului tău. 

 15. Oare nu i-a făcut El ca să fie o singură făptură cu trup și suflet? și această făptură întrunită ce năzuiește ea? Urmași de la Dumnezeu! Păstrați-vă deci viața voastră; iar tu nu fi viclean eu femeia tinereților tale. 

 16. Căci Eu urăsc alungarea femeii", zice Domnul Dumnezeul lui Israel, "și ca cineva să întindă nedreptatea pe veșmântul său", zice Domnul Savaot. "Deci aveți respect pentru viața voastră, și nu mai săvârșiți această viclenie! 

 17. Voi obosiți pe Domnul cu vorbele voastre. Și mai ziceți: "Cum Îl obosim?" - Când ziceți: "Cel ce face rău este bun înaintea Domnului și de unii ca aceștia are El plăcere!" Sau: "Unde este Dumnezeul dreptății? 

Capitolul 3.
Proorocie despre Mesia. Îndemnarea poporului la pocăință. Mustrări pentru neaducerea pârgii.

 1. "Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele și va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutați și Îngerul legământului pe Care voi Îl doriți. Iată, vine!", zice Domnul Savaot. 

 2. "Și cine va putea îndura ziua venirii Lui și cine se va putea ține bine, când El Se va arăta? Căci El este ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului. 

 3. Și El Se va așeza să lămurească și să curețe argintul; El va curăța pe fiii lui Levi și îi va lămuri ca pe aur și argint, și vor aduce Domnului jertfă întru dreptate. 

 4. Și va plăcea Domnului jertfa lui Iuda și a Ierusalimului, ca înainte vreme și ca în anii cei de altădată. 

 5. Și Mă voi apropia de voi ca să vă judec și voi fi martor grabnic împotriva vrăjitorilor, a desfrânaților și a celor care jură strâmb, împotriva celor care asupresc pe simbriaș, pe văduvă și pe orfan, apasă pe cel străin și nu se tem de Mine, zice Domnul Savaot. 

 6. "Că Eu sunt Domnul și nu M-am schimbat și voi n-ați încetat să fiți fiii lui Iacov. 

 7. Din zilele părinților voștri v-ați depărtat de la poruncile Mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă către Mine, și Mă voi întoarce și Eu către voi", zice Domnul Savaot. "Dar voi răspundeți: "Cum să ne întoarcem?" 

 8. Se cuvine oare, ca omul să înșele pe Dumnezeu? Căci voi M-ați înșelat! Dar voi ziceți: "Cum Te-am înșelat?" - Cu zeciuiala și cu pârga! 

 9. Blestemul vă atinge, pentru că voi Mă înșelați, voi, neamul întreg! 

 10. Aduceți toate zeciuielile la vistierie și să fie merinde în casa Mea și puneți-Mă și pe Mine la încercare", zice Domnul Savaot, "și veți vedea că vai deschide, la dorința voastră, stăvilarele cerului și voi vărsa din belșug binecuvântarea, spre binele vostru. 

 11. Și voi certa, spre binele vostru, lăcusta, ca să nu strice rodul țarinilor voastre. Și via voastră de la câmp nu va rămâne fără rod", zice Domnul Savaot. 

 12. "Și toate neamurile vă vor ferici pe voi, căci veți fi o țară dorită", zice Domnul Savaot. 

 13. "Aspre sunt pentru Mine graiurile voastre", zice Domnul. "Și voi grăiți: "Ce am spus împotriva Ta?" 

 14. Și mai ziceți: "Este trudă zadarnică să slujim pe Dumnezeu și ce câștig vom avea din paza poruncilor Sale și că umblăm triști înaintea Domnului Savaot? 

 15. Dar iată că acum noi fericim pe cei mândri. Și propășesc cei ce săvârșesc fărădelegi, ba chiar și pun la încercare pe Domnul, și ei scapă!" 

 16. Iată ce zic unii către alții, cei ce se tem de Domnul. Și Domnul a luat aminte și a ascultat; o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui spre binele celor care se tem de El și caută scăpare în numele Lui. 

 17. "Și vor fi aceștia pentru Mine", zice Domnul Savaot, "în ziua în care țoi face judecată, ca o avere a Mea și voi avea îndurare de ei, precum are un om față de fiul său care îi slujește. 

 18. Atunci vă veți schimba părerea și veți vedea deosebirea între cel drept și cel păcătos, între cel care slujește pe Dumnezeu și cel care nu-L slujește. 

 19. Căci iată vine ziua care arde ca un cuptor. Și toți cei trufași și care făptuiesc fărădelegea vor fi ca paiele, iar ziua care vine îi va arde", zice Domnul Savaot. "Și nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramuri. 

 20. Și va răsări pentru voi, cei care vă temeți de numele Meu, soarele dreptății, cu tămăduire venind în razele lui și veți ieși și veți zburda ca vițeii de îngrășat. 

 21. Și veți călca în picioare pe cei răi, care vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre, în ziua când Eu voi face judecată", zice Domnul Savaot. 

 22. "Aduceți-vă aminte de Legea lui Moise, slujitorul Meu, căruia i-am dat în muntele Horeb porunci și rânduieli pentru tot Israelul: 

 23. Iată că Eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare; 

 24. El va întoarce inima părinților către fii și inima fiilor către părinții lor, ca să nu vin și să lovesc țara cu blestem!" 
   

   

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire